26.9 C
Ashgabat

Sport

Подробнее

  Öňki çempion soňky çempiony ýaryşdan çykardy

  UEFA Çempionlar Ligasynda çärýek finalyň 1-nji oýnunda Madridde 3-3...

  “Ýeňijini emin kesgitledi”

  UEFA Çempionlar Ligasynda çärýek finalyň 1-nji duşuşyklarynda ýeňiş gazanan...

  “Pariž 2024” Olimpiýa oýunlarynyň alawy ýakyldy

  Gresiýanyň gadymy Olimpiýa şäherinde şu ýylyň tomsunda Parižde geçiriljek...

  Dünýäniň iň gowy futbol klublary mälim edildi

  Halkara futbol taryhy we statistikalary federasiýasy (IFFHS) soňky 1...

  3 toparda çempionlyk gazanan ilkinji sürüji

  Moto GP boýunça möwsümiň 3-nji ýaryşy ABŞ-nyň Tehas ştatynyň...

  Soňky 4 ýylda 3-nji çempionlyk

  Ýylyň iri tennis ýaryşlarynyň biri hasaplanýan “Monte Karlo Masters”...

  Taryhda şu gün

  18-nji aprel – Ýadygärlikleriň we taryhy ýerleriň halkara güni

  Her ýylyň 18-nji aprelinde bütin dünýäde Ýadygärlikleriň we taryhy ýerleriň halkara güni bellenilip geçilýär. Bütindünýä miras güni diýlip hem atlandyrylýan bu gün 1982-nji ýylda...

  Iň täze habarlar

  Slider

   

  Slider

   

  Okaň, dynç alyň

  Dünýä täzelikleri

  Olimpiýa halkalary Eýfel diňine berkidiler

  Parižde geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlarynyň öň ýanynda bäş yklymy alamatlandyrýan Olimpiýa halkasy Eýfel diňinde gurnalar. Bu barada “Le Parisien” gazeti habar berýär. “Adatça, her Olimpiadada...

  Pompeiden banket zaly tapyldy

  Pompeide gazuw-agtaryş işlerini geçirýän arheologlar gadymy şäheriň merkezi böleginde Troýa söweşine bagyşlanan freskalar bilen bezelen banket zalyny tapdylar. Bu barada “Naked Science” žurnalynyň web...

  Dünýäniň iň kaşaň howa menzili

  Dubaýyň halkara howa menzili dünýäniň 1800-den gowrak howa menziliniň arasynda kaşaňlyk babatda birinji orny eýeledi. Angliýanyň syýahaty ätiýaçlandyryşy boýunça “All Clear Travel Insurance” agentliginiň...

  “Ge­ne­ral Electric” esas­lan­dy­rylýar

  1892-nji ýy­lyň 15-nji ap­re­lin­de “Ge­ne­ral Electric Com­pa­ny” (GE) esas­lan­dy­rylýar. Kom­pa­ni­ýa­ny esas­lan­dy­ry­jy­la­ryň ara­syn­da elekt­rik ener­gi­ýa­sy ba­bat­da dür­li açyş­la­ryň aw­to­ry, bir­nä­çe elekt­ron en­ja­my oý­lap ta­pan To­mas...

  Aziýadaky ilkinji edarasyny Tokýoda açdy

  Emeli aň tehnologiýasyny işläp taýýarlaýan “OpenAI” kompaniýasy Aziýadaky ilkinji ofisini Ýaponiýanyň paýtagty Tokýoda açdy. Häzirki wagtda “Toyota”, “Rakuten” we “Daikin” ýaly ýapon kompaniýalary çylşyrymly...

  “Deep South” superkompýuteri işe giriziler

  Ýakyn günlerde Awstraliýanyň Halkara neýromorf ulgamlar merkezi neýromorf hasaplaýyş pudagynda uly ädim boljak “Deep South” superkompýuterini işe girizmegi meýilleşdirýär. Maglumatlara görä, “Deep South” superkompýuteri...

  Ummanlaryň düýbündäki plastikleriň möçberi hasaplandy

  Dünýä ummanlarynyň düýbünde 3 bilen 11 million tonna aralygynda plastik galyndylar toplandy. Bu ummanlaryň ýüzünde ýüzýän plastikden 100 esse köp. Bu barada Awstraliýanyň milli...

  Pompeiden hazyna tapyldy

  1895-nji ýylyň 13-nji aprelinde Pompeide geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda gymmatly hazynanyň üstünden baryldy. Bu ýerden ýüze çykarylan ajaýyp bilezikler, ýüzükler, altyn zynjyrlar, pyýalalar, 108...

  Ders bäsleşikleriniň I tapgyrynyň netijeleri jemlenildi

  Türkmenistanda ýurduň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji synp okuwçylarynyň arasynda ders bäsleşikleriniň I tapgyrynyň netijeleri yglan edildi. Ders bäsleşigi Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň...

  Amerikan-türkmen akappella konsertleri Daşoguzda we Aşgabatda diňleýjilerini begendirdi

  14-nji aprelde Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda hyjuwly heňler ýaňlandy. Teatrda “Pipeline Vocal Project” amerikan toparynyň we Daňatar Öwezow adyndaky...

  Sungata hyzmat – Watana hyzmat

  Uzakly günki çekilen zähmetden soň radioda berilýän gepleşiklerdir, aýdym-sazlary diňlemegiň lezzeti başga bolýar. Esasan hem “Miras” radioýaýlymynda ýaýlyma berilýän “Türkmen ýoly” atly edebi- çeper...

  Oskarda-da “Oppenhaýmer” baýraklary toplady

  Kino sungatynyň iň abraýly baýragy hasaplanýan Oskar baýraklary gowşuryldy. 96-njy gezek geçirilen Oskaryň gowşurylyş dabarasyny belli komediýaçy Jimmi Kimmel alyp bardy. Dabarada aglaba ozaldan...

  Oskaryň taryhynda ilkinji gezek (Oskara tarap)

  Hepdäniň duşenbe güni, ýagny 11-nji martda irden kino sungatynyň iň uly baýragy hasaplanýan Oskar baýraklarynyň 96-njy gowşurylyş dabarasy geçiriler. Dabarany meşhur komediýasy Jimmi Kimmel...