“El Klasiko” “Türkmenistan sport” teleýaýlymynda we beýleki esasy duşuşyklar

Dünýä futbolynyň çür depesi hasaplanýan “El Klasiko” duşuşygynyň nobatdaky oýny ertir 10-nji aprelde, ýarygije,...

56 ýyllyk rekordy gaýtalady

UEFA Ýewropa ligasynda çärýek finalyň birinji oýunlarynda myhmançylykdaky toparlar üstünlikli çykyş etdi. Kubogyň esasy...

“Bawariýany” terk etjek ýyldyzlaryň sany artýar

2020-nji ýyly 6 kubok bilen tamamlan “Bawariýada” tomusda topardan gitjekleriň sany artyp başlady. Ilki...

Ibrahimowiç Antiwirusyň keşbini janlandyrar

Italiýanyň “Milan” toparynyň şwesiýaly super ýyldyzly Zlatan Ibrahimowiç filmde surata düşer. 39 ýaşyndaky hüjümçi...

“Bawariýa” hem utulýar

UEFA Çempionlar ligasynyň çärýek finalynyň soňky 2 oýnunda myhmançylykdaky toparlar ýeňiş gazanyp, ýarym finala...

“Real Madrid” ýarym finalyň bosagasynda

UEFA Çempionlar ligasynda çärýek finalyň ilkinji 2 duşuşygynda ýer eýeleri ýeňiş gazandy. Kubogy iň...

“Mançester Siti” bir ädim öňde

Çärýek finalyň beýleki duşuşygynda “Mançester Siti” öz meýdançasynda Dortmundyň “Borussiýasy” bilen duşuşdy. Oýnuň 19-njy...

Tomusky Olimpiýa oýunlary 125 ýaşady

Şu gün dünýä sportunyň iň uly guramaçylygy bolan tomusky Olimpiýa oýunlarynyň geçirilip başlanyna 125...

2021-nji ýylyň Oraza aýynda agyz beklenýän we açylýan wagtlary

Iň täze habarlar

“Bawariýa” hem utulýar

UEFA Çempionlar ligasynyň çärýek finalynyň soňky 2 oýnunda myhmançylykdaky toparlar ýeňiş gazanyp, ýarym finala ynamly ilkinji ädimlerini ätdiler. Geçen möwsümiň finalda duşuşan iki toparynyň arasyndaky oýunda PSŽ myhmançylykda “Bawariýany” 3-2 hasabynda ýeňmegi başardy. Eýýäm 3-nji minutda, has takygy, 169-njy sekuntda...

“Real Madrid” ýarym finalyň bosagasynda

UEFA Çempionlar ligasynda çärýek finalyň ilkinji 2 duşuşygynda ýer eýeleri ýeňiş gazandy. Kubogy iň köp eýelän “Real Madrid” öz meýdançasynda “Liwerpuly” kabul etdi. Esasan hem 2-nji ýarymy çekeleşikli geçen oýunda ýer eýeleri 3-1 hasabynda ýeňiş gazandy. “Reala” ýeňiş getiren...

“Mançester Siti” bir ädim öňde

Çärýek finalyň beýleki duşuşygynda “Mançester Siti” öz meýdançasynda Dortmundyň “Borussiýasy” bilen duşuşdy. Oýnuň 19-njy minutynda nemes toparynyň oýunçylarynyň ýalňyşlygynyň netijesinde, Kewin De Bruýne ýoldaşlary bilen özara paslaşykdan soň hasaby açdy. Şondan soň iki topar hem esasan-da ýer eýeleri birnäçe...

Tomusky Olimpiýa oýunlary 125 ýaşady

Şu gün dünýä sportunyň iň uly guramaçylygy bolan tomusky Olimpiýa oýunlarynyň geçirilip başlanyna 125 ýyl dolýar. Mundan 125 ýyl ozal şu gün, ýagny 1896-njy ýylyň 6-njy aprelinde Gresiýanyň paýtagty Afiny şäherinde ilkinji tomusky Olimpiýa oýunlaryna badalga berilýär. Ilkinji Olimpiada...

