Türkmenistandaky
iň iri gurluşyk we hojalyk
harytlarynyň söwda
merkezler toplumy
575555 / 575757 / 575553

Ronaldo goşa rekord goýdy

Ýewropa çempionatynda “F” toparçada Portugaliýa bilen Fransiýanyň arasyndaky oýunda penaltiden 2 gol geçiren Kristiano...

Kiçijik Leo nädip Messi boldy

Şu gün dünýä futbolynyň ägirdi, ady eýýämden rowaýata öwrülen argentinaly super ýyldyz Lionel Messiniň...

31 ýyllyk rekordy täzeledi

Amerikaly ýeňil atletikaçy Raýan Krauzer gülle iteklemek boýunça dünýä rekordyny goýdy. Ol Eujen şäherinde...

Iňlislere 1/8 finalda güýçli garşydaş garaşýar

Ýewropa çempionatynda “D” toparçanyň oýunlary tamamlandy. Futbolyň watany Angliýanyň ýygyndysy Wembley-de Çehiýany Rahim Sterlingiň...

Futbol taryhynyň iň ýatdan çykmajak 2 goly

Mundan 35 ýyl ozal şu gün futbol taryhynyň ýatdan çykmajak iki ajaýyp goly derwezä...

Haýsy toparlar 1/8 finala çykdy, haýsy-haýsysy bilen duşuşar?

Ýokary depginde dowam edýän Ýewropa çempionatynda nobatdaky tapgyra çykan toparlaryň käbirleri aýan bolup, 1/8...

Mähriban çagalar, hormatly ene-atalar! Göçürip almak üçin Körpe okyjylarymyzyň tomusky dynç alyş möwsümini
gyzykly we peýdaly geçirmekleri üçin krosswordlar, meseleler,
tapmaçalar, matallar hem-de beýleki
güýmenjeler ýerleşdirilen kitapça size garaşýar!

Iň täze habarlar

Auksionda kriptowalýuta ulanylar

“Sotheby's” auksion öýi geljek aý satuwa çykarjak gymmat bahaly...

Onlaýn krossword
çöz!
Wagtyňy gyzykly
geçir!

Okaň,dynç alyň

Py­ýa­da ýö­re­me­giň peý­da­sy

Py­ýa­da ýö­re­mek bi­len ke­sele uçramak howpuny azal­dyp, has aň­sat hor­la­nyp bi­ler­si­ňiz. Kä­bir adam­lar hor­lan­mak ýa-da...

Ýat­keş­li­gi go­wu­lan­dyr­ma­gyň usul­la­ry

Ýat­keş­li­gi go­wu­lan­dyr­mak hem­me­ler üçin mö­hümdir. Bu işde kä­bir usul­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­mek has ta­la­ba­la­ýyk ha­sap­lan­ýar. Ilki bilen...

Ro­bot ba­lyk iş­le­nip dü­zül­di

Teh­no­lo­gi­ýa­nyň çalt dep­gin­ler­de ös­me­gi­niň ne­ti­je­sin­de, «akyl­ly» en­jam­la­ry äh­li ugur­lar­da gör­mek bol­ýar. Ine, ola­ryň bi­ri hem...

Doň­dur­ma – gö­wün­le­riň küý­se­gi

Doň­dur­ma­nyň dü­zü­mi­nde kal­siý, ka­liý, de­mir we sink ýa­ly bir­nä­çe mi­ne­ral­lar bar. Bu dat­ly iý­mi­ti ha­la­ma­ýan...

Dünýäniň iň owadan ada­la­ry

Daş-tö­we­re­gi suw bi­len gur­şa­lan gu­ry ýer bö­le­gi­ne ada di­ýil­ýär. De­ňiz ke­nar­la­ry­nyň we ada­la­ryň kö­pü­si sy­ýa­hat­çy­la­ryň...

Su­wa düş­me­giň sag­ly­ga tä­si­ri

Su­wa düş­mek sag­ly­gyň gi­re­wi bo­lan aras­sa­çy­lyk üçin örän mö­hüm ha­sap­lan­ýar. To­mus pas­ly­nyň ys­sy gün­le­rin­de ýy­gy-ýy­gy­dan...

Iň arassa de­ňiz­ler

To­mus­ky dynç alyş diý­len­de, il­ki bi­len de­ňiz ke­na­ry, Gü­nüň ba­ty­şy­nyň aja­ýyp gö­zel­li­gi, ak çä­ge, tol­kun­la­ryň...

Dil öw­ren­mek – dün­ýä­ni öw­ren­mek

Tä­ze di­li öw­ren­mek aň­sat bol­ma­sa-da, dur­muş­da köp ýe­ňil­lik dö­red­ýär. Tä­ze dil tä­ze me­de­ni­ýe­ti öw­ren­mä­ge hem...

Kadaly iýmitleniş

Tomus pas­ly baş­la­dy. Ho­wa bar­ha gyz­ýar. Bag­laryň şa­ha­la­ryn­da dür­li mi­we­le­ri gü­jeň­le­şip dur. Söw­da mer­kez­le­rin­de­dir ba­zar­lar­da...

