Italiýa ýa-da Portugaliýa, belki ikisi-de Dünýä Kubogyna gatnaşman biler

Ýewropadan Katar 2022 Dünýä Kubogyna gatnaşjak soňky 3 ýygyndyny...

Balotelliniň kebap keýpi

Ýaşyl meýdançanyň daşynda hem içinde edýän gopgunly hereketleri bilen...

19-0 hasabynda ýeňiş gazandy

Futbol boýunça 2023-nji ýylda Awstraliýa we Täze Zelandiýada geçiriljek...

7 ýyldan soň 37-nji çempionlygy

Argentinanyň çempionaty “Primera Division”-da ýurduň güýçli klublaryndan Riwer Pleýt...

“Real Madrid” 25-nji gezek ikinji tapgyra çykdy

UEFA Çempionlar Ligasynda “D” toparçada Real Madrid myhmançylykda Şerifi...

“Leipsig” ýeňiş gazandy, PSŽ 1/8 finala çykdy

UEFA Çempionlar Ligasynda “A” toparçada Mançester Siti öz meýdançasynda...

“Barselona” toparyna 1/8 finala çykmak başardarmy?

UEFA Çempionlar Ligasynda “E” toparçada Barselona öz meýdançasynda Benfikany...

Aziýanyň iň uly kluby “Al-Hilal”

Aziýa klublarynyň iň uly ýaryşy AFK Çempionlar Ligasynyň final...

“Mançester Ýunaýtedi” 1/8 finala çykaran Ronaldonyň täze statistikalary

UEFA Çempionlar Ligasynda “F” toparçada Mançester Ýunaýted myhmançylykda Wilýarreal...

Okaň,dynç alyň

Sakgyç çeýnemek peýdalymy, zyýanly?

Çagalaryň aglaba bölegi sakgyç çeýnemegi halaýarlar. Köp çaga ony birnäçe sagatlap hem çeýneýär. Ata-eneleriň käbiri beýle ýagdaýy halamaýar. Uly adamlar sakgyjyň adamyň dişlerine zyýan ýetirýär diýip hasaplaýarlar. Eýsem, sakgyç...

Ki­tap – kä­mil­li­giň çeş­me­si

Ki­tap oňa ga­dyr goý­ýan adam üçin ta­pyl­gy­syz baý­lyk­dyr. Yn­sa­nyň kyn gü­nün­de iň ýa­kyn ýar­dam­çy­sy, akyl ha­zy­na­sy we yg­ty­bar­ly gol­lan­ma­sy ki­tap­dyr. Bu ba­ra­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz – Bi­ziň hal­ky­my­za yl­ma yh­las­ly­lyk...

Bir dil bi­len – bir adam

Bil­şi­miz ýa­ly dil­ler mad­dy we ru­hy mi­ra­sy­my­zy go­rap sak­la­makda we olary ös­dür­mek­de iň güýç­li gu­ral­dyr. Äh­li dil­le­ri ka­bul et­mek we oňa hor­mat goý­mak – pa­ra­hat­çy­ly­gy sak­la­ma­gyň esa­sy aça­rydyr. Her...

Dünýäniň meşhur kanallary

Ka­nal­lar suw ge­çi­rmek, ýük da­şa­mak we düe­ki mak­sat­lar üçin gu­rul­ýar. Şeý­le ka­nal­lar­da adat­ça aky­myň tiz­li­gi­ni ka­da­ly sak­la­mak üçin bent­ler bol­ýar. Köp ka­nal­lar be­lent­lik­ler­de, jül­ge­le­riň we beý­le­ki suw aka­ba­la­ry­nyň ug­run­da...

Çalt uklamak üçin

Ýadawlyk, haýal pikirlenmek, ünsüňi jemläp bilmezlik ýaly sebäpler uka gitmegi kynlaşdyryp bilýär. Biler bolsaňyz, birnäçe minutyň içinde aňsatlyk bilen uka gitmek mümkin. Ine, size uky meseläňizi bir-iki günde çözmäge...