Okaň,dynç alyň

Ýagynly howada saçyňyzy goramagyň usullary

Aprel aýy­nyň ge­len­di­gi­ne ga­ra­maz­dan, ýa­gyş­ly möw­süm do­wam ed­ýär. Ýa­gyş­ly ho­wa­da adam gö­zel­li­gi­ne gö­zel­lik goş­ýan, hu­su­san-da...

Reňk we hä­si­ýet

Eý­sem, ada­myň saý­la­ýan reň­ki­niň onuň hä­si­ýe­ti­ni gör­kez­ýän­di­gi­ni bil­ýär­di­ňiz­mi? Gün­de­lik dur­muş­da saý­la­ýan reň­ki­ňiz si­ziň hä­si­ýe­ti­ňiz ba­ra­da...

Iň owadan binalar

Azi­ýa­nyň mer­je­ni ha­sap­lan­ýan paý­tag­ty­myz­da gur­lan ka­şaň bi­na­lar Aş­ga­ba­dyň gö­zel­li­gi­ne gö­zel­lik goş­ýar. Paý­tag­ty­myz­da­ky bi­na­lar aja­ýyp bi­na­gär­lik...

Gyz we og­lan do­gan­la­ryň gü­ni

Her ýy­lyň 10-njy ap­re­lin­de dün­ýä­niň dür­li ýurt­la­ryn­da maş­ga­la baý­ram­çy­ly­gy – gyz we og­lan do­gan­la­ryň gü­ni...

Kir ýu­wu­jy en­ja­my nä­hi­li aras­sa­la­ma­ly?

Is­len­dik en­ja­my ta­la­ba­la­ýyk ulan­saň, onuň ula­nyş möh­le­ti uza­ga çek­ýär. Nä­dog­ry ula­ny­lan zat wag­tyn­dan öň bo­zul­ýar....

Iň kiçi ulaglar

XIX asy­ryň ahy­ryn­da «at­syz ara­ba» ady bi­len peý­da bo­lan aw­tou­lag­lar hä­zir­ki wagt­da adam­zat dur­mu­şy­na giň­den...

Onlaýn krossword
çöz!
Wagtyňy gyzykly
geçir!

Müsürde 3 müň ýyllyk gadymy şäheriň üsti açyldy

Müsürde 3 müň ýyl ozal gurlan “ýiten altyn şäheriň” üsti açyldy. Ýurduň Luksor şäherinde çägäň astynda gömülip galan Aten atly şäher uzak ýyllaryň dowamynda...

Norwegiýada gämili syýahat ýola goýulýar

Norwegiýada sanjym alan adamlaryň deňiz syýahatyny amala aşyrylmagy ýola goýlar. Uly göwrümli 17 sany gämi halkara deňizlere syýahaty amala aşyrar. Tomusky syýahatçylyk möwsümine taýýar...

Edinburd Gersogy Filipp aradan çykdy

Birleşen Patyşalygyň Şa Zenany Ýelizaweta II-niň ýanýoldaşy Şazada Filipp Mauntbetten 99 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Bu barada Bakingem köşki habar berdi. Bu barada giňişleýin...

Dün­ýä ha­bar­la­ry gys­ga se­tir­ler­de

Dag ger­şi­ne çy­kar. Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti Sa­dyr Ja­pa­row ÝU­NES­KO-nyň baş­ly­gy Od­re Azu­la­ýy ýurt­da­ky buz­luk­la­ryň ýag­da­ýy bi­len ta­nyş­ma­ga ça­gyr­dy. Bu ba­ra­da Gyr­gyz Res­pub­li­ka­sy­nyň Pre­zi­den­ti­niň met­bu­gat...

Luwr äh­li ýy­gyn­dy­sy­ny el­ýe­ter­li et­di

Fran­si­ýa­nyň Luwr mu­ze­ýi mugt gi­riş müm­kin­çi­li­gi bo­lan on­laýn plat­for­ma­ny ýo­la go­ýup, on­da mu­ze­ýiň 480 müň­den gow­rak çe­per eser­le­ri hö­dür­len­ýär. Plat­for­ma­da mu­ze­ýiň se­kiz bö­lü­mi­niň ýy­gyn­dy­sy­nyň...

