Çempionlar Ligasynyň hem-de La Liganyň iň köp çempion bolan futbolçysy aradan çykdy

UEFA Çempionlar Ligasyny iň köp gazanan futbolçy Fransisko Pako...

Bir ýyldan soň ilkinji gezek gol geçirip bilmedi

Italiýanyň çempionaty Serie A-da ýekşenbe günki duşuşykda sanawyň lideri...

“Milan” birinji orna çykmakdan “ýüz öwürdi”

Italiýanyň çempionaty Serie A-da Milan öz meýdançasynda Spesiýany kabul...

FIFA ýylyň iň gowularyny (The Best) saýlady

Dünýä futbolynyň hojaýyny FIFA ýylyň iň gowularyny - "The...

Şewçenkonyň “Serie A”-daky başdangeçirmesi gysga boldy

Ukrainaly ozalky ýyldyz futbolçy, häzirki tälimçi Andreý Şewçenkonyň Serie...

“Altyn asyryň” hem-de “Köpetdagyň” AFK Kubogyndaky toparçalary belli boldy

Türkmenistanyň çempiony “Altyn asyr” futbol toparynyň, şol sanda “Köpetdag”...

“Ahalyň” AFK Çempionlar Ligasyndaky bäsdeşleri belli boldy

Ýurdumyzyň wise-çempiony Ahal toparynyň täze möwsümde AFK Çempionlar Ligasynda...

6 aýda wezipesinden boşadyldy

Iýun aýynda Ewerton toparynyň tälimçiligine bellenen ispaniýaly Rafael Benites...

Ispaniýanyň superi “Real Madrid”

Ispaniýanyň Super Kubogy duşuşygynyň finalynda Real Madrid bilen Atletik...

Okaň,dynç alyň

Buz myh­man­ha­na­la­ry

Myh­man­ha­na­lar dün­ýä­niň dür­li kün­jek­le­rin­de sy­ýa­hat sö­ýü­ji­le­ri­ne köp san­ly müm­kin­çi­lik­le­ri hö­dür­le­ýär. Ola­ryň bi­ri hem buz myh­man­ha­na­la­ry­dyr. Buz­dan ýa­sa­lan bu myh­man­ha­na­lar ba­ra­da gür­rüň edi­len­de, «Buz myh­man­ha­na­syn­da kim gal­ýar?» di­ýen sowal ýüze...

Ki­wi­niň peý­da­sy

Gyş aý­la­ry­nyň gel­me­gi bi­len iň köp iýil­ýän mi­we­le­riň bi­ri bo­lan ki­wi­niň sag­ly­ga peý­da­sy ulu­dyr. Ki­wi ýa­kym­ly we ýo­kum­ly mi­we bo­lup, C we K wi­ta­min­le­ri­niň aja­ýyp çeş­me­si­dir. Gün­de 1-2 ki­wi...

Guş­la­ryň tä­sin dün­ýä­si

Ýyr­ty­jy guş­la­ryň iň ki­çi­si. Ýyr­ty­jy guş­la­ryň ara­syn­da iň ki­çi­si gü­nor­ta-gün­do­gar Azi­ýa­da duş gel­ýän ga­ra aýak­ly kin­di­wan­ja la­çyn (Micro­hie­rax frin­gil­la­ri­us) ha­sap­lan­ýar. Bu gu­şuň göw­re­si­niň uzyn­ly­gy 5 san­ti­met­re, guý­ru­gy bi­len bi­le­lik­de...

Dünýäniň meşhur adalary

Ýer ýü­zün­de te­bi­gy aý­ra­tyn­ly­gy bi­len haý­ran gal­dyr­ýan ada­la­ryň müň­ler­çe­si bar. Ola­ryň kö­pü­si iri şä­he­re ýa­kyn­dy­gy, gä­mi gat­naw ýol­la­ry­nyň ke­siş­ýän ýe­rin­de ýer­leş­ýän­di­gi, ýa­şa­mak üçin amat­ly­dy­gy se­bäp­li otu­rym­ly­la­şyp­dyr. Bu ada­la­ryň kä­bi­ri...

