Ýokary depginde dowam edýän Ýewropa çempionatynda nobatdaky tapgyra çykan toparlaryň käbirleri aýan bolup, 1/8 finalyň 3 duşuşygy belli boldy. “A” toparçada Italiýanyň ýygyndysy “C” toparçanyň 2-njisi Awstriýa bilen duşuşar.

“A” toparçanyň 2-njisi Uels bolsa, soňky tapgyrda uly hasaply ýeňiş gazanyp, 1/8 finala çykan Daniýanyň ýygyndysy bilen özara güýç synanyşar.

“B” toparçanyň ýeňijisi Belgiýanyň garşydaşy bolsa häzirlikçe belli bolman “A”, “D”, “E”, “F” toparçalarynyň birinden 3-nji ýeri alan topar bolar. “C” toparçanyň lideri Niderlandlaryň mundan soňky garşydaşy-da häzirlikçe belli däl. Niderlandlar “D”, “E”, “F” toparçalarynyň haýsy hem bolsa biriniň üçünjisi bilen çärýek final ugrunda güýç synanyşar.

Edil häzirki ýagdaýda Şweýsariýanyň ýygyndysy hem 1/8 finala iň gowy 3-nji kategoriýasyndan gatnaşmaga hukuk gazandy. Häzirlikçe toparyň haýsy ýygyndy bilen duşuşjakdygy beýleki oýunlardan soň belli bolar. Ýöne edil häzirki ýagdaýa seredenimizde, Çehiýadyr Angliýanyň, Şwesiýa bilen Fransiýanyň ýygyndylarynyň hem 1/8 finala çykandygyny belläliň. Olaryň toparçalarynda haýsy orny eýeländigi soňky duşuşyklardan soň belli bolar. Şu wagta çenli oýnalan oýunlaryň netijesinde 11 ýygyndy 2-nji tapgyra ýollanma aldy. Galan 5-si hem şu günki we ertirki oýunlardan soň belli bolar.

1/8 finala çykan ýygyndylar:

Italiýa

Uels

Şweýsariýa

Belgiýa

Daniýa

Niderlandlar

Awstriýa

Çehiýa

Angliýa

Şwesiýa

Fransiýa

1/8 finalyň belli bolan duşuşyklary:

Uels-Daniýa

Italiýa-Awstriýa