Uçar­ ýe­re go­nan­da tiz­li­gi sa­gat­da 250 ki­lo­metr tö­we­re­gi bol­ýar. Ag­ra­my 200 ton­na ba­ra­bar bo­lan bu äpet ho­wa gä­mi­si­niň tiz­li­gi­ni ha­ýal­la­dyp dur­ma­gy, me­ge­rem, aň­sat bol­ma­sa ge­rek! Uçar­ gu­ry ýer­de we suw­da ýö­re­ýän ulag­la­ra ga­ra­nyň­da, has ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa ta­lap ed­ýär. Ho­wa gä­mi­si­ gys­ga ara­lyk­da ba­dy­ny sak­la­ma­gy üçin has güýç­li tog­ta­dy­jy ul­gam bi­len üp­jün edil­ýär. Uça­ryň ki­ne­tik ener­gi­ýa­sy du­ru­zy­jy ul­ga­ma ge­çi­ri­len­de, ýag­ny onuň ba­dy­ny sak­la­mak üçin ti­gir­le­ri­ni gys­ýan disk­le­riň gyz­gyn­ly­gy 1 müň 400 de­re­jä çen­li ýe­tip bil­ýär. Şol se­bäp­li bu ul­gam ýo­ka­ry gyz­gyn­ly­ga çy­dam­ly ma­te­ri­al­lar­dan ön­dü­ril­ýär. Köp­lenç du­ru­zy­jy ul­gam po­lat­dan ýa­sal­ýan hem bol­sa, soň­ky ýyl­lar­da has ýe­ňil we berk ma­te­ri­al­lar­dan peý­da­la­nyl­ýar. Ýe­ňil ma­te­ri­al­lar uça­ryň ag­ra­my­nyň hem azal­ma­gy­na, ne­ti­je­de, ýan­gy­jy tyg­şyt­la­ma­gy­na ýar­dam ber­ýär. Em­ma bu du­ru­zy­jy ul­gam uça­ryň gys­ga ara­lyk­da sak­lan­ma­gy üçin ýe­ter­lik bol­ma­ýar. Şol se­bäp­li ga­nat­la­ryň ýo­kar­syn­da­ky goş­ma­ça ga­nat­jyk­lar açy­lyp, ho­wa­nyň sür­tül­me­gi­ni art­dy­ryp, uça­ryň tiz­li­gi­ni pe­seld­ýär. Uça­ryň ýo­ka­ry tiz­li­gi­ni ha­ýal­lat­mak üçin ula­nyl­ýan iň tä­sir­li usul bol­sa, tüs­se­çy­kar­dan çyk­ýan ga­zyň ug­ru­ny üýt­get­mek bo­lup dur­ýar. Adat­ça, tog­ta­dy­jy ul­gam bi­len ga­nat­jyk­lar uça­ry bel­le­nen ara­lyk­da du­ruz­ma­ga ýar­dam ed­ýär. Uçuş-go­nuş zo­la­gy­nyň gar­ly ýa-da buz­ly bo­lan ha­la­tyn­da bol­sa, tüs­se­çy­ka­ryň ug­ryny üýt­ge­t­mek ar­ka­ly uçaryň has çalt dur­ma­gy üp­jün edil­ýär.