Germaniýadan 5 klub gatnaşar

“Aýntraht” topary geljek möwsümde UEFA Çempionlar Ligasyna gatnaşar. Olar...

Goragçy ýaryşyň iň köp gol geçiren futbolçysy boldy

Ýewropa Ligasynyň iň köp gol geçiren futbolçysy finalçy “Reýnjers”...

42 ýyldan soň 2-nji çempionlygy

UEFA-nyň klub derejesindäki 2-nji bäsleşigi Ýewropa Ligasynyň finalynda Germaniýanyň...

11 günde 4 final

Ýewropada möwsüm ahyrlap barýar we geljek hepdäniň ahyrynda ähli...

“Kaýratda” gaýrat galmady

Gazagystanyň çempionatynda 11-nji tapgyrda wise-çempion “Kaýrat topary myhmançylykda “Astana”...

Ýurduň iň gadymy kluby ikinji liga düşdi

Italiýanyň çempionatynda 37-nji tapgyrdan soň “Serie A” bilen hoşlaşan...

Meşhur klub 30 ýyldan soň 2-nji liga düşdi

Fransiýanyň çempionaty “Ligue 1”-de ýurduň 6 gezek çempiony, meşhur...

16 ýyldan soň gazanylan 8-nji kubok

Angliýanyň FA Kubogynyň finalynda “Liwerpul” bilen “Çelsi” duşuşdy. Londondaky...

Ýylyň toparyna Messi we Neýmar saýlanmady

Fransiýanyň çempionaty Ligue 1-de möwsümiň iň simwolik ýygyndysy saýlandy....

Okaň,dynç alyň

Dil öw­ren­me­giň usullary

Dil öw­ren­mek di­ňe beý­le­ki mil­le­tiň we­kil­le­ri bi­len dü­şü­niş­mä­ge däl, eý­sem, tä­ze bir me­de­ni­ýe­ti öw­ren­mä­ge, şol dil­de ýa­zy­lan eser­le­ri oka­ma­ga hem müm­kin­çi­lik ber­ýär. Bi­ler­men­ler beý­le­ki adam­lar bi­len has çalt ys­ny­şyp...

Iň köp kitap saklanýan kitaphana

Käbir kitaphanalarda özünde ylmy gyzyklanma döredýän kitaplaryň adatdan daşary seýrek nusgalary bar. Adamlaryň durmuşynda sanly özgertmelere garmazdan, kitaphanalara uly isleg we ähmiýet bar. Esasan hem, ol isleg kitaphanalardaky kitaplaryň...

Halkara Muzeý güni

Her ýylyň 18-nji maýynda dürli ýurtlarda muzeý işgärleri özüniň hünär baýramçylygyny belleýärler. Bu senäni bellemek baradaky karar 1977-nji ýylda Halkara muzeýler geňeşiniň (ICOM) ýygnagynda kabul edilýär. 1978-nji ýyldan başlap...

15-nji maý – Halkara Maşgala güni

Maşgala – jemgyýetiň esasy elementi hökmünde adamzat gymmatlyklarynyň, medeniýetiniň  we geljekki nesillere taryhyň mizemez mirasynyň goragçysydyr. Her maşgalanyň ösüşi bilen döwlet güýçlenýär we ösýär, halkyň abadançylygy, asudalygy berkeýär. Ähli...

“Aý-ýyldyzly” garpyz

Ýer ýüzünde gök-bakja ekinleriniň müňlerçe görnüşi bar. Tomus paslynyň iň halanýan bakja ekinleriniň biri biri hem garpyzdyr. Garpyzyň ululygy, tagamy, şekili, hasyl berýän wagty babatda tapawutly bolan onlarça görnüşi...

Bütindünýä göçüp gidýän guşlar güni

Her ýylyň 14-nji maýy göçegçi guşlaryň güni hökmünde bellenilýär. Paslyň çalyşmagy bilen göçüp gidýän guşlar ekoulgamyň deňagramlylygyny saklamaga uly goşant goşýarlar. Mysal üçin, ösümlikleriň käbir görnüşi diňe guşlaryň hereketi...

Dünýäniň gadymy binalary

Müsürdäki Giza, Günorta Amerikadaky Maýýa piramidalary, Beýik Hytaý diwary dünýäniň iň belli äpet binalary hasaplanýar. Bular adamlaryň has irki döwürlerden iri desgalary gurup bilendiklerini görkezýär. Emma, adamlar piramidalardan has...

Şöhle saçýan tomzajyklar

Garaňky gijelerde şöhle saçýan tomzajyklar ertekilerdäki ýaly ajaýyp görnüş döredýärler. Olaryň döredýän şöhleleri gyzyl, ýaşylymtyl sary reňklerde bolup, gijesine şöhle saçýar. Şeýle mör-möjekleriň Ýer ýüzünde 2 müňe golaý görnüşi...

Täsin reňkli alma

Alma dünýäde iň köp sarp edilýän miweleriň biri hasaplanýar. Bu miwe adam saglygy üçin örän peýdalydyr. Şeýle hem bu miwe iň köp görnüşi bolan miweleriň biri hasaplanýar. Ýer ýüzünde...

