Fi­zi­ki iş­jeň­li­giň sag­ly­gy ber­kid­ýän­di­gi hem­mä­mi­ze mä­lim­dir. Gün­ba­tar Sid­neý uni­wer­si­te­ti­niň iş­gä­ri Jo­zef Fir­ta yzy­gi­der­li tür­gen­le­şik­le­riň beý­ni­niň mer­ke­zi­ni öz­gerd­ýän­di­gi­ni bel­le­ýär. Bu bol­sa, şi­zof­re­ni­ýa ýa­ly psi­hi­at­rik ke­sel­li adam­lar üçin mö­hüm açyş­dyr di­ýip, “The Bris­ba­ne Ti­mes” saý­ty ýaz­ýar.
Gip­po­kam­pyň çep ta­ra­py­nyň sel­je­ri­şi bu zo­la­gyň tür­gen­le­şik­le­re ju­da duý­gur­dy­gy­ny we fi­zi­ki iş­jeň­lik ne­ti­je­sin­de ulal­ýan­dy­gy­ny gör­kez­di. Şu­nuň bi­len bir­lik­de gip­po­kam­pyň umu­my göw­rü­mi on­çak­ly öz­ger­me­ýär. Nä­me üçin gip­po­kam­pyň di­ňe bir ta­ra­py­nyň göw­rü­mi­niň ulal­ýan­ly­gy­na we­lin, alym­lar jo­gap ta­pyp bil­me­ýär­ler. Olar iki ta­ra­py­nyň hem şol bir işi ed­ýän­di­gi­ni, ýag­ny ýat­la­ma­la­ry eme­le ge­tir­ýän­di­gi­ni, ru­hy sag­ly­gy go­ra­ýan­dy­gy­ny we duý­gu­la­ry saz­la­ýan­dy­gy­ny aýd­ýar­lar. Sag­dyn beý­ni­niň 40 ýaş­dan soň, her 10 ýyl­dan 5 gö­te­rim gar­rap ug­ra­ýan­ly­gy ha­ky­kat­dyr. Bu bol­sa, az-kem neý­rot­ro­fik ýag­da­ýyň de­re­je­si­niň pe­se düş­me­gi bi­len bag­la­ny­şyk­ly­dyr. Tür­gen­le­şik wag­tyn­da bol­sa, neý­rot­ro­fik ýag­daý bö­lü­nip çy­kyp, ol top­lan­dy­gy­ça hem beý­ni­niň gar­ra­ma pro­se­si pe­se düş­ýär.