Hytaýyň paýtagty Pekinde birnäçe arap ýurdunyň ýolbaşçysynyň gatnaşmagynda Hytaý-arap ýurtlary hyzmatdaşlyk forumy geçirilýär. Foruma Müsüriň Prezidenti Abdel Fattah al-Sisi, Tunisiň Prezidenti Kais Said, Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Muhammet ben Zaýed al-Nahaýýan we Bahreýniň Patyşasy Hamad bin Isa Al Halifa we Arap döwletleriniň ligasyna agza ýurtlardan daşary işler ministrleri bar.
Hytaýyň Başlygy Si Szinpin halkara forumyň açylyş dabarasynda çykyş edip, arap ýurtlary bilen nebit we gaz pudaklary bilen bir hatarda has uly möçberli maýa goýumlar bilen bir hatarda has köp hyzmatdaşlyk ediljekdigini aýtdy. Si Szinpin arap ýurtlaryny söwda, arassa energiýa, kosmos barlaglary we saglygy goraýyş ugurlarynda hyzmatdaşlygy berkitmäge çagyrdy.
Hytaýyň Gümrük edarasynyň maglumatlaryna görä, geçen ýyl Hytaý bilen Aýlagdaky Arap ýurtlarynyň arasyndaky söwda dolanyşygy 286 milliard dollar bolupdyr. Bu görkezijiniň 40 göterimi Saud Arabystanyna degişli.
Hytaý-Arap döwletleri hyzmatdaşlyk forumy (CASCF – China-Arab States Cooperation Forum) 2004-nji ýylda esaslandyryldy. Forum Hytaý bilen Arap döwletleriniň ligasyna agza 22 ýurduň arasynda ykdysady, medeni, syýasy we sosial ugurlarda hyzmatdaşlygy höweslendirýär.