“Pan­to­ne” reňk ins­ti­tu­ty (Pan­to­ne Color Ins­ti­tu­te) her ýyl bol­şy ýa­ly, gel­jek ýy­lyň reň­ki­ni hem saý­la­dy. Ins­ti­tut her ýy­lyň de­kab­ryn­da gel­jek ýy­lyň mo­da reňk­le­ri­ni kes­git­le­ýär. Tä­ze ýy­lyň reň­ki­niň ady – “Viva Ma­gen­ta”.
Ins­ti­tut “Viva Ma­gen­ta” reň­ki­ni “kök­le­ri gy­zyl maş­ga­la­dan gel­ýän we tä­ze güý­jüň ala­ma­ty­nyň aň­lat­ma­sy bo­lan kö­le­ge, ba­tyr­gaý we gork­ma­zak, joş­gun­ly şa­dy­ýan we op­ti­mist gut­la­ma­gy hö­wes­len­dir­ýän, tä­ze gür­rüň ýaz­ýan, yr­gyl­da­ýan reňk” di­ýip kes­git­le­ýär.
Ins­ti­tut ge­çen ýyl “Very Pe­ri” reň­ki­ni saý­lap­dy.