Iň täze habarlar

BAE-niň döwlet ýolbaşçysy aradan çykdy

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Halifa Bin Zaýed Al Nahaýýan 74 ýaşynyň içinde aradan çykdy. 1948-nji ýylda dünýä inen Al Nahaýýan Abu Dabiniň Emiri hem-de...

Elektron gapjygyny kämilleşdirýär

“Google” kompaniýasy maliýe ulgamyndaky ornuny berkidýär. Kompaniýa “Google Wallet” elektron gapjygyny täzeledi. Indi bu elektron gapjygy “Android” amaly ulgamynda işleýän mobil enjamlarda bank we...

32 ýurtda hyzmat hödürleýär

Häzirki wagtda “SpaceX” kompaniýasynyň “Starlink” taslamasynyň çäklerinde internet hyzmaty hödürlenýän ýurtlaryň sanynyň 32-ä ýetendigi mälim edildi. Täze maglumatlara görä, “Starlink” internetinden Ýewropa, Demirgazyk Amerika,...

“Bitcoin” arkaly töleg kabul eder

Birleşen Arap Emirlikleriniň “Emirates” awiakompaniýasy “Bitcoin” kriptowalýutasyny töleg hökmünde kabul etjekdiklerini mälim etdi. Kompaniýa bu hyzmaty hödürlemek üçin täze işgär alar. Bu barada Kompaniýanyň...

Tä­ze gu­ra­ma dö­ret­me­gi tek­lip et­di

«Micro­soft» kom­pa­ni­ýa­sy­ny esas­lan­dy­ry­jy Bill Geýts tä­ze dö­räp bi­läý­jek köp­çü­lik­le­ýin ýo­kanç ke­sel­le­ri çak­la­mak bo­ýun­ça hal­ka­ra bi­ler­men­le­rin­den yba­rat tä­ze gu­ra­ma­nyň dö­re­dil­me­li­di­gi­ni nyg­ta­dy. Onuň pi­ki­ri­ne gö­rä, tä­ze...

800 müň elektroulag öndürer

Germaniýanyň “Volkswagen” kompaniýasy 2030-njy ýyla çenli öndürýän ulaglarynyň 50 göteriminiň elektroulag bolmagy üçin tagalla edýär. Nemes brendi bu maksadyna ýetmek üçin elektroulag önümçiligini ýylsaýyn...

Me­teo­rit ha­zy­na­la­ry­nyň kar­ta­sy

Ni­der­land­lar­da­ky Delft teh­no­lo­gi­ýa uni­wer­si­te­ti­niň alym­la­ry An­tark­ti­da­nyň buz gat­lak­la­ryn­da giz­le­nen me­teo­rit­le­riň kar­ta­sy­ny düz­dü­ler. Ola­ryň pi­ki­ri­çe, bu yk­ly­myň jüm­mü­şin­de 300 müň­den gow­rak me­teo­rit giz­le­nip ýa­tyr. Kos­mos­dan...

Kosmosda Gün paneli gurlar

Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň arasynda Gün energiýasy esasy orny eýeleýär. Hünärmenleri kosmos giňişliginde Gün panellerini gurmagy meýilleşdirýär. Angliýada şeýle taslamany durmuşa geçirmek maksat edinilýär....

Uçarmansyz uçarlar uçuşa taýýar

ABŞ-nyň “Xwing” atly kompaniýasy elektrik energiýasy bilen işleýän uçarmansyz uçarlary işläp taýýarlaýar. Silikon jülgesinde iş alyp barýan kompaniýa, ilkinji nobatda, gysga aralyga, soňlugy bilen...

“Ýewrowideniýe 2022”: Ukraina ýeňiji

14-nji maýda “Ýewrowideniýe 2022” aýdym-saz bäsleşiginiň ýarym tapgyry geçirildi. Italiýanyň Turin şäherinde geçirilýän bäsleşigiň 10-njy maýda birinji tapgyry, 12-nji maýda ikinji tapgyry geçirilip, finalda...

Türkmenistanyň halk artisti, meşhur aktrisa aradan çykdy

Ýurdumyzyň meşhur artistlerinden, tanymal aktrisa Ene Allanowa 93 ýaşynda aradan çykdy. Halyp şahyr Kerim Gurbannepesowyň mawy ekran üçin ýazan “Ata we ogul” atly meşhur...

“Ýewrowideniýe 2022”: finalçylar belli boldy

Düýn agşam “Ýewrowideniýe 2022” aýdym-saz bäsleşiginiň ikinji ýarym final tapgyry geçirildi. Italiýanyň Turin şäherinde geçirilýän bäsleşikde 14-nji maý günki final tapgyryna gatnaşjak 25 ýurt...

Aşgabadyň teatrlary tomaşaçylara garaşýar

Aşgabat şäherinde 12 – 15-nji maý aralygynda görkeziljek oýunlaryň tertibini okyjylarymyzyň dykgatyna ýetirýäris: S.Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry: 13.05.2022. «Gelinler» — 19:00; 14.05.2022. «Hazyna» — 19:00; 15.05.2022. «Söýgüde serhet bolmaz» —...