“Tottenham” braziliýaly ýyldyzy transfer etdi

"Premier Liganyň" güýçli klublaryndan "Tottenham" topary dowam...

“Barselonanyň” öňki tälimçisi ýene-de “Atletigiň” tälimçisi boldy

"Barselona" toparynyň ozalky tälimçisi Erneste Walwerde "Atletik...

3-nji gezek “Çelsini” terk edýär

Angliýanyň "Çelsi" klubunyň belgiýaly hüjümçisi Romelu Lukaku...

Ikisi-de köne klublaryna dolandy

Fransiýanyň “Nissa” toparynda tälimçi Kristof Galtieniň ornuna...

“Real Madridiň” ýyldyzy Amerika transfer boldy

Uelsiň milli ýygyndysynyň ýyldyzy Garet Beýl karýerasyny...

Türkmen toparlaryndan goşa ýeňiş

AFK Kubogynda çykyş edýän iki klubumyz hem...

Täze möwsüme -3 utuk bilen başlar

Fransiýanyň Professional futbol ligasy «Oser» bilen bolan...

“Toyotalylara” taý tapylmady

Dünýä Ralli ýaryşynyň möwsümdäki 6-njy bäsleşigi Keniýada...

Türkmen toparlary toparçadaky ilkinji duşuşyklaryny tamamladylar

AFK Kubogy ýaryşynda türkmen klublary toparçalardaky ilkinji...

Okaň,dynç alyň

Rekord bahadan satylan ülje

Ýaponiýada köp ýyldan bäri ilkinji hasylyň auksiona çykarylmak we gymmat bahadan satylmak däbi bar. Ýurtda “Aomori Heartbeat” atly ülje sortynyň ilkinji hasyly auksionyna çykaryldy. Miwäniň ilkinji hasylyndan...

Çylşyrymly suw geçelgesi – Panama kanaly

Panama kanaly Ýer ýüzünde gurlan iň möhüm we çylşyrymly taslamalaryň biridir. Taslamanyň esasy maksady, söwda gämileriniň Ýuwaş we Atlantik ummanlarynyň arasyndaky aralygy azaldyp, wagty tygşytlamak we ýük...

Ýeralmanyň täze görnüşleri döredildi

Dünýäde sarp edijileriň iň bir islegli gök ekinleriniň biri-de ýeralmadyr. Ýeralma diňe bir tagam taýýarlamakda däl, eýsem, senagat taýdan hem azyk önümlerini taýýarlamakda giňden ulanylýar. Ýeralmanyň iň...

Dik ýyladyşhana işläp başlar

Niderlandlaryň “Infarm” kompaniýasy ABŞ-da üçünji dik ýyladyşhananyň açylandygyny habar berdi. Ýyladyşhana gije-gündiziň dowamynda işäp, bu ýerde her ýylda 45 million ösümlik ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik bar. Ýyladyşhananyň ösümlikler...

Pomidor ýygnaýan robot

Soňky ýyllarda oba hojalyk pudagynyň robotlaşdyrylmagy dowam etdirilýär. Bu bolsa, işji güýjüni azaltmaga, hasyllylygy ýokarlandyrmaga ýardam edýär. “GroW” atly iki “elli” pomidor ýygýan robot hasyl ýygnamak çykdajylaryny...

Garpyz çigidiniň peýdaly häsiýetleri

Adaty lukmançylyk  garpyz we garpyz önümlerine ýokary baha berýär. Sebäbi garpyz önümleri peşew kislotasyny we şonuň bilen birlikde zäherli birleşmeleri bedenden çalt çykarmaga ýardam berýär. Bu dermanlyk...

Taryhy desga – Bruklin köprüsi

XIX asyrda gurlan Bruklin köprüsiniň uynlygy 1 müň 595 metrden gowrak bolup, şol döwür gurlan iň uzyn köprüleriň biri hasaplanýar. Bu köpri ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherindäki Bruklin bilen...

Tebigatyň owadan künjegi – Kolorado köl aýlagy

Dünýäniň täsin künjekleriniň biri-de Boliwiýanyň Eduardo-Awaroa milli goraghanasynda ýerleşýän Kolorado köl aýlagydyr. Arassa mawy asmanyň astynda gözüňi gamaşdyrýan gözelliklere baý bolan bu köl edil ertekilerdäki ýaly jadyly...