Tä­ze ýolbaşçy bel­le­ndi

Žu­žan­na Har­gi­tai Mer­ke­zi Azi­ýa üçin Ýew­ro­pa­nyň ösüş we tä­ze­le­niş ban­ky­nyň tä­ze do­lan­dy­ry­jy mü­di­ri we­zi­pe­si­ne bel­len­di. Ol gu­ra­ma­nyň Ga­za­gys­tan­da, Gyr­gy­zys­tan­da, Mon­go­li­ýa­da, Tä­ji­gis­tan­da, Türk­me­nis­tan­da we Öz­be­gis­tan­da...

Gök agaç­la­ra bü­ren­ýän şä­her

Gö­zel keşbi bi­len ta­pa­wut­lan­ýan To­kio bar­ha ös­ýän şä­her bo­lup, te­bi­ga­tyň go­ral­ýan paý­tag­tla­ry­nyň bi­ri­dir. Ikin­ji ja­han ur­şun­dan soň To­kio tiz wagt­da ösüş ýo­lu­na düş­di. Hä­zir­ki...

Do­lan­dy­ry­jy par­ti­ýa ýe­ňiş ga­zan­dy

4-nji ap­rel­de Bol­ga­ri­ýa­da ge­çi­ri­len Par­la­ment saý­law­la­ryn­da Prem­ýer-mi­nistr Boý­ko Bo­ri­so­wyň ýol­baş­çy­lyk ed­ýän «Bol­ga­ri­ýa­nyň ra­ýat­la­ry Ýew­ro­pa ösü­şi üçin» (GERB) par­ti­ýa­sy De­mok­ra­tik güýç­ler bi­le­le­şi­gi bi­len hyz­mat­daş­lyk­da ýe­ňiş...

28 müň ýyl ula­nyp bo­lar

ABŞ-da esas­lan­dy­ry­lan NDB at­ly kom­pa­ni­ýa 28 müň ýyl­lap ula­nyp bol­jak ba­ta­re­ýa iş­läp taý­ýar­la­ýar. Dü­zü­min­de göw­her we ra­dioak­tiw izo­top­lar bo­lan ba­ta­re­ýa­dan ga­ra­şy­lan ne­ti­je al­nan ýag­da­ýyn­da...

Şu ýere
mahabat berip bilersiňiz
www.zamanturkmenistan.com.tm Habarlaşmak üçin : 28-14-05, 28-14-06, 28-14-36 settings_phone
Gyzykly ertekiler
we hekaýalar
Çagalar sahypasy Online abonent bolyň pdf görnüşde göçürip alyň picture_as_pdf

Iki äpediň söweşi (Godzillanyň garşysyna Kong)

Godzilla bilen Kong – iki nusgawy kino “gahrymanynyň” ekrandaky täze başdan geçirme filmine Adam Wingard režissýorlyk edýär. Godzillanyň garşysyna Kong atly bu filmde esasy...

“Türkmentelekom”-yň täze hyzmaty: filmlere onlaýn tomaşa ediň!

"Türkmentelekom" EAK-nyň resmi internet saýtynda «JAN Tehnologiýa" hojalyk jemgyýeti bilen bilelikde "Belet Film" hyzmatynyň ýola goýlandygy habar berilýär. “Belet Film” atly bu hyzmatyň kömegi bilen...

“Borat 2” filmi Oskaryň iň uzyn atly dalaşgäri

Meşhur aktýor Saşa Baron Koeniň baş keşpde surata düşen “Borat” atly filminiň ikinjisi Ginnesiň rekordlar kitabyna adyny ýazdyrdy. “Borat 2” doly ady - Borat...

1-nji aprelde teatr möwsümi açylýar

2021-nji 1-nji aprelinden başlap, Türkmenistanyň teatrlarynda synag hökmünde wagtlaýyn sahna oýunlary görkezilip başlanar. Bu karara Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň geçiren...