Jogging – ylgaw bilen yzygider türgenleşmek

Täze  Zelandiýada 1961-nji ýylda ýeňil atletikaçylaryň çäginde dünýäde ilkinji bolup “jogging” (ýuwaşjadan  birsydyrgyn ylgamak) topary emele geldi. Biziň ýurdumyzda bolsa ilkinji ylgaýjylar kluby Aşgabat şäherinde geçen asyryň 80-nji ýyllarynda ...

580 ýyldan soňra gaýtalandy

Öten agşam (19-njy noýabry 20-nji noýara baglaýan gije) dünýäniň köp ýerinde Aý tutulmasy hadysasy boldy. Bu täsin tebigy hadysa soňky alty asyrdaky iň uzak wagt dowam eden bölekleýin tutulma...

Uzak ýaşamak isleseňiz

Biziň her birimiz uzak ömür sürmegi arzuw edýäris. Olar 100 ýaşy arka atan adamlar hem az däl. Olar durmuşa guwanyp, agtyk-çowluklarynyň şatlygyna begenip, olara öwüt-ündew berip, gazanan üstünliklerine buýsanyp...

Ha­çan oý­la­nyp ta­pyl­dy?

Gün­de­lik dur­muş­da ulan­ýan gu­ral­la­ry­my­zyň kö­pü­si ki­çi hem bol­sa uly iş bi­tir­ýär. Bu gu­ral­laryň il­ki­baş­da hä­zir­ki­sin­den baş­ga mak­sat­lar üçin çy­ka­ry­lan bol­ma­gy ýa-da öň­ki gör­nüş­le­ri ta­pa­wut­ly bo­lan bol­ma­gam müm­kin. Ge­liň, kä­bir...

Iň täze habarlar

Salam, mekdep! Mähriban çagalar BIZ ÝENE SIZIŇ BILEN 3 - NJI NUSGA ŞU ÝERE BASMALY cloud_download Täze ikinji bölümi Şuňa basmaly Mähriban çagalar, hormatly ene-atalar! Göçürip almak üçin Körpe okyjylarymyzyň tomusky dynç alyş möwsümini
gyzykly we peýdaly geçirmekleri üçin krosswordlar, meseleler,
tapmaçalar, matallar hem-de beýleki
güýmenjeler ýerleşdirilen kitapça size garaşýar!
Elektron Kitapçalar Hekaýalar
Ertekiler
Oýunlar we Oýnawaçlar
Krosswordlar
Gyzykly güýmenjeler

Ug­le­ro­d bi­ta­rap­ly­gyn­da öň­de­li­gi eýe­le­ýän ýurt­lar

Ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi we glo­bal dur­nuk­ly­lyk ins­ti­tu­ty, (NewCli­ma­te Ins­ti­tu­te for Cli­ma­te Chan­ge and Glo­bal Sus­tai­na­bi­li­ty) ho­wa­nyň üýt­ge­me­gi­niň gör­ke­zi­ji­le­ri ba­ra­da­ky ha­sa­ba­tyn­da Ma­rok­ka­nyň, Skan­di­na­wi­ýa­nyň we Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­nyň...

Ikin­ji tap­gy­ry ge­çi­ri­ler

21-nji no­ýabr­da Çi­li­de ge­çi­ri­len Pre­zi­dent saý­law­la­ryn­da sag­çy Res­pub­li­kan par­ti­ýa­nyň da­laş­gä­ri Ho­se An­to­nio Kast hem-de «Men mer­te­bä­ni gol­da­ýa­ryn» at­ly çep­çi koa­li­si­ýa­nyň we­ki­li Gab­ri­el Bo­rik ikin­ji...

Dün­ýä­niň iň uly me­de­ni çä­re­si do­wam ed­ýär

Şu gün­ler Du­baý­da (BAE) «Eks­po-2020» bü­tin­dün­ýä ser­gi­si dün­ýä­niň dür­li kün­jek­le­rin­den gel­ýän myh­man­la­ry gar­şy al­ýar. Ser­gä 192 ýurt gat­na­şyp, dün­ýä­niň iň uly me­de­ni çä­re­si hök­mün­de...

Sport yna­my güýç­len­dir­ýär

Sport bi­len meş­gul­lan­mak is­len­dik ýaş­da­ky adam­lar üçin hem peý­da­ly­dyr. Spor­tuň di­ňe be­den sag­ly­gy­na däl, eý­sem, ru­hy taý­dan hem peý­da­sy ulu­dyr. He­re­ket et­mek komp­ýu­ter­dir te­le­wi­zor­la­ryň...