Himiýa dersinden logiki sowallar

Haýsy ýurduň ady himiki birleşmäniň ady bilen gabat gelýär? Adatça, himiki elementleriň atlary döwletleriň şanyna dakylýar. Emma, ýurduň ady himiki elementiň şanyna dakylan döwlet hem bar. Ol haýsy...

“Janly” höwürtgeler ýa-da jadygöýiň sübsesi

Pürli agaçlarda, aýratyn hem sosnalarda emele gelýän topbak görnüşli şahalara “janly höwürtgeler” diýilýär. Käbir ýagdaýlarda oňa “jadygöýüň sübsesi” hem diýilýär. Guşlaryň köp görnüşi bu şahalary öz hakyky höwürtgesi hökmünde...

Suw astynyň owadan “arçasy”

Ummanlaryň, deňizleriň suwasty dünýäsi täsinliklerden doly bolup, ol özüniň biodürlüligi bilen gury ýerden tapawutlanýar. Şeýle täsinlikleriň biri-de daşyndan göräýmäge her dürli reňkli arçany ýadyňa salýan köp ösüntgili deňiz gurçugydyr....

Aloe agajy ýa-da aloedendron

Tebigatyň bezegi bolan bu üýtgeşik agaç daşky görnüşi bilen tapawutlanýar. Ylmy ady “Aloidendron dichotomum” bolan bu ösümlige gysgaça “aloedendron” diýilýär. Günorta, Günbatar Afrikanyň endemik görnüşi bolan ösümlik Namibiýada has...

Iň täze habarlar

Salam, mekdep! Mähriban çagalar BIZ ÝENE SIZIŇ BILEN 3 - NJI NUSGA ŞU ÝERE BASMALY cloud_download Täze ikinji bölümi Şuňa basmaly Mähriban çagalar, hormatly ene-atalar! Göçürip almak üçin Körpe okyjylarymyzyň tomusky dynç alyş möwsümini
gyzykly we peýdaly geçirmekleri üçin krosswordlar, meseleler,
tapmaçalar, matallar hem-de beýleki
güýmenjeler ýerleşdirilen kitapça size garaşýar!
Elektron Kitapçalar Hekaýalar
Ertekiler
Oýunlar we Oýnawaçlar
Krosswordlar
Gyzykly güýmenjeler

“Bugatti Chiron” F1 tizlik rekordyny täzeledi

“Bugatti Chiron” ulagy ýol  hereketine açyk bolan ýolda “Formula 1” ýaryşlaryndaky ulaglardan hem ýokary tizlik bilen hereket edip, täze rekord goýdy. Germaniýadaky awtobanda sagatda...

“YouTube”-da 10 milliarddan köp tomaşa edilen ilkinji wideo

2020-nji ýylda “YouTube”-da iň köp tomaşa edilen wideo bolan “Baby Shark” atly çagalar aýdymy bu ýyl täze rekord goýdy. Bu wideo häzire çenli 10...

Antarktikada balyklaryň köpelýän giň meýdany tapyldy

Antarktikadaky Weddell deňzinde balyk köpelýän giň ýer tapyldy. Bu ýerde balyklaryň 60 milliona golaý öýjüginiň bardygy ýüze çykaryldy. Bu ýeriň häzire çenli tapylman galandygy...

Ýew­ro­pa­nyň me­de­ni paý­tagt­la­ry

Şu ýyl Ýew­ro­pa­nyň 3 şä­he­ri bir­ba­da Ýew­ro­pa­nyň me­de­ni paý­tag­ty de­re­je­si­ne eýe bo­lup, öz we­zi­pe­le­ri­ni ýe­ri­ne ýe­tir­mä­ge gi­riş­ýär. Üs­tü­miz­dä­ki ýyl­da Lýuk­sem­bur­gyň Eş-sýur-Al­zett, Lit­wa­nyň Kau­nas we...

