Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň bosagasyndaky esasy start — 19 – 24-nji maýda Abu-Dabide geçjek dzýudo boýunça dünýä çempionaty. Bu ýaryşa 109 ýurtdan 672 türgen (357 erkek, 315 zenan) gatnaşar. Bäsleşik «Mubadala Arenanyň» göreş tatamisinde geçer.
Ýapon tälimçisi Kazuhiko Tokunonyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň ýygyndy toparyna 8 türgen (5 erkek, 3 zenan) wekilçilik edýär.
Erkekler: Aýbek Omirow (60 kg çenli), Serdar Rahymow, Hekim Agamämmedow (ikisi hem 66 kg çenli), Mämmedaly Açyldyýew (90 kg çenli), Baýmyrat Majanow (100 kg çenli).
Zenanlar: Gurbanaý Gurbanowa (48 kg çenli), Maýsa Pardaýewa (57 kg çenli), Zülhumar Daşgynowa (63 kg çenli).
37-nji dünýä çempionatynda medallar toplumynyň 15-si ugrunda göreşler guralar.
Ýaryşyň geçiş tertibi:
19-njy maý (ýekşenbe). 48 kg hem-de 52 kg çenli agramlarda zenanlaryň, 60 kg çenli agramda erkekleriň bäsleşikleri.
20-nji maý (duşenbe). 57 kg çenli agramda zenanlaryň, 66 kg hem-de 73 kg çenli agram derejelerinde erkekleriň bäsleşikleri.
21-nji maý (sişenbe). 63 kg çenli agramda zenanlaryň, 81 kg çenli agram derejesinde erkekleriň bäsleşikleri.
22-nji maý (çarşenbe). 70 kg hem-de 78 kg çenli agramlarda zenanlaryň, 90 kg çenli agram derejesinde erkekleriň bäsleşikleri.
23-nji maý (penşenbe). 78 kg-den ýokary agramda zenanlaryň, 100 kg çenli hem-de 100 kg-den ýokary agram derejelerinde erkekleriň bäsleşikleri.
24-nji maý (anna). Garyşyk toparlaýyn bäsleşikler.
Medallara eýe bolan türgenler Pariž olimpiadasyna gatnaşmaga ýollanma gazanmakda möhüm bolan olimpiýa utuklaryna eýe bolarlar. Ýaryşyň ýeňijileri 2000, kümüş medalçylar 1400, hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykmagy başaranlar bolsa 1000 ball alarlar.
Agramlaryň her biriniň ýeňijileri 26 müň ýewro gowşurylar. Kümüş medallaryň eýeleri 15 müň, bürünç medalçylar bolsa 8 müň ýewro barabar bolan sowgada eýe bolarlar.
Ýaryş günleriniň final tutluşyklaryny «Матч! Боец» teleýaýlymy arkaly synlap bilersiňiz! Duşuşyklar Aşgabat wagty bilen 19:00-da başlanýar.