21-nji iýun – Halkara ýoga güni

Her ýylyň iýun aýynyň 21-i Halkara ýoga güni hökmünde bellenilýär. BMG-niň Baş Assambleýasy 2014-nji ýylyň 11-nji dekabrynda 21-nji iýuny – Halkara ýoga güni hökmünde bellemek hakynda kararnama...

Iň täze habarlar

Putin Indoneziýada geçiriljek G20 sammitine gatnaşar

Russiýanyň Prezidentiniň kömekçisi Ýuriý Uşakow, Wladimir Putiniň G20 liderleriniň maslahatyna gatnaşjakdygyny mälim etdi. Sammit noýabr aýynyň ortalarynda Indoneziýada geçiriler.

Gazagystanyň Prezidenti Hazar sammitine gatnaşýar

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew 29-njy iýunda Aşgabatda geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň Baştutanlarynyň VI sammitine gatnaşar. Bu barada ýurduň döwlet Baştutanynyň metbugat gullugy...

Putin Täjigistana we Türkmenistana sapar eder

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin şu hepde Täjigistana sapar eder. Bu barada “Rossiýa 1” teleýaýlymy habar berdi. “Şu hepdäniň içinde...

Germaniýada G7 sammiti geçirilýär

26-njy iýunda Bawariýanyň (Germaniýa) Garmiş şäherindäki Elmau köşgünde G7 toparynyň sammiti öz işine başlady. “Uly ýedilik” ABŞ, Germaniýa, Ýaponiýa, Beýik Britaniýa, Fransiýa,...

BRIKS-iň doly agzasy bolmagy meýilleşdirýär

-Argentina, BRIKS toparynyň doly agzasy bolmaga çalyşýar - diýip, Argentinanyň Prezidenti Alberto Fernandes birleşigiň döwlet Baştutanlarynyň XIV sammitinde eden çykyşynda aýtdy.

Dünýä bazaryna 50 million tonna däne berip biljekdigini aýtdy

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin Russiýanyň gallany eksport etmek meýilnamalary barada aýtdy. Ol öz ýurdunyň dünýä bazarlaryny 50 million tonna çenli galla bilen...

COP15-iň 2-nji tapgyry Hytaýdan Kanada geçirildi

Birleşen Milletler Guramasynyň Biodürlülik baradaky Konwensiýasyna (COP15) gatnaşyjylaryň 15-nji maslahatynyň ikinji tapgyry şu ýylyň 5-17-nji dekabrynda Kanadanyň Monreal şäherinde geçiriler. Bu barada...

Hindistan Russiýadan nebit importyny 50 esse artdyrdy

Russiýanyň çig nebitiniň Hindistana importy aprel aýyndan iýun aýyna çenli 50 esse artdy. Häzirki wagtda  Russiýanyň “gara altyny”, Hindistanyň daşary ýurtlardan satyn...

Kosmosyň iň uzak suraty

ABŞ-nyň Aerokosmos edarasynyň (NASA) Jeýms Webb adyndaky kosmos teleskopy kosmos giňişliginiň iň uzakdaky suratyny aldy. NASA suratyň häzirki wagtda gaýtadan işlenýändigini we...

Türkiýeli meşhur aktýor aradan çykdy

Türkiýeli meşhur aktýor, “Ýeşilçam”-yň ýyldyzy Jüneýt Arkyn 85 ýaşynyň içinde keselhanada ýürek ýetmezçiligi sebäpli aradan çykdy. 1937-nji ýylda Eskişehiriň bir obasynda dünýä...

Ýylyň ilkinji “milliarder” filmi

Meşhur aktýor Tom Kruzuň baş keşpde surata düşen “Top Gan: Mawerik” (Top Gun: Maverick) filminiň prokatlardan gazanan girdejisi 1 milliard dollardan geçdi....

Medeniýet işgärleriniň baýramyna

Her ýylyň 27-nji iýunynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni ýurdumyzda giňden bellenilip geçilýär. Baýramyň dowamynda, bize hem Türkmenistanyň...

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatryna “Akademiki” hukuk derejesi...

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda teatr işini has-da kämilleşdirmek, teatrlaryň döredijilik mümkinçiliklerini artdyrmaga ýardam etmek maksady bilen,...