Hepdäniň ýekşenbe güni, has takygy, 24 ýanwarda söweş sungatynyň iki ussady, iki görnükli wekili – irlandiýaly Konor MakGregor bilen amerikaly Dastin Porýe özara tutluşyk geçirer. Köpleriň sabyrsyzlyk bilen garaşýan tutluşygy BAE-niň paýtagty Abu Dabi şäherindäki Ýas Marina adasynda ýerleşýän “Etihad Arenada” geçiriler. UFC 257 ady bilen geçiriljek tutluşygyň Aşgabat wagty bilen irden 08:00-da başlamagyna garaşylýar. Şol gün başga-da birnäçe duşuşyklar geçiriler.

Garyşyk söweş sungaty boýunça 32 ýaşyndaky Konor MakGregor karýerasy boýunça 26 duşuşyk geçirdi. Ol şolaryň 22-sinde (19-sy nokaut) ýeňiş gazandy. Irlandiýaly urşujy 4 duşuşykda-da garşydaşlaryndan asgyn geldi.

Amerikaly Dastin Porýe geçiren 33 duşuşygynyň 26-synda (12-si nokaut) garşydaşlaryndan üstün çykdy. 32 ýaşyndaky söweşiji 6 gezek ýeňlişe sezewar boldy. Bir duşuşygy-da deňlikde tamamlandy.