Iň täze habarlar

“LA Leýkersiň” 32-nji, “Maýami Hitiň” 6-njy finaly

NBA-da 74-nji möwsümiň çempionyny kesgitlejek final duşuşyklary ertir...

“LA Leýkersiň” 32-nji, “Maýami Hitiň” 6-njy finaly

NBA-da 74-nji möwsümiň çempionyny kesgitlejek final duşuşyklary ertir başlanar. 32-nji gezek finala çykan “LA Leýkers” bilen 6-njy gezek finalda oýnajak “Maýami Hitiň” arasyndaky 1-nji duşuşyk ertir ir säher, Aşgabat wagty bilen 06:00-da başlar. 16 çempionlygy bolan “LA Leýkers” finalyň faworiti...

Sportuň taryhynda şu gün – 30-njy sentýabr

1939 – NBC teleýaýlymynda amerikan futboly duşuşygy ilkinji gezek görkezilýär. 1962 – Niderlandlaryň meşhur futbolçysy Frank Riýkaard dünýä inýär. 1980 – Şweýsariýaly meşhur tennisçi, 5 “Uly tuwulganyň” eýesi Martina Hingis dünýä inýär.

Rekord indiki ýaryşlara galdy

Formula 1 boýunça möwsümiň 10-njy ýaryşy Russiýanyň Soçi şäherinde geçirildi. Şäheriň adybir trassasynda geçirilen 53 aýlawlyk ýaryşda “Mercedes” toparynyň finlýandiýaly sürüjisi Waltteri Bottas ýeňiş gazandy. 3-nji hatardan ýaryşa başlan sürüjisi pellehana 1 sagat 34 minut, 00:364 sekuntda gelmegi başardy....

“Altyn asyryň” 6-njy Naýbaşy Kubogy

Türkmenistanyň Naýbaşy Kubogyna ýurdumyzyň çempiony "Altyn asyr" topary mynasyp boldy. Aragatnaşykçylar bu ugurda ýurdumyzyň Kubogynyň eýesi "Ahaldan" üstün çykmagy başardy. 1-nji ýarymy golsuz geçen oýunda ilkinji bolip hadaby "Ahal" topary açdy. Bu goly oýnuň 68-nji...

Sportuň taryhynda şu gün – 29-njy sentyabr

1887 – Germaniýanyň “Hamburg” (Hamburg) futbol topary esaslandyrylýar. Topar 1919-njy ýyla çenli “SK Germania” ady bilen çykyş edýär. 1913 – Italiýaly meşhur hüjümçi Silwio Piola dünýä inýär. 1956 – Angliýaly ýeňil atletikaçy, häzirki...

Sportuň taryhynda şu gün – 27-nji sentýabr

1967 – Nigeriýaly futbolçy Uçe Okeçukwu dünýä inýär. 1976 – Italiýaly meşhur futbolçy, Françesko Totti dünýä inýär. 1982 – Şwesiýaly futbolçy Markus Rosenborg dünýäin 1991 – Rumyniýaly tennisçi Simona Halep dünýä inýär.

Jek Madan ozduryp, birinji boldy

“The Bloomberg Billionaires Index”-iň sanawyna görä, “Nongfu Spring” haryt nyşany bilen suw we beýleki içimlikleri öndürýän kompaniýanyň ýolbaşçysy Žong Şanşan “Alibaba”-nyň esaslandyryjysy Jek Madan ozduryp,...

“Time” žurnaly ýylyň iň täsirli adamlaryny saýlady

Her ýyly bolşy ýaly, “Time” žurnaly dünýädäki iň täsirli 100 adamyň sanawyny ýaýratdy. Sanawa sungat işgärleri, lukmanlar, işewürler we beýleki ugurlarda iş alyp barýan...

Benzin we dizel ýangyçly ulaglar gadan ediler

ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynda 2035-nji ýyldan başlap, daşky gurşawyň hapalanmagynyň öňüni almak maksady bilen benzinli we dizel ýangyçly ulaglaryň ulanylmagy gadagan ediler. Ştatyň...

Dünýä kartasyna goşulan täze emeli ada

Niderlandlaryň uly bölegini deňziň toprak bilen doldurylmagy netijesinde döredilen ýerler emele getirýär. Ýurduň paýtagty Amsterdamyň 60 kilometr golaýynda Marker Wadden atly...

