Hem gyzlary, hem erkekleri finala çykdy

UEFA Çempionlar ligasynda taryhda ilkinji gezek bir möwsümde bir klubuň hem erkekler topary hem-de...

Stambul iňlis klublaryna garaşýar

UEFA Çempionlar ligasynda finala çykan ikinji topar hem belli bolup, Stambuldaky aýgytlaýjy duşuşykda iki...

Ýewropada çempiony belli bolan çempionatlar

Ahyrlap barýan futbol möwsüminde Ýewropanyň birnäçe çempionatlarynda eýýäm çempionlygyny yglan eden klublar belli boldy....

“Mançester Siti” ilkinji gezek finalda, Guardiola 7-nji tälimçi

UEFA Çempionlar ligasynda ilkinji finalçy belli boldy. Parižden ýeňiş bilen (2-1) dolanan “Mançester Siti”...

Mourinionyň täze topary belli boldy

Portugaliýaly meşhur tälimçi Žoze Mourinionyň tälim berjek nobatdaky topary belli boldy. Golaýda “Tottenhamdaky” wezipesinden...

29-njy gezek penaltini salyp bilmedi

Ispaniýanyň çempionaty “La Ligada” “Barselona” myhmançylykda “Walensiýadan” 3-2 üstün çykdy. Çekeleşikli geçen oýunda biri-birinden...

35-nji çempionlygy

Niderlandlaryň çempionaty “Eredivisie”-de ýurduň iň meşhur topary “Aýaks” çempion boldy. 31-nji tapgyrda “Emmen” toparyny...

Azmunyň het-trigi we “Zenitiň” 7-nji çempionlygy

Russiýanyň çempionaty “Premýer-ligada” Sankt-Peterburg şäheriniň wekili “Zenit” nobatdaky çempionlygyny gazandy. 28-nji tapgyrda 2-nji hatarda...

Iň täze habarlar

Mourinionyň täze topary belli boldy

Portugaliýaly meşhur tälimçi Žoze Mourinionyň tälim berjek nobatdaky topary belli boldy. Golaýda “Tottenhamdaky” wezipesinden boşadylan ussat tälimçi Italiýa dolandy. 58 ýaşyndaky Mourinio “Serie A”-nyň güýçli klublaryndan, paýtagtyň “Roma” topary bilen 3 ýyllyk şertnama baglaşdy. Ol tamamlanyp barýan şu möwsümiň...

29-njy gezek penaltini salyp bilmedi

Ispaniýanyň çempionaty “La Ligada” “Barselona” myhmançylykda “Walensiýadan” 3-2 üstün çykdy. Çekeleşikli geçen oýunda biri-birinden owadan gollar derwezä girizildi. Katalonlara ýeňiş getiren gollaryň 2-sini Lionel Messi öz adyna ýazdyrdy. Ol 2-nji goluny jerime urgusyndan geçirdi. Bu gol Lionel Messiniň “Barselonadaky”...

35-nji çempionlygy

Niderlandlaryň çempionaty “Eredivisie”-de ýurduň iň meşhur topary “Aýaks” çempion boldy. 31-nji tapgyrda “Emmen” toparyny 4-0 (Timber, Haller, Renş, Klaassen) hasabynda ýeňen “Aýaks” yzly-yzyna 3-nji, umumylykda-da 35-nji çempionlygyny yglan etdi. Möwsümiň tamamlanmagyna çempionlygyny yglan eden “Aýaks” soňky 10 ýylda 6-njy...

Azmunyň het-trigi we “Zenitiň” 7-nji çempionlygy

Russiýanyň çempionaty “Premýer-ligada” Sankt-Peterburg şäheriniň wekili “Zenit” nobatdaky çempionlygyny gazandy. 28-nji tapgyrda 2-nji hatarda barýan “Lokomotiw” toparyndan uly hasap bilen 6-1 hasabynda üstün çykan Sergeý Semagyň şägirtleri bassyr 3-nji, umumylykda 7-nji gezek çempion diýen ady eýeledi. Duşuşykda “Zenitiň” gollarynyň...

Okaň,dynç alyň

Ça­ýyň ta­ry­hyn­dan

Çaý dün­ýä­niň köp ýur­dun­da gün­de­lik sarp edil­ýän iç­gi ha­sap­lan­ýar. Bu önü­miň ata wa­ta­ny Hy­taý ha­sap­lan­ýar....

Iň kuw­wat­ly trak­tor­lar

Oba ho­ja­lyk teh­ni­ka­la­ry­nyň dür­li gör­nüş­le­ri bo­lup, olar eke­ran­çy­lyk­da ha­syl ýyg­na­mak­da we ýer­le­ri eki­şe taý­ýarlamakda daý­han­la­ra...

Dünýäniň täsin ho­wuz­lary

Ýatda galyjy başdan geçirmele­re baý bo­lan üýtgeşik ýerler yn­sa­ny ra­hat­lan­dyr­ýar, dur­mu­şa bo­lan hö­we­si­ni art­dyr­ýar. Bu...

Diňe dostluk hakynda…

“Dostluk iki bedende ýaşaýan bir ruh. Iki ruhda ýaşaýan bir bedendir”. “Dostuňada duşmanyňada kömek et, eger...

