6-njy aprelde Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara ynsanperwer hukugy babatda halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudagara toparyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Oňa Mejlisiň, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wekilleri gatnaşdylar.
Mejlisiň gün tertibine 2024-nji ýylyň üç aýynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri, “Türkmenistanda adam hukuklary boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasyny”, “Türkmenistanda gender deňligi boýunça 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasyny”, “Türkmenistanda çagalaryň hukuklaryny durmuşa geçirmek boýunça 2023 — 2028-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamasyny” amala aşyrmak bilen baglanyşykly meseleler girizildi.
Bellenilişi ýaly, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şu ýylyň 9-njy fewralynda geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, pudagara topar tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara guramalaryň düzüm bölümleri bilen netijeli gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn işler alnyp barylýar. Şunuň bilen birlikde, milli tejribäni we halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryny nazara almak bilen, kanunçylyk namalaryny kämilleşdirmek boýunça teklipleriň taýýarlanylýandygy bellenildi. Mejlisde BMG-niň Adam hukuklary boýunça komitetiniň raýatlaryň kanuny bähbitlerini goramak babatda jemleýji maslahatlaryny durmuşa geçirmegiň meseleleri hem ara alnyp maslahatlaşyldy.
Mejlisiň dowamynda Adalatçynyň diwanynyň gurluşynda işiň täze ugurlaryny açmak bilen baglanyşykly meselelere seredildi. Nygtalyşy ýaly, bu ugurda degişli işleriň geçirilmegi Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň mümkinçiliklerini pugtalandyrmaga, hukuk goraýjy mehanizmleri mundan beýläk-de kämilleşdirmäge ýardam berer.
Çykyşlarda BMG-niň düzüm bölümleri we beýleki abraýly guramalar bilen bilelikde amala aşyrylýan işlerde zähmet gatnaşyklaryny häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda guramaga gönükdirilen toplumlaýyn çärelere aýratyn ähmiýet berildi. Şunuň bilen baglylykda, Halkara Zähmet Guramasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmegiň, birnäçe halkara resminamalaryna goşulmagyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Halkara Zähmet Guramasy bilen bilelikdäki çäreleriň 2024-2025-nji ýyllar üçin “Ýol kartasynyň” taslamasy barada pikir alyşmalaryň çäklerinde bu resminamada bellenen wezipeleriň möhümdigine üns çekildi. Nygtalyşy ýaly, häzirki döwürde Türkmenistanyň zähmet kanunçylygy tarapyndan kepillendirilen raýatlaryň zähmet çekmäge bolan konstitusion hukuklaryny durmuşa geçirmek üçin zerur durmuş we hukuk şertleriniň döredilmegine, durnukly ykdysady ösüşiň gazanylmagyna, halkyň hal-ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyna, işgär bilen iş berijiniň arasynda durmuş hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine uly üns berilýär.
Ilatyň hukuk sowatlylygyny artdyrmak, hukuk maglumatynyň elýeterliligini giňeltmek boýunça pudagara toparyň öňünde durýan möhüm wezipeler hem ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň biri boldy. Adam hukuklaryny goramak babatda öňdebaryjy dünýä tejribesini öwrenmek maksady bilen, halkara bilermenleriň gatnaşmagynda yzygiderli esasda maslahatlary, iş duşuşyklaryny, geňeşmeleri geçirmegiň möhümdigine üns çekildi.
Pudagara toparyň mejlisinde başga-da birnäçe beýleki meselelere garaldy.