Tebigaty öwreniji alymlar bu sowalyň jogabyny tapmak üçin uzak ýyllaryň dowamynda mör-möjekleriň ýaşaýyş aýratynlygyny öwrendiler. Netijelere görä, mör-mö­jek­ler adat­ça, 5 müň metr belentlik­den aşak­da ýa­şa­ýarlar. Şeýle-de bolsa, käbir mör-möjege has ýokary belentlikde hem duş gelmek bolýar. Alymlar 5 müň metr belentlikden ýokarda duş gelýän kiçijik uçujylaryň şemalyň, howa akymynyň täsiri bilen ýokary çykýandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaý wagtlaýyn bolup, janly-jandarlaryň has ýokary belentlikde ýaşamagy üçin amatly şertler (howa, iýmit) azalýar.

Mör-mö­jek­ler ba­ra­da gy­zyk­ly mag­lu­mat­lar
Ga­ra me­nek­li­je, sa­rym­tyl ýa-da gy­zyl reňk­li tom­za­jyk­lar bo­lan ke­ken­ele­riň tro­pik ho­wa­ly ýer­ler­de gök we ýa­şyl reňk­li gör­nüş­le­ri ga­bat gel­ýär. Bu jan­dar­lar oba ho­ja­ly­gy­na zy­ýan be­ri­ji mör-mö­jek­le­ri iý­ýär­ler.
Te­ne­çir­le­riň, esasan, iki gör­nü­şi bo­lup, ola­ryň bi­ri­niň ga­nat­la­ry uç­ma­ýan wag­ty açyk, beý­le­ki­si­niň­ki bolsa biri-bi­ri­ne de­gip dur­ýar. Teneçirler dört ga­na­ty bo­lan seý­rek duş gel­ýän mör-möjek ha­sap­lan­ýar.
Ary­lar we beý­le­ki mör-mö­jek­ler bal ýyg­na­mak üçin gül­le­re go­nan­la­ryn­da ola­ryň toz­ga­lan­ma­gy­na hem ýardam berýärler.
Mö­ýüň ke­re­bi po­lat­dan bäş es­se berk bol­ýar.
Kä­bir mör-mö­jek­ler dür­li mak­sat­lar bilen kos­mos gi­ňiş­li­gi­ne ibe­ri­lýär.
Mör-mö­jek­le­riň su­wuň ýü­zün­de ýö­räp bil­ýän gör­nüş­le­ri hem bar.
Gü­ýe­ler biri-bir­i­niň ysy­ny 1,5 ki­lo­metr uzaklyk­dan alyp bil­ýär­ler.
Te­ne­çir­ler äh­li ta­ra­py gö­rüp bil­ýär­ler.
Çekirtgeler göwresiniň 20 esse uzynlygyna böküp bilýärler. Ýagny çekirtge bir gezekde 2 metre çenli aralyga böküp bilýär.