Garyşyk söweş sungaty boýunça tutluşyklaryň guramaçysy bolup çykyş edýän UFC-niň prezidenti Deýna Waýt geljek ýylyň 23-nji ýanwarynda, ýagny laýyk 1 aýdan soň, ýeňil agram boýunça UFC 257 ady bilen duşuşygyň geçiriljekdigini resmi ýagdaýda tassyklady. BAE-niň paýtagty Abu Dabide ýerleşýän Ýas adasyndaky “Flash Forum” arenada geçiriljek bu tutluşykda irlandiýaly Konor Makgregor bilen amerikaly Dastin Porýe özara güýç synanyşar. Şol gün başga-da birnäçe agramda başga-başga duşuşyklar hem geçiriler.

32 ýaşly Makgregor şu wagta çenli MMA boýunça 26 duşuşyk geçirdi. Ol şolarda 22 gezek ýeňiş gazanyp, 4-sinde ýeňlişe sezewar boldy. Ol ýeňiş gazanan duşuşyklarynyň 19-synda garşydaşlaryny nokauta iberdi.

31 ýaşly Porýe bolsa 33 duşuşykda 26 ýeňiş (12-si nokaut) gazandy. Soňky gezek Dan Hukeri ýeňlişe sezewar eden Porýe 6 duşuşykda garşydaşlaryndan asgyn geldi.