Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndy topary okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçmek üçin Türkiýäniň Antalýa şäherine bardy.
Türkmen futbolçylary bu ýerde 4-nji iýuna çenli güýçlendirilen türgenleşik işlerini geçerler, şondan soň bolsa Daşkent şäherine tarap ýola düşerler. Türkmenistanyň ýygyndy toparyna Dünýä çempionaty – 2026-nyň hem-de Aziýanyň Kubogy – 2027-niň saýlama tapgyrynyň çäginde Özbegistanyň we Gonkongyň ýygyndy toparlary bilen geçiriljek duşuşyklar garaşýar. Şolaryň birinjisi 6-njy iýunda Daşkentde özbek ýygyndysynyň, ikinjisi bolsa 11-nji iýunda Aşgabatda Gonkongyň milli ýygyndy toparynyň garşysyna geçiriler.
Ýygyndy toparymyza 24 oýunçy çagyryldy:
Derwezeçiler: Rüstem Ahallyýew («Ahal»), Batyr Babaýew («Altyn Asyr»), Gurbanmyrat Garaýew («Arkadag» futbol kluby).
Goragçylar: Güýçmyrat Annagulyýew, Abdy Bäşimow, Mekan Saparow, Yhlas Toýjanow, Meýlis Durdyýew (hemmesi «Arkadag» futbol klubundan), Ata Geldiýew, Hakmuhammet Bäşimow (ikisi-de «Ahal»).
Ýarymgoragçylar: Arslanmyrat Amanow, Mirza Beknazarow, Welmyrat Ballakow, Şanazar Tirkişow (hemmesi «Arkadag» futbol klubundan), Teýmur Çaryýew («Abdyş-Ata», Gyrgyzystan), Alibek Abdyrahmanow, Ýazgylyç Gurbanow (ikisi hem «Ahal»).
Hüjümçiler: Didar Durdyýew, Altymyrat Annadurdyýew, Begenç Akmämmedow (üçüsi-de «Arkadag» futbol klubundan), Myrat Annaýew, Selim Nurmyradow (ikisi-de «Altyn Asyr»), Akmämmet Metdäýew, Elman Tagaýew (ikisi hem «Ahal»).
«Türkmen sporty» gazeti