Üçün­ji sy­ýa­ha­ty­na taý­ýar­lyk gör­ýär

«Blue Ori­gin» kom­pa­ni­ýa­sy kos­mos sy­ýa­ha­ty­nyň üçün­ji­si­ni ama­la aşyr­ma­ga taý­ýar­lyk gör­ýär. Kom­pa­ni­ýa ýer­den 100 ki­lo­metr çe­me­si be­lent­li­ge çyk­ýan «New She­pard» at­ly gä­mi­si bi­len hä­zi­re çen­li...

Iň ýo­ka­ry tiz­lik­li elekt­rou­çar

Ang­li­ýa­nyň «Rolls-Royce» kom­pa­ni­ýa­sy elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­le­ýän dün­ýä­niň iň ýo­ka­ry tiz­lik­li uça­ry­ny ön­dür­di. «Spi­rit of In­novation» (In­no­wa­si­ýa­nyň ru­hy) at­ly ho­wa gä­mi­si­niň il­kin­ji sy­na­gy 11...

Pat­rak­dan pe­nop­last ýa­sa­lar

Ger­ma­ni­ýa­nyň Get­tin­gen uni­wer­si­te­ti­niň alym­lar to­pa­ry köp ýyl­lar­dan bä­ri pat­rak­dan dür­li ma­te­ri­al­la­ry ön­dür­mek ba­bat­da iş alyp bar­ýar. Bu ma­te­ri­al­lar eko­lo­gi­ýa taý­dan howp­suz­ly­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. My­sal...

Nahal ek­mek hö­wes­len­di­ri­ler

Fran­si­ýa­nyň Nant şä­he­ri­niň ete­gin­dä­ki Re­ze şä­her­çe­si­niň ýol­baş­çy­la­ry ýa­şaý­jy­la­ryň hu­su­sy ýer­le­ri­ne agaç ek­me­gi­ni hö­wes­len­dir­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär. Mu­nuň üçin ra­ýat­la­ra pul sow­gat­la­ry­ny ber­mek göz öňün­de tu­tul­dy. Na­hal...

“Porsche” welosiped öndürer

Soňky ýyllarda awtoulag kompaniýalary elektrik energiýasy bilen işleýän iki tigirli ulaglaryň önümçiligine hem üns berip başladylar. Elektroulag önümçiligine “Taycan” ulagy bilen girişen kompaniýa elektrik...

Şu ýere
mahabat berip bilersiňiz
www.zamanturkmenistan.com.tm Habarlaşmak üçin : 28-14-05, 28-14-06, 28-14-36 settings_phone
Gyzykly ertekiler
we hekaýalar
Çagalar sahypasy Online abonent bolyň pdf görnüşde göçürip alyň picture_as_pdf

The Weeknd-iň aýdymy rekord goýdy

Dünýä belli amerikaly aýdymçy The Weeknd-iň “Blinding Lights” atly aýdymy bilen rekord goýdy. Onuň bu aýdymy Billboard-yň sanawynda ähli döwürleriň birinji belgili aýdymy boldy....

Robert Dawni Jr., Deýmon, Blant, Mörfi dagy meşhur režissýoryň täze filminde...

“Gara rysar”, “Başlangyç”, “Ýyldyzlar arasy” ýaly ilhalar kinolaryň ussat režissýory Kristofer Nolanyň täze filmi “” diýlip atlandyrylýar. Meşhur alym, fizik hem-de himik J.Robert Oppenhaýmeriň...

Diana ýene-de ekranlarda

Kino sungaty dünýä belli şahsyýetleriň durmuşy baradaky maglumatlary öz jadyly güýji bilen film muşdaklaryna ýetirmegini dowam edýär. Ozalam durmuşy barada telim kino surata düşürilen...

Italiýa medeni mirasyny onlaýn görkezer

Italiýa opera, sungat we arheologiýa platfotmasyny taýýarlady. Rim şäherindäki gadymy Kolizeý arenasynda “ItsArt” atly platformanyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi. Bu platforma arkaly gadymy ýadygärliklerde alnyp...