Dün­ýä ha­bar­la­ry gys­ga se­tir­ler­de

Azyk howp­suz­ly­gy­ny ke­pil­len­dir­ýär. Mer­ke­zi Azi­ýa­nyň ila­ty­nyň tak­my­nan, 60%-i azyk we gir­de­ji çeş­me­si hök­mün­de oba ho­ja­ly­gyn­dan peý­da­lan­ýar. Çün­ki oba ho­ja­lyk ekin­le­ri­niň ha­syl­ly­ly­gy tu­tuş se­bi­tiň ila­ty­nyň...

Tizlik «Apple»-iň üns merkezinde

«App­le» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň güýz­ki önüm ta­nyş­dy­ry­lyş da­ba­ra­sy bu ýyl 15-nji sent­ýabr­da ge­çi­ril­di. Dün­ýä­niň äh­li ýe­rin­dä­ki «al­ma­nyň» muş­dak­la­ry­ny on­laýn plat­for­ma­da bir ýe­re jem­län kom­pa­ni­ýa akyl­ly sa­gat­la­ry­nyň...

Ga­ýyk­ly ba­ryl­ýan ki­no­teatr açyl­dy

Lon­don­da ýüz­ýän ki­no­teatr açyl­dy. Şeý­le­lik bi­len, te­le­ke­çi­ler dün­ýä­de eme­le ge­len çyl­şy­rym­ly ýag­daý­la­ryň çä­gin­de to­ma­şa­çy­la­ry özü­ne çek­mä­ge sy­na­nyş­ýar­lar. Pro­kat­çy­la­ryň gir­de­ji­si al­ty aýyň do­wa­myn­da 95% azal­dy....

Bi­le­le­şen par­ti­ýa­la­ryň üs­tün­li­gi

Çer­no­go­ri­ýa­nyň do­lan­dy­ry­jy So­sia­lis­tik de­mok­ra­tik par­ti­ýa­sy Par­la­ment­dä­ki orun­la­ryň ýa­ry­syn­dan gow­ra­gy­na eýe bo­lup bil­män­di­gi­ üçin, üç bäs­deş par­ti­ýa­dan yba­rat bi­le­le­şik hö­kü­met gur­ma­ga gi­ri­şer. Saý­law­la­ryň gu­tar­nyk­ly ne­ti­je­le­ri...

Meňleriň aýratynlyklary

Meň­ler kä­bir adam­lar­da do­ga­bit­di bar bol­sa, kä­bir ki­şi­ler­de soň dö­re­ýär. Olar dür­li reňk­de bo­lup bil­ýär­ler. Do­ga­bit­di meň­ler zy­ýan­syz hem bol­sa, be­den­de dö­re­ýän...

Şu ýere
mahabat berip bilersiňiz
www.zamanturkmenistan.com.tm Habarlaşmak üçin : 28-14-05, 28-14-06, 28-14-36 settings_phone
Gyzykly ertekiler
we hekaýalar
Çagalar sahypasy Online abonent bolyň pdf görnüşde göçürip alyň picture_as_pdf

80 million dollara satuwa çykarylar

Italiýaly suratkeş Sandro Bottiçelliniň XV asyrda döreden “Medal saklaýan ýaş adam” (Young Man Holding a Roundel) atly kartinasy ABŞ-nyň Nýu-Ýork şäherinde 80 million...

Kino düşmek üçin kosmosa çykar

Meşhur aktýor Tom Kruzuň baş keşbini janlandyrjak, “Tesla” kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask hem-de NASA bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde kosmosda düşüriljek kinosynyň senenamasy belli boldy. Oňa görä, Golliwudyň ýyldyzy...

Telewideniýe dünýäsiniň Oskary hasaplanýan “Emmy” baýraklary gowşuryldy

Telewideniýe dünýäsiniň Oskary hasaplanýan “Emmy Primtime” baýraklarynyň 72-nji gowşurylyş dabarasy Los Anjelesdäki “Staples Center”-de geçirildi. Jimmi Kimmeliň alyp baran dabarasyna az sanly tomaşaçy, şol sanda...

Hepdäniň täze filmi

Ady: “The Devil All the Time” Režissýory: Antonio Kampos Keşplerde: Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgard,...