KROSSWORD


Krosswordyň soraglary

1. Gülli keçeleriň ortasyna basylýan, goçuň şahy ýaly aýlawly nagyş.
2. Beýläk, bu ýana.
3. Yza çekmek, agyry duýmak.
4. Türkmen milli oýny
5. Oraza aýyndan agyz bekleýänleriň agzyny açyp, iýip-içýän wagty.
6. Belli bir zatda durmazlyk, üýtgäp durmak.
7. Haryt saklanýan ýer.
8. Bilimli, sowatly, aryf.
9. Häli-şindi aglaýan, aglap ýören.
10. Agasy bar bolan.
11. Rehimdarlyk manysynda ulanylýan söz.
12. Saýhallylyk, goýazylyk.
13. Oglan bilen gyzy biri-birine mynasyp görüp adaglamak däbi.
14. Suwuň akýan ugry, akýan tarapy.
15. Geň gören zadyňa duçar bolmak, öz başyňa düşmek.
16. Gorkuzmak üçin atylýan hemle, haýbat.
17. Tozgalaýan ownuk ak gülli, gowaça meňzeş ösümlik.
18. Maşgaladaky iň kiçi çaga
19. Ele geýmek üçin tikilen önüm
20. Russiýada bir derýa
21. Kiçi ýaşly oglanjyklar we gyzjagazlar tarapyndan oýnalýan milli oýun.
22. Towşanyň çagasy
23. Garahanly türkmen döwletiniň Awdylmälik adyny alan soltany
24. Kiçi ýaşly çagalaryň oýnaýan çalt hereketli milli oýny.
25. Çagry beg we Togrul beg türkmeniň atasy
26. Çagany ýatyrmak üçin hüwdülemek, huwwalamak.
27. Garyndaşlyk gatnaşygyny aňladýan söz
28. Gaýtargy, etmiş üçin berilýän jeza.
29. Ak ekiniň içinde bitýän däneli haşal ot.
30. Nähak tutulan adamyň aklanandygy hakynda habardar ediş haty.