ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýden Waşington bilen Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynyň bileleşiginiň (ASEAN) ýurtlarynyň gatnaşyklarynda täze döwür başlaýandygyny aýtdy. – Şu gün diňe bir ABŞ bilen ASEAN-yň arasyndaky 45 ýyllyk hyzmatdaşlygy we dostlugy bellemän, eýsem gatnaşyklarymyzda täze döwri başlaýarys – diýip, Baýden ABŞ-ASEAN sammitinde aýtdy.

Amerikan lideri, iň ýakyn geňeşçilerinden biri bolan Ýohannes Ybraýymyň bu birleşikdäki ABŞ-nyň ilçisi wezipesine dalaşgär hödürleýändigi barada mälim etdi. – Ol biziň hemmämiziň bähbidimiz üçin bu strategik hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagy dowam etdirjek ynamdar metbugat sekretary bolar – diýdi.

ASEAN-a Taýland, Malaýziýa, Indoneziýa, Bruneý, Singapur, Filippinler, Laos, Wýetnam, Kamboja we Mýanma ýaly ýurtlar girýär.

ABŞ-ASEAN sammiti 12-13-nji maýda Waşingtonda geçirildi.