23-nji aprel – Halkara iňlis dili güni

Halkara iňlis diliniň güni ilkinji gezek Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki resmi dilleriniň güni ýaly, 2010-njy...

Su­was­ty myh­man­ha­na

Sy­ýa­hat­çy­lyk möw­sü­miniň ýa­kyn­lap gel­ýän häzirki döwründe has ys­sy ýurt­lar eý­ýäm il­kin­ji myh­man­la­ry­ny ka­bul edip baş­la­dy....

Onlaýn krossword
çöz!
Wagtyňy gyzykly
geçir!

2021-nji ýylyň Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary

Dokuz bäbek dünýä inderdi

  Marokkanyň Kazablanka şäherinde ýaşaýan malili zenan dokuz çagany dünýä inderdi. Enäniň we bäbekleriň saglyk ýagdaýynyň gowudygy mälim edildi. Maliniň Saglygy goraýyş ministrligi Halime Sisi...

Sürüjisiz taksiler işe başlady

Hytaýyň “Baidu” tehnologiýa şereketi söwda maksatly sürüjisiz taksi hyzmatyny ýola goýdy. Täze hyzmatyň ýurduň paýtagty Pekiniň Şougang senagat parkynda “Robotaxi” ady bilen ýola goýlandygy...

Weneranyň syry çözüldi

Astronomlaryň geçiren soňky barlaglary Gün tarapdaky goňşymyz Wenera barada täze maglumatlary ýüze çykardy. Radiotolkunlar bilen geçirilen barlaglar planetada bir günüň ýagny öz okunyň daşyndan...

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti täze Konstitusiýa gol çekdi

Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparow referendumda kabul edilen Konstitusiýa gol çekdi. Bu barada döwlet baştutanynyň metbugat gullugy habar berýär. Metbugat gullugynda “Täze Konstitusiýa, biziň...

Ekologik tehnologiýlary işjeň ornaşdyrar

Daniýa howa goýberilýän zyýanly gazlaryň mukdaryny azaltmak maksady bilen ekologik taýdan arassa ekerançylyk tehnologiýalaryna çykdajylary köpeltmegi niýet edinýär. Çünki dünýä tejiribesinde oba hojalygyny daşky...

G7 toparynyň sammiti geçirilýär

Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlara garşy durmak, gyzlara bilim bermek, klimaty goramak boýunça täze usullary işläp düzmek 3-5-nji maý aralygynda Londonda geçirilýän G7 toparyna...

4-nji maý – Latwiýa Respublikasynyň Garaşsyzlygyny gazanan güni

Her ýylyň 4-nji maýynda Latwiýa Respublikasy baş baýramyny – Garaşsyzlyk gününi giňden belleýär. 2011-nji ýyla çenli bu güni Latwiýa Respublikasynyň Garaşsyzlyk Jarnamasynyň yglan edilen...

10 kilogramlyk teňňe

Beýik Britaniýanyň Patyşalyk arollyk zikgehanasy agramy 10 kilograma, diametri 20 santimetre ýetýän altyn teňňäni zikgeledi. Onuň gymmatynyň 10 müň funt sterlingdigi mälim edildi. Bu...

6G in­ter­net ul­ga­my bo­ýun­ça bäs­le­şik gy­zyş­ýar

Hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­de 6G tä­ze ne­sil in­ter­net ul­ga­my­ny işe gi­riz­mek ug­run­da bäs­le­şik bar­ha gy­zyş­ýar. Mu­nuň üçin Hy­taýyň paý­tag­ty Pe­kin­de we Bel­gi­ýa­nyň paý­tag­ty Brýus­sel­de de­giş­li...

Şu ýere
mahabat berip bilersiňiz
www.zamanturkmenistan.com.tm Habarlaşmak üçin : 28-14-05, 28-14-06, 28-14-36 settings_phone
Gyzykly ertekiler
we hekaýalar
Çagalar sahypasy Online abonent bolyň pdf görnüşde göçürip alyň picture_as_pdf

«Aşgabat» kinoteatrynda türkmen filmleriniň görkezilişi guralar

10–16-njy maý aralygynda «Aşgabat» kinoteatrynda Oguz han adyndaky «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan türkmen filmleriniň görkezilişi guralar. Aşgabadyň döredilmeginiň 140 ýyllygy mynasybetli görkeziliş üçin 11 film...

Çarwadarlaryň Oskary

Kino sungatynyň iň uly baýragy bolan Oskar baýraklary 93-nji gezek öz mynasyplaryna gowşuryldy. Los Anjelesdäki “Union Station” demir ýol menzilinde geçirilen dabarada iň gowy...

93-nji Oskar dabarasy duşenbe güni daňdan geçiriler

Kino sungatynyň iň uly sylagy bolan Oskaryň 93-nji gowşurylyş dabarasy ýekşenbe (25-nji aprelden) gününden duşenbe gününe (26-njy aprele) geçilýän gije geçiriler. Bassyr 3-nji gezek...

Oskar alan futbolçy

Kino sungatynyň iň uly sylagy elbetde, hemmä mälim bolşy ýaly, Oskar baýragydyr. Ol kino sungatynyň dürli wekillerine gowşurylýar. Ýöne taryhda bu arzyly baýragy futbolçy...