22-nji no­ýabr­da “Ar­ça­bil” myh­man­ha­na­sy­nyň mej­lis­ler za­lyn­da al­tyn­jy türk­men-rus yk­dy­sa­dy mas­la­ha­ty ge­çi­ril­di, oňa gat­naş­mak üçin Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň we­ki­li­ýe­ti Aş­ga­ba­da gel­di. Onuň dü­zü­min­de döw­let eda­ra­la­ry­nyň we gu­ra­ma­la­ry­nyň bir­nä­çe­si­niň, şeý­le hem söw­da, azyk se­na­ga­ty, gur­lu­şyk, elekt­ron mag­lu­mat teh­no­lo­gi­ýa­la­ry, ma­şyn gur­lu­şyk, ne­bit-gaz pu­da­gy we beý­le­ki ul­gam­lar­da ýö­ri­te­leş­di­ri­len kom­pa­ni­ýa­la­ryň we­kil­le­ri bar.

Bu ge­zek­ki işe­wür­lik du­şu­şy­gy­na türk­men ta­ra­pyn­dan pu­dak­la­ýyn mi­nistr­lik­le­riň we pu­dak eda­ra­la­ry­nyň, Söw­da-se­na­gat eda­ra­sy­nyň, Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň ýol­baş­çy­la­ry we hü­när­men­le­ri, eks­por­ta gö­nük­dir­ilen önüm­le­ri ön­dür­ýän kär­ha­na­la­ryň we kom­pa­ni­ýa­la­ryň we­kil­le­ri gat­naş­dy­lar.
Mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­la­ryň bel­le­ýiş­le­ri ýa­ly, deň­hu­kuk­ly­lyk, öza­ra hor­mat goý­mak hem-de bi­rek-bi­re­giň bäh­bit­le­ri­ni ha­sa­ba al­mak esa­syn­da gu­ral­ýan türk­men-rus­si­ýa hyz­mat­daş­ly­gy stra­te­gi­ki hä­si­ýe­te eýe­dir. 2017–2019-njy ýyl­lar üçin yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gyň Hö­kü­me­ta­ra türk­men-rus­si­ýa Mak­sat­na­ma­sy­nyň hem-de söw­da, se­na­gat, ener­ge­ti­ka we in­že­ner­çi­lik üp­jün­çi­li­gi, gur­lu­şyk, oba we ba­lyk ho­ja­ly­gy, ulag we ulag ge­çel­ge­le­ri, sport, sy­ýa­hat­çy­lyk, sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­myn­da tas­la­ma­la­ryň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­ne aý­ra­tyn üns be­ril­ýär.
Hä­zir­ki wag­ta çen­li Türk­me­nis­tan­da Rus­si­ýa ta­ra­py­nyň gat­naş­ma­gyn­da 180-den gow­rak kär­ha­na bel­li­ge alyn­dy. GDA ýurt­la­ry­nyň sta­tis­ti­ka ko­mi­te­ti­niň mag­lu­mat­la­ry­na la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň je­mi içer­ki önü­miň aň­ry­baş ösü­şi ba­ba­tyn­da tak­my­nan 6-7 gö­te­rim ösüş dep­gi­ni bi­len Ar­ka­la­şy­gyň ýurt­la­ry­nyň bäş­li­gi­ne gi­ren­di­gi ha­bar be­ril­di. Şu ge­zek­ki mas­la­ha­ta hem Rus­si­ýa­nyň 8 se­bi­ti­niň we­kil­le­ri gat­naş­ýar­lar. Ta­ta­rys­tan Res­pub­li­ka­sy, Sankt-Pe­ter­burg şä­he­ri, Ast­ra­han, Swerd­lowsk, Bel­go­rod ob­last­la­ry we RF-niň beý­le­ki se­bit­le­ri Türk­me­nis­tan bi­len söw­da-yk­dy­sa­dy we me­de­ni-yn­san­per­wer gat­na­şyk­la­ry­nyň ýo­ka­ry de­re­je­si­ni gör­kez­ýär­ler.