37.9 C
Ashgabat

Gadyrly okyjylar!

“Zaman-Türkmenistan” gazetini internet arkaly okap bilersiňiz! Gazetimiziň elektron nusgasyna ýazylsaňyz, ýurdumyzda gazanylýan ösüşleri, syýahatçylyk, ykdysadyýet, sport täzeliklerini gyzgyny bilen okap bilersiňiz. Bu täzelikler siziň wagtyňyzy gyzykly geçirmegiňize ýardam eder. Şeýle hem gazetimizde çap edilen sanlaryny, krosswordlar ýygyndylaryny, çagalar üçin ertekilerdir hekaýalary, oýunlar we oýunjaklar ýygyndysyny we beýleki mowzuklara degişi kitapçalary pdf görnüşinde okap, kompýuteriňize göçürip alyp bilersiňiz. Mundan başga-da, ýurdumyzyň tanymal artistleri, medeniýet we sungat işgärleri, olaryň ömri we döredijiligi barada taýýarlanan kitapçalar, körpeler üçin tejribeler we paýhasyňy ösdürýän güýmenjeler, halkara sport ýaryşlarynyň taryhy, az bilinýän sport wakalary we beýleki gyzykly temalara degişli ýygyndylar elýeterli ediler. Siz elektron gazetimize abuna ýazylmak bilen smartfonlar üçin niýetlenen mobil programmamyzdan hem peýdalanyp bilersiňiz. Mobil programma size islendik ýerde gazetimizde çykýan täzeliklerden we onuň baý arhiwinden peýdalanmaga mümkinçilik berer. Elektron nusga abuna ýazylmak üçin şuňa basyň: Mobil applikasiýamyzy “Plaý Store”-dan ýa-da internet saýtymyzdan göçürip alyň! Täze habarlar eliňize gelsin!

Täze hasap aç

Zaman Türkmenistan saýtyna täze ulanyjy girişi.Ulanyjy düzgünleri bilen tanyşyňTertipler & düzgünler.