Türkmen türgenleri Jakartada (Indoneziýa) geçen kýokuşinkaý karate boýunça dünýä çempionatynda ajaýyp netijeleri görkezdiler.
Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň baş tälimçisi Atamyrat Hudaýberdiýewiň ýolbaşçylygyndaky türkmen toparynyň agzalary 4 medala eýe boldular: iki altyn we iki kümüş.
Altyn medallary 65 kilogram agram derejesinde çykyş eden Daýanç Gylyçdurdyýew hem-de zenanlaryň arasynda bäsleşen Ogulbagt Gurbanowa gazandy.
Türkmen türgenleri kümüş medallara eýe çykmak bilen hem öz ussatlyklaryny görkezmegiň hötdesinden geldiler. Gülnabat Ýazylowa 55 kilograma çenli agramda dünýäniň wise-çempiony boldy. Aýymjan Soltanowa bolsa 65 kilograma çenli agram derejesinde hormat münberiniň ikinji basgançagyna çykdy.
Kyokuşinkaý has kämil tehnikaly we berk sport hökmünde adaty stillere deňagramlylyk hökmünde 1950-nji ýyllarda Ýaponiýada döredilen görnüşdir. Kyokuşinkaýyň aýratynlygy, türgen gorag enjamlary bolmazdan, doly aragatnaşykda dik duran ýagdaýda söweşýär.