2021-NJI ÝYLDA TÜRKMENISTANYŇ ÝOKARY WE ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEPLERINE OKUWA KABUL ETMEGIŇ TERTIBI

Mähriban çagalar, hormatly ene-atalar! Göçürip almak üçin Körpe okyjylarymyzyň tomusky dynç alyş möwsümini
gyzykly we peýdaly geçirmekleri üçin krosswordlar, meseleler,
tapmaçalar, matallar hem-de beýleki
güýmenjeler ýerleşdirilen kitapça size garaşýar!
Täze ikinji bölümi Şuňa basmaly

Onlukdan çüýleýän mergen gyz 2-nji altyn medalyny gazandy

Tomusky Olimpiýa oýunlarynda nyşana ok atmakda zenanlaryň arasynda russiýaly...

Afrikaly türgenden dünýä rekordy

Tokio 2020-de ýüzmek ýaryşlarynda şu gün ýene-de 4 medal...

Ýene bir ýurt ilkinji Olimpiýa medalyny gazandy

Tomusky Olimpiýa oýunlarynda medal almadyk ýurtlaryň sany bar azalýar....

Üçden soň puç, ahyry altyn medal gazandy

Tokio 2020-de kanoe ýaryşlarynyň slalom C-1 görnüşinde awstraliýaly Jessika...

Felpsiň 13 ýyllyk rekordyny täzeledi

Tokio 2020-de ýüzmek boýunça bäsleşikler ýokary depginde dowam edýär....

Ýene-de Fiji çempionlyk gazandy

Regbi 7 boýunça erkekleriň arasynda çempion üýtgemedi. Olimpiýa oýunlarynyň...

Medallaryň üçüsini-de şweýsariýaly zenanlar özara paýlaşdylar

Welosport bäsleşikleriniň maunten baýking görnüşiniň kross-kantri görnüşinde zenanlaryň arasynda...

Milisanyň ikinji altyn medaly

Taekwondo boýunça zenanlaryň arasynda 67 kg agramdan ýokary bolanlaryň...

Ruslaryň ilkinji altyn medallary, makedonlaryň taryhdaky 2-nji medaly

Tokio 2020-de taekwondo boýunça russiýaly türgenler 2 altyn medal...

Iň täze habarlar

Onlaýn krossword
çöz!
Wagtyňy gyzykly
geçir!

Okaň,dynç alyň

Buz astyndaky köller suwuklygyny nähili saklaýarlar?

Günorta polýusy emele getirýän, dünýäniň iň sowuk ýeri hasaplanýan Antarktida buz bilen örtülen gury ýerdir....

Iň kyn diller

Halk ara­syn­da «Dil bi­len – il ge­zer», «Bir dil bi­len – bir adam, iki dil...

Mi­we­si dü­züm-dü­züm

Gü­neş­li ýur­du­myz­da üzü­miň ha­ly­ly, ge­lin­bar­mak, gy­zyl kiş­miş, ga­ra kiş­miş, ter­baş, gür­go­ýy, riş­ba­ba, ak taý­fy, gyr­my­zy...

Uku­syz­ly­gyň öňü­ni nä­hi­li al­ma­ly?

Ýe­ter­lik uky ada­myň fi­zi­ki we ru­hy taý­dan sag­dyn­ly­gy üçin uly äh­mi­ýe­te eýe­dir. Be­den we beý­ni...

Zy­ňyn­dy­la­ryň tä­si­ri

Daş­ky gur­şa­wyň ha­pa­lan­ma­gy döw­rü­mi­ziň iň mö­hüm me­se­le­le­rin­den bi­ri­dir. Bü­tin dün­ýä­de ila­tyň kö­pel­me­gi­niň we se­na­gat­laş­ma­gyň tä­si­ri...

Ys­sy­da ulagy do­lan­dyr­ma­gyň düz­gün­le­ri

Ulag sür­me­giň so­wuk ho­wa­da kä­bir kyn­çy­lyk­la­ry­nyň bol­şy ýa­ly, ys­sy gün­ler­de hem kä­bir oňaý­syz ta­rap­la­ry bol­ýar....

Täsin restoranlar

«Giň­dir dün­ýä, geň­dir dün­ýä» diý­li­şi ýa­ly, dün­ýä­de gur­lu­şy, ýer­le­şi­şi, daş­ky gur­şa­wy, hö­dür­le­ýän döw­re­bap hem-de mil­li...

Mu­ny bil­ýär­si­ňiz­mi?

Gur­jak ça­ga ýa-da baş­ga şah­sa meň­ze­di­lip ýa­sal­ýan oýun­jak­dyr. Gur­jak­lar adam­zat si­wi­li­za­si­ýa­sy­ dö­rä­li bä­ri daş, pal­çyk,...

Ag­la­ma, gur­jak, se­ni eý gör­jek

Is­len­dik aka­ryň göz­ba­şy­nyň bol­şy ýa­ly, güýç­li ze­hi­niň hem özü­ni açyp bil­me­gi üçin ýü­re­giň yh­la­sy­ny ug­ruk­dy­ry­jy...

“Dell” ABŞ-nyň käbir ştatlarynda kompýuter satmagyny bes eder

“Dell” kompaniýasy ABŞ-nyň käbir ştatlarynda kabul edilen täze düzgün sebäpli şol ýerlerde kompýuter satuwyny azaltmaly bolar. Kaliforniýada we beýleki bäş ştatda güýje giren kanun...

30-njy iýul – Halkara dostluk güni

Her ýylyň 30-njy iýulynda Halkara dostluk güni hökmünde bellenilýär. Bu gün 2011-nji ýylyň 3-nji maýynda BMG Baş Assambleýasynyň kabul eden karary bilen tassyklandy. Baýramyň...

