Ýapon alymlarynyň geçiren barlaglarynyň netijesinde pişikleriň hojaýynlarynyň we şol öýde ýaşaýan beýleki pişikleriň atlaryny bilýändigi ýüze çykaryldy. Kýoto uniwersitetiniň bilermenleri bir maşgalada ýa-da kapasada azyndan iki öýdeçi haýwan bilen ýaşaýan jemi 48 pişigi öwrendiler. “Scientific Reports” žurnalynda çap edilen makalada her jandara eýesiniň beýleki pişigiň adyny aýdýan ses ýazgysy diňledildi. Soňra öýde ýaşaýan beýleki pişigiň suraty kompýuter ekranynda görkezildi. 19 pişik ady tutulan pişik görkezilmedik wagty surata uzak wagtlap seretdi. Bu bolsa haýwanlaryň haýran galan wagty edýän hereketi hasaplanýar. Başga bir synagda bolsa, pişikleriň atlary tutulyp çagyryldy we olara eýeleriniň ýa-da beýleki pişikleriň suraty görkezildi. Synaga gatnaşan 26 pişik at bilen surat gabat gelmedik wagty surata has uzak seretdiler.

Bilermenler bu barlaglaryň pişikleriň bir-birleriniň we eýeleriniň atlaryny  bilýändigini görkezýändigini aýdýarlar.