Hormatly Prezidentimiziň parasatly we öňdengörüjilikli ýolbaşçylygynda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň ähli künjeklerini gurşap alan toplumlaýyn hem-de giň möçberli özgertmeler üstünlikli amala aşyrylýar. Biz bu özgerişlikleriň ajaýyp miwelerini her ädimde görýäris. Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi ýylynda hormatly Prezidentimiziň başlangyjy esasynda halkymyzyň gadymyýetden gözbaşly we hemişe rowaçlyga beslenen ýörelgeleri, şol sanda ýaşaýşyň gözbaşy bolan, ömrümize ýaraşyk berýän enelere hem-de gelin-gyzlara sarpa goýmak, olaryň mertebesini belende götermek ýörelgesi üstünlikli dowam etdirilýär.

Ýa­kyn­da Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­myz “Enä tag­zym – mu­kad­des­li­ge tag­zym” at­ly tä­ze ki­ta­by­ny giň oky­jy­lar köp­çü­li­gi­ne ser­paý et­di. “Söz­den baş­lan­ýan ägirt­lik”, “Öý-oja­gyň gel­şi­gi”, “Ene – ulus-iliň ene­si, çäk­siz hor­mat eýe­si”, “Ene – döw­let­li­lik” di­ýen dört bö­lüm­den yba­rat bo­lan, baş sa­ha­by­ny kä­be­si Ogu­la­bat ejä­niň nu­ra­na keş­bi be­ze­ýän bu ki­ta­byn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz eje­si­niň dur­muş ýo­ly ba­ra­da tä­sir­li gür­rüň ber­ýär. Ene mu­kad­des­li­gi­ni be­ýan ed­ýän bu ki­tap bi­lim iş­gär­le­ri üçin uly gol­lan­ma bo­lup dur­ýar, çün­ki ýaş nes­li wa­tan­çy­lyk ru­hun­da ter­bi­ýe­le­mek­de bu ki­ta­byň äh­mi­ýe­ti örän ulu­dyr.
Ene­ler we ça­ga­lar ba­ra­da ala­da et­mek, maş­ga­la gym­mat­lyk­la­ry­ny aýaw­ly sak­la­mak, türk­men aýal-gyz­la­ry­nyň dö­re­di­ji­lik we aň-dü­şün­je­le­ri­ni ös­dür­mek, ze­nan­la­ryň hu­kuk­la­ry­ny we mer­te­be­si­ni go­ra­mak Türk­me­nis­ta­nyň döw­let sy­ýa­sa­tyn­da ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ryň bi­ri­dir. Ýur­du­myz­da enä­niň we ça­ga­nyň hu­kuk­la­ry­ny go­ra­mak bo­ýun­ça ka­nun­çy­lyk ul­ga­my­ny ös­dür­mek we kä­mil­leş­dir­mek ug­run­da ama­la aşy­ryl­ýan anyk iş­ler, ola­ryň sag­ly­gy­nyň go­ral­ma­gy­na gö­nük­di­ri­len mak­sat­na­ma­la­ryň üs­tün­lik­li dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi, ça­ga­la­ryň döw­re­bap ös­dü­ril­me­gi, köp ça­ga­ly maş­ga­la­la­ra dur­muş taý­dan kö­mek be­ril­me­gi we baş­ga-da bir­nä­çe çä­re­ler mu­nuň aý­dyň my­sa­ly­dyr.