2033-nji ýylda önümçiligi duruzylar

Germaniýanyň ”Audi” kompaniýasy “nol kömürturşy gazy” maskadyna ýetmek üçin 2033-nji ýyla çenli dizel we benzinli hereketlendirijili awtoulag önümçiligini ýatyrjakdygyny mälim etdi. Kompaniýanyň dolandyryjylar geňeşiniň...

Auksionda kriptowalýuta ulanylar

“Sotheby's” auksion öýi geljek aý satuwa çykarjak gymmat bahaly göwherinde töleg hökmünde “bitcoin” we “ether” kriptowalýutalaryny kabul etjekdigini mälim etdi. Satuwa çykaryljak 101 karatlyk...

Ekiz çagasy boldy

Ýaponiýanyň Ueno haýwanat bagyndaky “Shin Shin” atly pandanyň ekiz çagasy boldy. Çagalaryň atlary we jynslary barada maglumat berilmedi. Olaryň biriniň agramynyň 124 gramdygy aýdyldy....

“Apple”-iň yzyndan ýetdi

“Microsoft” kompaniýasynyň bazar nyrhy 2 trillion dollardan geçip, bu sepgide ýeten ikinji kompaniýa boldy. Mundan ozal 2018-nji ýylyň 2-nji awgustynda “Apple”-iň bazar bahasy 2...

Garpamygyň keşbini janlandyrar

“Disneý”-iň “Garpamyk we ýedi girdenek” ertekisi esasynda surata düşüriljek filminde Reýçel Zegler baş keşbi – Garpamygyň keşbini ýerine ýetirer. Bu keşp şu güne çenli...

Iň gymmatly brendler

  “Kantar” analitik kompaniýasy “BrandZ” atly sanawy ýaýratdy. Sanawa dünýäniň iň gymmat 100 brendi girizilipdir. Sanawyň başyny bölek söwda pudagynda iş alyp barýan “Amazon” çekýär....

120 ýylyň iň yssy güni

Dünýäniň iň sowuk paýtagtlarynyň sanawynda öňdäki orunlary eýeleýän Moskwada iň yssy gün hasaba alyndy. Şu hepdäniň duşenbe güni şäherdäki termometrler 34,7 derejäni görkezip, 1901-nji...

23-nji iýun – Halkara Olimpiýa güni

Her ýyl 23-nji iýunda Olimpiýa hereketiniň häzirki görnüşinde gaýtadan dikeldilmeginiň hatyrasyna döredilen Halkara Olimpiýa güni bellenilýär. Olimpiýa hereketine bagyşlanan ýörite baýramçylyk döretmek pikiri ilkinji...

“iPhone 12 mini”-niň önümçiligi togtadyldy

“Apple” kompaniýasynyň “iPhone 12 mini” smartfonynyň Taiwandaky önümçiliginiň duruzylandygy mälim edildi. Şeýle hem amerikan kompaniýasy “mini” modellere islegiň azdygy sebäpli “iPhone 13 mini” smartfonyny...

Şu ýere
mahabat berip bilersiňiz
www.zamanturkmenistan.com.tm Habarlaşmak üçin : 28-14-05, 28-14-06, 28-14-36 settings_phone
Gyzykly ertekiler
we hekaýalar
Çagalar sahypasy Online abonent bolyň pdf görnüşde göçürip alyň picture_as_pdf

Garpamygyň keşbini janlandyrar

“Disneý”-iň “Garpamyk we ýedi girdenek” ertekisi esasynda surata düşüriljek filminde Reýçel Zegler baş keşbi – Garpamygyň keşbini ýerine ýetirer. Bu keşp şu güne çenli...

Ýasama nusgasy 3,4 million dollara satyldy

Leonardo Da Winçiniň meşhur “Mona Liza” kartinasynyň öýkünilip taýýarlanan (ýasama) nusgasy “Christie's” auksion öýi arkaly satuwa çykaryldy. Onlaýn görnüşde geçirilen auksionda bu kartina 3,4...

Žan-Klod Wan Dammyň täze filmi “Netflix”-de görkeziler

Hollywood-yň asly belgiýaly aktýory Žan-Klod Wan Dammyň nobatdaky filmi 30-njy iýunda dünýäniň iň öňdebaryjy streaming platformasy “Netflix”-de görkeziler. “The Last Mercenary” atly filme Dewid...

Rus im­pe­ra­to­ry­nyň su­ra­ty sa­tyl­dy

Ang­li­ýa­nyň paý­tag­ty Lon­don­da «Chris­tie’s» auk­si­on öýi ta­ra­pyn­dan hö­dür­le­nen Rus pa­ty­şa­sy Pa­wel I-niň su­ra­ty 826 müň funt ster­lin­ge sa­tyl­dy. Kar­ti­na­ny bel­li su­rat­keş Dmit­riý Le­wis­kiý (1735-1822...