18-nji fewralda NASA-nyň Marsa gondurylan “Perseverance” atly  robot enjamynyň ýany  bilen iberilen “Ingenuity” atly kiçijik dikuçary bilen aragatnaşyk ýola goýuldy. Bu kiçijik enjam Gyzyl planetany  guşuçar belentlikden surata almaga ýardam eder. Aragatnaşygyň ýola goýulmagy bilen Ýerdäki stansiýadan dolandyrylyp başlanan enjamyň bolmalysy ýaly işleýändigi mälim edildi. Indi bolsa, agramy iki kilograma barabar bolan dikuçaryň batareýasyna zarýad berler. Ilkinji nobatda, dikuçaryň alty ganatly litiý-ion perleri arkaly Gün şöhlesinden peýdalanyp, onuň batareýasy 30 göterime çenli doldurylar. Synag maksatly ýerine ýetirilen bu iş barada Ýerdäki stansiýa maglumat iberiler. Bu maglumat bolsa, dikuçaryň Mars şertlerinde näçe wagtda zarýad aljakdygyny, bu zarýad bilen näçe wagtlap dikuçary uçuryp boljakdygyny bilmäge ýardam eder. Şeýle hem Marsyň atmosferasy öran sowuk bolandygy üçin batareýanyň togunyň köp bölegi dikuçary gyzdyrmakda sarp ediler.