Ka­tar­da­ky çem­pio­na­ta py­ýa­da bar­ýar

Is­pa­ni­ýa­ly sy­ýa­hat­çy San­tia­go San­çes Ko­ge­dor şu ýy­lyň no­ýabr aýyn­da Ka­tar döw­le­tin­de ge­çi­ril­jek fut­bol bo­ýun­ça dün­ýä çem­pio­na­ty­na gat­naş­mak üçin py­ýa­da ýö­ri­şi­ne baş­la­dy. Ol Mad­rid­den Do­ha...

Ma­rok­ko­da krip­to­wal­ýu­ta ös­dü­ril­ýär

«Trip­le» tö­leg plat­for­ma­sy­nyň ha­ba­ry­na gö­rä, Ma­rok­ko­da krip­to­wal­ýu­ta bo­lan gy­zyk­lan­ma art­ýar. Ýurt­da 900 müň­den gow­rak adam ýa-da ila­tyň 2,5 gö­te­ri­mi krip­to­wal­ýu­ta eýe­dir. 2021-nji ýyl­da Ma­rok­ko­da...

Lew Tolstoýyň çowlugy ABŞ-da aradan çykdy

Meşhur rus ýazyjysy Lew Tolstoýyň çowlugy Sergeý Tolstoý 100 ýaşynda ABŞ-da aradan çykdy. Sergeý Tolstoý 4-nji ýanwarda Merilend ştatynyň Betesda şäherindäki hassahanada aradan çykdy....

To­kaý jan­dar­la­ry üçin köp­ri

ABŞ-nyň Wa­şing­ton şta­tyn­da­ky to­kaý­lar­da ýa­ba­ny jan­dar­la­ryň ýüz­ler­çe gör­nü­şi ýa­şa­ýar. To­ka­ýy ke­sip geç­ýän ýo­ka­ry tiz­lik­li aw­to­ýol­lar bol­sa, bu jan­dar­la­ryň geç­ýän ýo­lu­ny bek­le­ýär. Bu ýag­da­ýyň öňü­ni...

Iň gymmat awtoulagyň ikinjisi öndüriler

Dünýäniň iň gymmat awtoulagy adyna eýe bolan “Rolls-Royce”-iň “Boat Tail” modeliniň ikinjisiniň satuwa çykaryljak senesi mälim edildi. Mundan ozal kompaniýa şeýle ulagyň bary-ýogy üç...

Şu ýere
mahabat berip bilersiňiz
www.zamanturkmenistan.com.tm Habarlaşmak üçin : 28-14-05, 28-14-06, 28-14-36 settings_phone
Gyzykly ertekiler
we hekaýalar
Çagalar sahypasy Online abonent bolyň pdf görnüşde göçürip alyň picture_as_pdf

Jim Kerri 60 ýaşyny belledi

Meşhur aktýor we komediýaçy Jim Kerri 60 ýaşady. 1962-nji ýylyň 17-nji ýanwarynda Kanadada doglan Kerri wideo habaryny “Twitter”-de 18,7 million yzarlaýjysy bilen paýlaşyp, onuň...

Durmuşy filme öwrülýär

Amerikaly pop ýyldyz Madonnanyň durmuşy barada kino düşüriler. “Material Girl” atly filmde 63 ýaşly aýdymçynyň keşbini onuň 25 ýaşly gyzy Lurdes Leon janlandyrar. Filmde...

“Hollywood”-yň meşhur ýyldyzy barada film surata düşüriler

“Hollywood”-yň ýyldyz aktrisalarynyň biri Odri Hepbörniň ömür-döredijiligi barada film surata düşüriler. Oskaryň dalaşgäri italiýaly režissýor Luka Guadaninonyň režissýorlyk etjek kinosynda Hepbörniň keşbini Runi Mara...

“Squid Game” serialynyň artisti “Altyn globusa” mynasyp boldy

Serial ugry boýunça iň gowy drama serialy diýlip, HBO-nyň önümi bolan “Mirasdüşerler” (Succession) atly ekran eseri öňe saýlandy. Serialyň artistlerinden Jeremi Strong iň gowy...