Şu möwsümdäki 5-nji tälimçisi

Germaniýanyň çempionatynda ligada galmagy juda kyn görünýän “Şalke” topary möwsümdäki 5-nji tälimçisini wezipe belledi....

7000-nji gol

Angliýanyň çempionaty “Premier Ligada” “Liwerpul” 4 oýundan soň ilkinji ýeňşini gazandy. 26-njy tapgyryň çäklerinde...

UEFA Çempionlar ligasynyň finalynyň Nýu Ýorkda oýnalmagy mümkin

Futbol oýnunyň iň abraýly bäsleşigi bolan UEFA Çempionlar Ligasynyň finalynyň başga yklymlarda oýnalmagy mümkin....

Üç transfer habary

“Marseliň” täze tälimçisi belli boldy Fransiýanyň çempionaty “Ligue 1”-iň “Marsel” toparynyň täze tälimçisi belli boldy....

Iň täze habarlar

10 oýundan soň ýeňildi

Germaniýanyň çempionaty “Bundesliganyň” 23-nji tapgyrynyň açylyş duşuşygynda “Werder” topary “Aýntrahty” 2-1 hasabynda ýeňdi. 9-njy minutda Andre Silwanyň goly bilen öňe saýlanan frankfurtlylar 47-nji minutda Gebre Selassieniň hem-de 62-nji minutda Joşua Sarjentiň gollaryny saklap bilmedi. Şunlukda, 10 oýundan bäri ýeňilmän...

Ýewropa Ligasynda 1/8 finalyň bijeleri – “Mançester Ýunaýted” “Milan” bilen duşuşar

Az salym öň UEFA-nyň ştab-kwartirasy Nion şäherinde (Şweýsariýa) Ýewropa Ligasynda 1/8 finalyň bijeleri çekildi. Bijä laýyklykda tapgyryň iň esasy oýny “Mançester Ýunaýted” bilen “Milanyň” arasyndaky duşuşyklar bolar. 1/8 finalyň duşuşyklary – 1-nji oýunlar 11-nji martda, jogap oýunlary 18-nji martda oýnalar.   Aýaks...

Ýeke nemes kluby hem galmady, “Lesteriň” garaşylmadyk ýeňlişi

UEFA Ýewropa ligasynda 1/16 finalyň jogap oýunlary oýnalyp, 1/8 finala çykan klublar belli boldy. “Benfika”, “Lester Siti”, “Napoli”, “Baýer”, “Real Sosiedad” ýaly klublar ýaryşy dowam etdirip bilmedi. Häzirki wagtda ýaryşda ýeke nemes kluby hem galmady. Nemes klublarynyň ikisi hem...

2032-nji ýyldaky tomusky Olimpiýa oýunlaryny gurajak esasy dalaşgär şäher

Halkara Olimpiýa Komiteti (HOK) 2032-nji ýylda geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryny guramaga isleg bildirýän şäherleriň arasynda Awstraliýanyň Kuinslend welaýatynyň Brisban şäheriniň öňe saýlanýandygyny habar berdi. HOK-yň prezidenti Tomas Bah seljeriş topary tarapyndan 2032-nji ýylda geçiriljek Olimpiýa oýunlaryny guramaga isleg bildirýän...

Okaň,dynç alyň

Diliň kämilligi ruhuň kämilligidir

Ynsan söz arkaly oýlandy, aň-düşünjesini daşyna çykardy, sözleşdi. Gören, eşiden zatlary hakda başgalar bilen pikir...

Her gö­züň reň­ki baş­ga bir hä­si­ýet

Ge­çi­ri­len bar­lag­la­ra gö­rä, ada­myň gözüniň reň­ki onuň hä­si­ýe­ti­ne hem tä­sir ed­ýär. Gö­züň, esa­san, bäş dür­li...

21-nji fewral – Halkara ene dili güni

Dil durmuşda adamlaryň parahatçylykly ýaşamagyny, biri-birleri bilen düşünişip bilmeklerini üpjün etmek üçin zerurdyr. Diller durnukly...

Ýokary hilli ýag berýän ösümlik

Gadymdan bäri ösdürilip ýetişdirilýän ekinleriň biri bolan künjüden ýokary hilli ýag alynýar. Künjiniň boýy 50-80...

Ha­bar­la­r elektron tiz­li­gin­de ýetirilýär

Ga­zet oka­mak di­ňe dün­ýä tä­ze­lik­le­rin­den ha­bar­ly bol­ma­ga kö­mek et­män, eý­sem, oky­jy­la­ryň gözýe­ti­mi­ni gi­ňeld­ýär. In­no­wa­si­ýa­nyň kä­mil­leş­me­gi,...

Ses ýaz­gy­myz nä­me üçin özü­mi­ze baş­ga­ça eşi­dil­ýär?

Nä­me üçin öz se­si­miz özü­mi­ze üýt­ge­şik eşi­dil­ýär? Mu­ny öz sesiňizi ýaz­gy en­ja­myn­da diň­lä­niňde du­ýup bol­ýar....

Onlaýn krossword
çöz!
Wagtyňy gyzykly
geçir!

Ilkinji kosmos myhmanhanasy gapylaryny açar

Orbital Assambleýa Korporasiýasy (OAC) tarapyndan işlenip düzülen ilkinji kosmos myhmanhanasynyň taslamasy  eýýäm mahabatlandyrylyp başlandy. “Voyager Station” atly bekediň gurluşygy 2025-nji ýylda tamamlanar. Myhmanhana-bekedi orbitada...

