«Zaman-Türkmenistan» gazetiniň elektron neşirine ykjam telefony we kompýuter arkaly bank kartyňyz bilen onlaýn görnüşde zamanturkmenistan.com.tm saýtyna girip, abuna ýazylyp bilersiňiz.Gazetiň elektron neşiri arkaly gazetiň hepdelik sanynyň pdf görnüşini alyp bilersiňiz, şeýle hem gündelik ykdysadyýet, medeniýet, sport we beýleki ugurlardaky habarlar bilen yzygiderli tanşyp bilersiňiz. Mundan başga-da, «Gyzykly güýmenjeler» bölümi dürli geň hem-de täsin wakalar barada giňişleýin maglumat almaga mümkinçilik döreder. ELEKTRON ABUNA ÝAZYLYŇ!

Sportuň taryhynda şu gün – 30-njy noýabr

1872 – Milli ýygyndylaryň arasynda ilkinji duşuşyk geçirilýär. FIFA tarapyndan ykrar edilýän bu oýunda...

Milli ýygyndylaryň arasyndaky ilkinji duşuşyga 148 ýyl boldy

Mundan 148 ýyl ozal, şu günlerde, has takygy, 1872-nji ýylyň 30-njy noýabrynda futbolyň taryhynda...

28-nji noýabr

1895 – ABŞ-da “Chicago Times-Harold” gazetiniň guramaçylygynda ilkinji awtoulag ýaryşy geçirilýär. Çikagodan Ewanstona çenli...

2 sany dünýä rekordy goýuldy

Wengriýanyň paýtagty Budapeştde geçirilen Halkara suwda ýüzmek ligasynyň soňky gününde 2 dünýä rekordy goýuldy....

Iň täze habarlar

4 topar 2-nji tapgyra çykdy

UEFA Ýewropa ligasynda 4-nji duşuşyklardan soň, 4 klub 1/16 finalda çykyş etmäge hukuk gazanýar. “Roma”, “Arsenal”, “Lester Siti” hem-de “Hoffenhaým” toparlary wagtyndan öň, 2-nji tapgyra adyny ýazdyran ilkinji klublar bolýar. “A”: “SSKA Sofiýa”–“Ýang Boýz”: 0-1, KFR Kluž-Roma”: 0-2 “B”: “Molde”–“Arsenal”: 0-3,...

27-nji noýabr

1927 – Braziliýaly futbolçy, meşhur derwezeçi Karlos Hose Kastilýo dünýä inýär. 1941 – Fransiýaly meşhur tälimçi Emi Žake dünýä inýär. 1964 – Italiýaly meşhur futbolçy hem tälimçi Roberto Mançini dünýä inýär. 2006 – Italiýaly futbolçy, meşhur goragçy Fabio Kannawaro “Ballon d’Or” baýragyna...

Oliweira möwsümi jemledi

Moto GP boýunça möwsümiň jemleýji, 14-nji ýaryşy Portugaliýanyň Portimao şäherindäki Halkara Algarwe trassasynda geçirildi. Bäsleşige “Red Bull KTM Tech 3” toparynyň portugaliýaly sürüjisi Miguel Oliweira ilkinji hatardan başlady. Ol 25 aýlawy 41 minut 48,163 sekuntda tamamlap, şu möwsümdäki 2-nji...

Bürünç medalyň eýesi “Şagadam”

27-nji tapgyrda “Altyn asyr” myhmançylykda “Aşgabat” toparyny 1-0 hasabynda ýeňdi. Çempiona ýeňiş getiren ýeke-täk pökgini 19-njy minutda Mihail Titow derwezä girizdi. Kümüş medalyň eýesi “Ahal” myhmançylykda “Energetik” toparyny 7-2 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. 6 goly 1-nji ýarymda geçirilen duşuşykda...

100 million reňki saýgarýan suratkeş

Käbir adam reňkleriň käbir öwüşginlerini saýgaryp bilmeýär. Konçetta Antiko atly suratkeş bolsa, hemmelerden has köp reňki saýgarýar. Suratkeş zenanyň 100 million reňki tapawutlandyryp bilýändigi...

Jennifer Psaki Ak tamyň metbugat sekretary bolar

ABŞ-nyň Prezidenti wezipesine saýlanan Jozef Baýdeniň Jennifer Psakini öz administrasiýasynda Ak tamyň metbugat sekretary wezipesine bellemek kararyna gelendigi habar berildi. Mundan ozal Jennifer Psaki...

Dün­ýä ha­bar­la­ry gys­ga se­tir­ler­de

Tä­ze ýyl ar­ça­sy­ny saý­la­dy­lar. Rus­si­ýa­da ýur­duň baş Tä­ze ýyl ar­ça­sy­ny saý­la­dy­lar. Ar­ça­ny Na­ro-Fo­minsk­den ge­ti­rer­ler. Aga­jyň be­ýik­li­gi 25 metr, sü­tü­ni­niň dia­met­ri 60 san­ti­metr. Aga­jyň aşa­ky...

