Hy­ta­ýyň mil­li ne­bit-gaz kor­po­ra­si­ýa­sy Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­syn­dan Hy­ta­ýyň Da­sin şä­he­ri­ne çen­li bo­lan tur­ba ge­çi­ri­ji­si­niň ikin­ji şa­ha­sy­nyň gur­lu­şy­gy­ny ta­mam­la­dy. Ug­le­wo­do­rod se­riş­de­le­ri­ni da­şa­ma­ga ni­ýet­le­nen tä­ze tur­ba ge­çi­ri­ji­si­niň uzyn­ly­gy 942 ki­lo­met­re ba­ra­bar bo­lup, ol 2011-nji ýyl­da ulan­ma­ga ber­len ge­çi­ri­jä pa­ral­lel ýag­daý­da işe gi­ri­zil­di. Onuň ge­çi­ri­ji­lik kuw­wa­ty 1 ýyl­da 15 mil­li­on ton­na ne­bi­te deň­dir. In­di­ki ýy­lyň 1-nji ýan­wa­ryn­dan ne­bit ge­çi­ri­ji­si­niň do­lu­ly­gy­na işe gi­ri­zil­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar. Hä­zir­ki wagt­da tur­ba ge­çi­ri­ji­si bo­ýun­ça sy­nag iş­le­ri al­nyp ba­ryl­ýar. Tä­ze des­ga Rus­si­ýa Hy­ta­ýa “ga­ra altynyň” köp ton­na­la­ry­ny iber­mä­ge müm­kin­çi­lik be­rer. Ol hä­zir­ki 15 mil­li­on ton­na­nyň ýe­ri­ne ne­bit eks­por­tu­ny 30 mil­li­on ton­na ýe­tir­mä­ge şert döreder.