Abonent bol

“Za­man-Türk­me­nis­tan” ga­ze­ti­ne 2020-nji ýy­lyň ikinji ýa­ry­m ýyly  üçin abu­na ýa­zy­ly­şyk baş­lan­dy.
Ga­ze­ti­mi­ze abu­na ýa­zyl­sa­ňyz, dö­re­di­ji­lik to­pa­ry­myz Si­zi Ber­ka­rar döw­le­ti­miz­de, şeý­le hem dün­ýä­niň ýurt­la­ryn­da, jem­gy­ýet­çi­li­gin­de, sy­ýa­sa­tyn­da, yk­dy­sa­dy­ýe­tin­de, ylym-bi­lim­de, sy­ýa­hat­çy­lyk­da, teh­no­lo­gi­ýa­da, ede­bi­ýat­da, sun­gat­da, me­de­ni­ýet­de, sport­da… bo­lup geç­ýän wa­ka­lar bi­len ýa­kyn­dan ta­nyş­dy­ryp du­rar.
Mah­la­sy, “Za­man-Türk­me­nis­ta­na” abu­na ýa­zyl­sa­ňyz, tu­tuş maş­ga­la­ňyz bi­len dynç alyş wagt­la­ry­ňy­zy peý­da­ly, gy­zyk­ly we güý­men­je­li ge­çi­rer­si­ňiz!

Ga­ze­tiň 6 aý­ly­gy­nyň ba­ha­sy 65ma­nat. Ga­ze­tiň in­dek­si 69477.