19-njy martda Londonda guralan ýörite dabarada ýabany tebigatda düşürilen iň naýbaşy fotosuratlaryň ýeňijilerine Britan baýragy (British Wildlife Photography Awards) gowşuryldy. Şu ýyl Beýik Britaniýanyň ýabany tebigatyna bagyşlanan bäsleşige 14 müňden gowrak fotosurat gelip gowuşdy.
Bäsleşigiň baş baýragyna Raýan Stalkeriň “Umman awarasy” atly fotosuraty eýe boldy. Bu suratda köp sanly balykgulaklar bilen örtülen futbol topy şekillendirilipdir. Awtoryň aýtmagyna görä, ol bu topy La-Manş bogazynyň kenarlaryndan tapýar.
“Oturymly gurşaw” ugry boýunça Daniel Walwerde Fernandesiň “Darbaz” atly fotosuraty ýeňiji boldy. Bu fotosuratda Şerwud-Paýns tokaý seýilgähinde çypar tilkiniň agajyň şahasyndan ýöräp barýan pursaty şekillendirilipdir.
“Haýwanlaryň suratlary” ugry boýunça birinji orny Mark Wilýamsyň agşam çagy uçup barýan alasary şekillendirýän suraty eýeledi.