24.2 C
Ashgabat

Sport

Подробнее

  «Žirona» möwsümi 7 golly ýeňiş bilen tamamladym Dowbyk 1-nji orna geçdi

  Ispaniýanyň çempionaty «La Ligada» möwsümiň iň uly sýurprizini eden...

  Türkiýäniň milli ýygyndysynyň tälimçisi Montella 35 oýunçyny topara çagyrdy

  Ýene-de 20 günden Germaniýada başlanjak 17-nji Ýewropa çempionatyna gatnaşýan...

  Türkmen karateçisi Ispaniýada geçirilen ýaşlar ligasynyň ýaryşynda bürünç medala eýe boldy

  Aşgabatly türgen Alymuhammet Kakalyýew Ispaniýanyň La-Korunya şäherinde geçirilen «Ýaşlar...

  25-nji maý: Bütindünýä futbol güni — finallar güni

  Hepdäniň şenbe güni, ýagny ertir, 25-nji maýda futbol janköýerlerine...

  Soňky çempion Italiýanyň düzümi belli boldy

  Ýewropa çempionatynyň soňky çempiony Italiýanyň ýygyndysynyň giňeldilen düzümi mälim...

  UEFA Ýewropa Ligasynyň finalyndan soň gyzykly maglumatlar, täsin hasabatlar

  * “Atalanta” topary bu kubogy gazanan 5-nji italýan kluby...

  Taryhda şu gün

  15 milliony öndürilen ilkinji awtoulag

  1927-nji ýylyň 26-njy maýynda soňky “Ford Model T” awtoulagy konweýerden çykýär. Geçen asyryň başlarynda “Ford” kompaniýasy şol döwürler bir-birden öndürilýän awtoulaglary konweýerde köpçülikleýin öndürmek...

  Iň täze habarlar

  Sözi manysy bilen öwreneliň!

  Göçürip almak üçin
  Slider

   

  Slider

   

  Slider

   

  Okaň, dynç alyň

  Dünýä täzelikleri

  Ýaponiýada mugt jaý berilýär

  Ýaponiýada şäherden uzakdaky ýerlerde ilatyň azalmagynyň öňüni almak üçin täze düzgün ýola goýuldy. “Akiya” atly taslamanyň çäklerinde terk edilen jaýlaryň peýdalanylmagy göz öňünde tutulýar....

  Iň giň parik bilen rekordlar kitabyna girdi

  Ginnesiň rekordlar kitaby nigeriýaly Helen Wilýamsy üçünji gezek hasaba aldy. 31 ýaşly Wilýams bu gezek iň giň parik ýasamakdaky rekordyny täzeledi. Ýurduň Lagos şäherinde...

  Iň gar­ry luk­man

  Ýa­po­ni­ýa­ly Esu­ro Wa­ta­na­be dün­ýä­de er­kek­le­riň ara­syn­da iň gar­ry sto­ma­to­log hök­mün­de Gin­ne­siň re­kord­lar ki­ta­by­na gi­ri­zil­di. Ol şu ýy­lyň 31-nji okt­ýab­ryn­da 100 ýa­şy­ny dol­dur­ýar. Hä­zir Wa­ta­na­be­niň...

  We­ne­sue­la buz­luk­la­ry­ny ýi­tir­di

  We­ne­sue­la öz çä­gin­dä­ki iň soň­ky buz­lu­gy­ny ýi­tir­di. Bu ba­ra­da «Fo­bos» me­teo­ro­lo­giýa mer­ke­zi­niň hü­när­men­le­ri mä­lim et­di­ler. Buz­luk şeý­le­bir ki­çel­di we­lin, alym­lar oňa «buz meý­da­ny» di­ýen...

  Pre­zi­dent saý­law­la­ry ge­çi­ri­ler

  Mol­do­wa­nyň mej­li­si 20-nji okt­ýabr­da Pre­zi­dent saý­law­la­ry­ny geçirmegi me­ýil­leş­dir­ýär. Şol gün ýur­duň Ýew­ro­pa Bi­le­le­şi­gi­ne go­şul­ma­gy ba­ra­da sa­la sal­şyk hem ge­çi­ri­ler. Bu ka­rar do­lan­dy­ry­jy «He­re­ket we...

  Wýetnamda täze Prezident saýlandy

  Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Milli maslahaty ýurduň täze Prezidentini saýlady. Bu barada TASS habarlar gullugy habar berdi. 21-nji maýda Hanoýda 15-nji Milli maslahatyň ýedinji mejlisi geçirildi....

  Trewi çüwdürimi açylýar

  1762-nji ýylyň 22-nji maýynda Italiýanyň Rim şäherindäki Trewi çüwdürimi açylýar. Häzirki wagtda her ýylda italýan paýtagtyna barýan millionlarça adam bu çüwdürimi görmän gaýtmaýar. Dürli...

  Raisi bilen hoşlaşyk we jaýlanyş çäresi 23-nji maýda geçiriler

  Dikuçar heläkçiliginde aradan çykan Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisiniň hoşlaşyk dabarasy we jaýlanyş çäresi 23-nji maýda Maşat şäherinde geçiriler. Bu barada ýurduň wise-prezidenti Mohsen Mansuri...

  Angliýada sürüjisiz ulaglara rugsat berler

  Täze Zelandiýada nesli ýitip giden guýýa guşunyň peri 46 müň 521 dollara satyldy. Şeýlelikde, bu ýelek häzire çenli auksionda satylan iň gymmat per boldy....

  Ilkinji Oskar baýraklary gowşurylýar

  Mundan 95 ýyl ozal şu gün kino sungatynyň iň uly sylagy hasaplanýan Oskar baýraklarynyň ilkinjisi gowşurylýar. 1929-njy ýylyň 16-njy maýynda geçirilen bu dabara ýeňijileriň...

  Türkmen filmleri Türkiýede baýraklara mynasyp boldy

  Ýakynda Türkiýe Respublikasynyň Izmir şäherinde «Turan» halkara film festiwaly geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň...

  «Magtymguly, düşdüň yşkyň güzerne» atly täze sahna oýny taýýarlanýar

  Lebabyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatryň döredijilik topary üstümizdäki ýylymyzyň şygary we Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli häzirki günlerde akyldar şahyrymyzyň...

  Öň­de­ba­ry­jy sun­ga­tyň öz­bo­luş­ly gör­nü­şi

  Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Galkynyşy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miziň taý­syz ta­gal­la­sy ne­ti­je­sin­de eziz Wa­ta­ny­my­zyň me­de­ni­ýe­ti düýp­li esas­da öw­re­nil­ýär. Ga­dy­my dö­wür­ler­den bä­ri türk­men me­de­ni­ýe­ti çe­per se­net­le­riň...