Do­lan­dy­ry­jy par­ti­ýa­nyň ýeň­şi

Hä­ki­mi­ýet ba­şyn­da­ky «Gru­zin ar­zu­wy» par­ti­ýa­sy 21-nji no­ýabr­da Gru­zi­ýa­da ge­çi­ri­len Par­la­ment saý­law­la­ry­nyň ikin­ji tap­gy­ryn­da bir man­dat­ly 17 saý­law ok­ru­gy­nyň äh­li ýe­rin­de ýe­ňiş ga­zan­dy. Saý­law­la­ryň ikin­ji...

Ösüşi kesgitleýän resminama

Azi­ýa-Ýu­waş Um­man Yk­dy­sa­dy Hyz­mat­daş­ly­gy (APEC) fo­ru­my­nyň ýol­baş­çy­la­ry se­bi­tiň gel­jek 20 ýyl­da­ky ösü­şi­ni kes­git­le­ýän res­mi­na­ma­ny ka­bul et­di­ler. Ta­ryh­da il­kin­ji ge­zek yk­dy­sa­dy­ýet li­der­le­ri­niň sam­mi­ti wi­deo kon­fe­ren­si­ýa...

Pe­lo­si gaý­ta­dan saý­lan­dy

ABŞ - nyň We­kil­ler pa­la­ta­sy­nyň baş­ly­gy Nen­si Pe­lo­si ABŞ-nyň ka­nun çy­ka­ry­jy ed­ara­sy­nyň aşa­ky pa­la­ta­syn­da gaý­ta­dan de­mok­rat­la­ryň li­de­ri bol­dy. 3-nji no­ýabr­da ge­çi­ri­len saý­law­la­ryň ne­ti­je­le­ri We­kil­ler...

G20 to­pa­ry­nyň sam­mi­ti on­laýn ge­çi­ril­di

Sa­ud Ara­bys­ta­ny Pa­ty­şa­ly­gy­nyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da 21-22-nji no­ýabr­da dün­ýä­niň ösen we ös­ýän yk­dy­sa­dy­ýet­li 20 döw­le­ti­niň Baş­tu­tan­la­ry wir­tu­al ter­tip­de sam­mit ge­çir­di­ler. Sy­ýa­sy çä­rä­niň gün ter­ti­bin­de dün­ýä­de eme­le...

Plastmassa torbalar ulanyşdan galdyrylar

Germaniýada 2022-nji ýyldan başlap, bir gezek ulanmaga niýetlenen plastmassa torbalar gadagan ediler. Täze düzgüne görä, galyňlygy 15-50 mikrometr bolan plastmassa torbalaryň ulanylyşy çäklendiriler. Ýurduň...

So­wuk­da sag­ly­gy nä­dip go­ra­ma­ly?

Ýur­du­myz­da adam­la­ryň sag­ly­gy­ny go­ra­mak, ýü­ze çy­kyp bi­läý­jek ýo­kanç ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak mak­sa­dy bi­len de­giş­li çä­re­ler ta­la­ba­la­ýyk ge­çi­ril­ýär. Pa­syl­la­ryň ça­lyş­ýan döw­rün­de möw­süm­le­ýin ýi­ti res­pi­ra­tor ýo­kanç...

Şu ýere
mahabat berip bilersiňiz
www.zamanturkmenistan.com.tm Habarlaşmak üçin : 28-14-05, 28-14-06, 28-14-36 settings_phone
Gyzykly ertekiler
we hekaýalar
Çagalar sahypasy Online abonent bolyň pdf görnüşde göçürip alyň picture_as_pdf

Selena Gomez alpinistiň keşbinde

Amerikaly aýdymçy hem aktrisa Selena Gomez täze filminde alpinistiň keşbini ýerine ýetirer. 28 ýaşyndaky aktrisa “In The Shadow of The Mountain” (“Dagyň kölegesinde”) atly...

Anjelina Joli meşhur fotožurnalist barada filme režissýorlyk eder

Oskarly aktrisa hem-de režissýor Anjelina Joli “Unreasonable Behaviour” (Täsin hereket) atly biografik görnüşdäki filmi surata düşürer. Meşhur fotožurnalist Don MakKulliniň ömür-döredijiligi baradaky filme tanymal...

Raýan Reýnoldsyň täze filmleri

Golliwudyň kanadaly aktýory Raýan Reýnolds “Netflix”-iň “Upstate” atly täze filminde baş keşbi janlandyrar. Aktýor ady agzalan bu filme prodýuserlik hem eder. Filmiň ssenarisini Reýnoldsyň...

63-nji “Gremmi” baýraklarynyň dalaşgärleri mälim edildi, Beýonse rekord goýdy

Aýdym-saz äleminiň iň uly baýragy hasaplanýan “Gremmi” baýraklarynyň dalaşgärleri mälim edildi. Dünýä belli aýdymçy Beýonse 9 ugurda dalaşgär görkezildi. Ol ýylyň ýazgysy, ýylyň aýdymy...