Bäş kilometre ýaýrady

Indoneziýanyň demirgazygyndaky Sumatra adasynda Sinabung atly wulkan partlap, töweregine çal reňkli kül buludyny ýaýratdy. Emele gelen lawa akymlary eňňitlerden aşaklygyna guýuldy. Indoneziýanyň wulkanologiýa merkezi...

Günde magnit tupany

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň astrofizikleri Günüň üstünde orta derejeli magnit tupanynyň başlandygyny hasaba aldylar. Günüň ýüzünde wagtal-wagtal şeýle hadysalar bolýar. Magnit tupanlarynyň klassifikasiýasynda bäş dereje...

17 müň ýyllyk saz guraly

Fransiýanyň Tuluza şäherindäki adybir muzeýde 80 ýyldan bäri saklanýan saz guraly gaýtadan barlananda, onuň 17 müň ýyl ozal ýasalandygyny mälim boldy. Şeýlelikde, balykgulakdan ýasalan...

Dün­ýä tä­sin­lik­le­ri

Ýer ýü­zün­de aja­ýyp ýer­ler köp bo­lup, ola­ry söz bi­len su­rat­lan­dyr­mak aň­sat däl. Bu tä­sin­lik­ler wul­kan ha­dy­sa­la­ry­nyň ýa-da me­teo­ri­tiň gaç­ma­gy ne­ti­je­sin­de eme­le ge­lip­dir. Kä­bi­ri bol­sa...

Öw­re­nen zat­la­ry­ňy ýat­da sak­la­ma­ga ýar­dam ed­ýär

Sport bi­len meş­gul­lan­ma­gyň sag­ly­ga peý­da­ly­dy­gy ozal­dan mä­lim­dir. Go­laý­da ge­çi­ri­len bar­lag­da bol­sa spor­t bi­len meş­gul­lan­ma­gyň ýe­ne bir peý­da­sy ýü­ze çy­ka­ryl­dy. Ge­çi­ri­len bar­lag­la­ryň ne­ti­je­sin­de sport bi­len...

Dün­ýä ha­bar­la­ry gys­ga se­tir­ler­de

Par­la­ment saý­law­la­ry ge­çi­ri­ler. Bol­ga­ri­ýa­da ge­çi­ril­jek Par­la­ment saý­law­la­ry­na 31 par­ti­ýa we 8 bi­le­le­şik gat­na­şar. Bu ba­ra­da Mer­ke­zi saý­law to­pa­ry­nyň res­mi we­ki­li Di­mitr Di­mit­row Bol­ga­ri­ýa­nyň Mil­li...

Ýew­ro­pa aras­sa wo­do­ro­da ma­ýa goý­ýar

2050-nji ýy­la çen­li ho­wa goý­be­ril­ýän zy­ýan­ly gaz­la­ryň nol de­re­je­si­ni ga­zan­ma­ga bil bag­la­nyp, ener­gi­ýa ön­dür­mek usu­ly­ny düýp­gö­ter üýt­get­mek me­ýil­leş­di­ril­ýär. Wo­do­ro­da on­lar­ça ýyl bä­ri gel­je­giň ýan­gy­jy...

“Ecstasy Spirit” 110 ýaşady

“Rolls-Royce Motor Cars” brendiniň nyşany bolan “Ecstasy Spirit”-iň döredilenine 110 ýyl doldy. Bu dizaýn 1911-nji ýylyň 6-njy fewralynda intellektual eýeçilik hökmünde hasaba alyndy we...

Şu ýere
mahabat berip bilersiňiz
www.zamanturkmenistan.com.tm Habarlaşmak üçin : 28-14-05, 28-14-06, 28-14-36 settings_phone
Gyzykly ertekiler
we hekaýalar
Çagalar sahypasy Online abonent bolyň pdf görnüşde göçürip alyň picture_as_pdf

Iki ussat bir filmde

Soňky gezek Mank” filmine režissýorlyk eden ussat režissýor Dewid Finçeriň täze kinosynda belli aktýor Maýkl Fassbender surata düşer. “Mank” filmi bilen 6 ýyldan soň...

“Çarwadarlaryň mekany” iň gowy drama, “Borat – 2” iň gowy komediýa

Oskaryň buşlukçysy hasaplanýan “Altyn globus” baýraklary gowşuryldy. 78-nji Altyn globus baýraklarynyň gowşurylyş ýa-da ýeňijileriniň mälim ediliş dabarasy Los Anjelesde hem-de Nýu Ýorkda geçirildi. Dabarany...

Kanadaly tanymal aktýor “Aktýor” filminde surata düşer

“The Notebook”, “Blue Valentine”, “Drive”, “Blade Runner 2049” ýaly filmleriň meşhur aktýory Raýan Goslingiň nobatdaky kinosy belli boldy. Kanadaly aktýor “Aktýor” (The Actor) atly...

Meşhur aktrisa redaktoryň keşbini ýerine ýetirer

Hollywood-yň ukrainaly aktrisasy Mila Kunis Netflix-iň täze filmleriniň birinde surata düşer. “Luckiest Girl Alive” atly bu film amerikaly ýazyjy zenan Jessika Knolluň adybir romany...