25-nji maý. Bu sene diňe bilim ojaklaryny tamamlaýan uçurymlar üçin däl eýsem ählimiz üçin ýatdan çykmajak günleriň biri. Çünki 25-nji maý biziň her birimizde ýakymly ýatlamalary galdyran, gelejege, özüňiň saýlap alan durmuş ýoluňa ilkinji gadam basýan günleriň hatarynda durýar. Şonuň üçin hem bu baýramçylyk ýatda galyjy pursatlary bilen aýratyn tapawutlanýar. Ýurdumyzyň ähli ýerlerinde bolşy ýaly Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň ähli bilim ojaklarynda soňky jaň dabarasy şatlyk şowhuna beslendi. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy şygary astynda geçýän bu ýylda geçirilýän soňky jaň dabarasy aýratyn baý many-mazmuna eýe boldy. Şu ýyly etrap boýunça umumy orta bilim berýän mekdeplerde uçurymlaryň 2077-si okuwy tamamlap, özleriniň saýlap alan durmuş ýoluna gadam basýar. Soňky jaň dabarasyna gatnaşan il sylagly ýaşulularymyz, mährem enelerimiz, jemgyýetçilik guramalaryň wekilleri, baýry halypa mugallymlar, dabara gatnaşýan myhmanlar uçurymlara saýlap alan durmuş ýollarynda uly üstünlikler arzuw edip çykyş etdiler. Geçirilen soňky jaň dabarasy medeniýet we sungat işgärleriniň aýdym-sazly çykyşlary bilen dowam etdi. Etrabymyzyň aýdymçylary parahat durmuşymyzy, berkarar döwrimizi, bagtyýar ýaşlygy, ýurdumyzyň bedew batly ösüşlerini, hormatly Prezidentimiziň rowaç işlerini wasp etdiler. Geçirilen dabaralaryň dowamynda okuwy tamamlaýan göreldeli uçurymlara orta mekdepleriň adyndan hormat hatlar, şeýle hem etrabyň ylym-bilim işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň etrap guramasynyň adyndan halypa mugallymlara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. Ýoluňyz ak bolsun, berkarar döwriň bagtly uçurymlary!

Gülhumar HOJAHMETOWA, Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrap birleşmesiniň esasy hünärmeni, zenanlar guramanyň işjeň agzasy