Kosmosa şarly çykylar

Alymlar kosmosa bir zady uçurmagyň innowasion, arzan we has çeýe usulyny oýlap tapdylar. Ýeriň aşaky orbitasyna raketanyň ýerine geliý gazly şarlaryň ulanylmagy maksat edinilýär....

Ener­gi­ýa­nyň aras­sa çeş­me­le­ri kö­pel­di­ler

Önüm­çi­lik ba­bat­da dün­ýä­de öň­de­ba­ry­jy ha­sap­lan­ýan Hy­taý ener­gi­ýa­nyň aras­sa çeş­me­le­ri­ne has köp ma­ýa goý­ýar. Ýurt­da Gün pa­nel­le­ri we ýel tur­bi­na­la­ry ar­ka­ly ener­gi­ýa ön­dür­ýän be­ket­ler­den baş­ga-da...

Ýu­pi­te­re «SpaceX» bi­len gi­der

ABŞ-nyň Ae­ro­kos­mos eda­ra­sy (NA­SA) Ýu­pi­te­riň hem­ra­sy «Eu­ro­pa» git­mek üçin «SpaceX» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ra­ke­ta­syn­dan peý­da­la­nar. Tas­la­ma­ny dur­mu­şa ge­çir­mek üçin 178 mil­li­on dol­lar­lyk şert­na­ma bag­la­şyl­dy. 2024-nji ýyl­da...

Dün­ýä yk­dy­sa­dy­ýe­ti ba­ra­da tä­ze mag­lu­mat

Hal­ka­ra Pul Gaz­na­sy (HPG) 2021-nji ýyl­da dün­ýä yk­dy­sa­dy­ýe­ti ba­ra­da tä­ze mag­lu­mat ýaý­rat­dy. Mag­lu­mat­da ap­rel aýyn­dan bä­ri ýurt­la­ryň yk­dy­sa­dy ösü­şi ba­ra­da­ky çak­la­ma­la­ryň üýt­gän­di­gi mälim edil­di....

Bi­le­lik­de kos­mos agent­li­gi­ni dö­re­tdi­ler

La­tyn Ame­ri­ka­sy we Ka­rib Döw­let­le­ri Jem­gy­ýe­ti (CELAC) ýurt­la­ry bi­le­lik­dä­ki kos­mos agent­li­gi­ni dö­ret­mek ka­ra­ry­na gel­di­ler. Bu ýurt­la­ryň da­şa­ry iş­ler ministr­le­ri­niň de­re­je­sin­de ge­çi­ri­len ýyg­na­gyn­da Mek­si­ka, Ek­wa­dor,...

Ýew­ro­pa­nyň iň aras­sa şä­her­le­ri

Mer­ke­zi eda­ra­sy Lon­don şä­he­rin­de ýer­leş­ýän «Hou­seF­resh» kom­pa­ni­ýa­sy ýurt­la­ryň we şä­her­le­riň ho­wa­sy­nyň aras­sa­ly­gy ba­ra­da gi­ňiş­le­ýin mag­lu­mat taý­ýar­la­dy. Hü­när­men­ler şä­her­le­riň ho­wa­sy­nyň dü­zü­min­dä­ki ow­nu­jak bö­le­jik­le­riň muk­da­ry­na gö­rä...

Teh­no­lo­gi­ýa kom­pa­ni­ýa­la­ry gir­de­ji­le­ri­ni art­dyr­dy

ABŞ-nyň teh­no­lo­gi­ýa kom­pa­ni­ýa­la­ry «Apple», «Micro­soft» we «Alp­ha­bet» şu ýy­lyň ap­rel-iýun ara­ly­gyn­da­ky yk­dy­sa­dy gör­ke­zi­ji­le­ri­ni ýaý­rat­dy­lar. De­giş­li dö­wür­de bu kom­pa­ni­ýa­la­ryň gir­de­ji­le­ri­niň we peý­da­la­ry­nyň ar­tan­dy­gy gö­rün­ýär. Ýy­lyň ikin­ji...

Şu ýere
mahabat berip bilersiňiz
www.zamanturkmenistan.com.tm Habarlaşmak üçin : 28-14-05, 28-14-06, 28-14-36 settings_phone
Gyzykly ertekiler
we hekaýalar
Çagalar sahypasy Online abonent bolyň pdf görnüşde göçürip alyň picture_as_pdf

Tä­sin yk­bal­ly ze­nan

Dursun mekdepde okap ýören döwri telewideniýäniň şol wagtky režissýory Aýnabat Amanlyýewa özüniň taýýarlaýan «Gyzyl galstuk» atly mekdep okuwçylarynyň durmuşyndan gürrüň berýän gepleşigini alyp barmak...

Täze Jeýms Bond filminiň prokata çykjak wagty mälim edildi

Jeýms Bond baradaky täze filmiň prokata çykjak wagty mälim edildi. “Bloomberg” agentliginiň habaryna görä, “No Time To Die” filminiň dünýä premýerasy 2020-nji ýylyň aprelinde...

“Garaýagyz Supermen” peýda bolar

1951-nji ýylda surata düşürilen “Superman” filmi köpleriň söýgüsini gazanypdy. 1978-nji ýylda “Betmen Supermena garşy” atly nobatdaky bölüm tomaşaçylara ýetirildi. Indi bolsa, filmiň baş gahrymanyň...

“Marvel”-iň zenan gahrymany: “Gara dul” (täze film)

Häzirki wagtda kino sungatynyň iň uly öndürijileriniň biri bolan “Marvel”-iň ýene bir gahrymanynyň, has takygy, zenan gahrymanynyň aýratynlykdaky filmi “Gara dul” ahyry ekranlara çykdy....