Her ýyl­da däp bo­lup gel­şi ýa­ly, Hal­ka­ra ze­nan­lar gü­nü­niň öňü­sy­ra­syn­da Ar­ka­dag Pre­zi­den­ti­mi­ziň mäh­ri­ban ze­nan­la­ry­my­za – köp ça­ga­ly ene­le­ri­mi­ze “Ene mäh­ri” at­ly hor­mat­ly ady dak­mak ha­kyn­da­ky Per­ma­ny, şeý­le hem kär­ha­na­lar­da we eda­ra­lar­da iş­le­ýän, hor­mat­ly dynç alyş­da­ky ze­nan­lar­dan, mek­dep­ler­de we ça­ga­lar bag­la­ryn­da ter­bi­ýe­len­ýän gyz­lar­dan baş­lap, ýur­du­my­zyň äh­li ze­nan­la­ry­na pul sow­gat­la­ry­ny gow­şur­ma­gy biz ze­nan­la­ry diý­seň buý­san­dyr­ýar. Ze­nan­lar bu gün­ki gün Ga­raş­syz döw­le­ti­mi­ziň ösüş­le­ri­ne uly go­şant goş­mak bi­len, öz­le­ri­niň ukyp-ba­şar­nyk­la­ry­ny ha­lal zäh­met­i­ne siň­dir­ýär­ler. Türk­me­nis­tan­ly ge­lin-gyz­lar dür­li pu­dak­lar­da zäh­met çek­ýär­ler, dün­ýä­de bar­ha ro­waç­lan­ýan döw­le­ti­mi­ziň üs­tün­lik­le­ri­ne öz go­şant­la­ry­ny goş­mak bi­len, iş­jeň­lik­le­ri­ni gör­kez­ýär­ler. Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän iş­ler­de mäh­ri­ban ze­nan­la­ry­my­zyň bi­tir­ýän hyz­mat­la­ry diý­seň ulu­dyr.
Hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­myz­da ge­lin-gyz­la­ryň hu­kuk­la­ry we azat­lyk­la­ry döw­let ta­ra­pyn­dan yg­ty­bar­ly de­re­je­de üp­jün edil­ýär. Türk­me­nis­ta­nyň Kons­ti­tu­si­ýa­sy­na la­ýyk­lyk­da, ze­nan­la­ry­my­zyň asu­da ýur­du­myz­da er­ka­na ýa­şa­mak­la­ry, bi­lim alyp, hü­när öw­ren­mek­le­ri, iş­le­mek­le­ri üçin äh­li ze­rur şert­ler dö­re­di­len­dir. Ze­nan­la­ryň jem­gy­ýet­dä­ki or­nu­nyň ýo­kar­lan­ma­gy, di­ňe ola­ryň müm­kin­çi­lik­le­ri­niň däl, eý­sem döw­le­ti­mi­ziň hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­me­gi­ne iter­gi ber­ýär. Ga­dym­dan ga­lan mi­ra­sy­my­zy, däp-des­sur­la­ry­my­zy go­rap sak­la­mak­da, ony şu gün­ki gün­le­re ýe­ti­rip, ýaş ne­sil­le­re öw­ret­mek­de, kä­mil­leş­dir­mek­de ze­nan­la­ry­my­zyň bi­tir­ýän hyz­ma­ty bi­möç­ber­dir. Toý­la­ry­my­zy to­ýa meň­ze­dip, ga­dym­dan gel­ýän däp­le­ri­miz bi­len da­ba­ra­la­ry ma­ny-maz­mu­na bes­le­ýän kü­müş saç­ly ene­le­ri­miz baý­ram­la­ry­my­zyň be­ze­gi, öý­le­ri­mi­ziň gel­şi­gi­dir. Türk­me­nis­tan­da ze­nan­la­ryň ukyp-ba­şar­nyk­la­ry­ny ös­dür­mä­ge, ze­hin­le­ri­ni ýü­ze çy­kar­ma­ga giň müm­kin­çi­lik­ler dö­re­dil­ýär. Ene­le­ri­mi­ziň ýaş nes­li ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek­dä­ki, dür­li pu­dak­lar­da, eda­ra­dyr kär­ha­na­lar­da zäh­met çe­kip, ga­zan­ýan üs­tün­lik­le­ri döw­let ta­ra­pyn­dan uly gol­da­wa eýe bol­ýar. Il için­de hor­mat­ly ene­le­ri­mi­ziň Ýa­şu­lu­la­ryň mas­la­ha­tlary­na, jem­gy­ýet­çi­lik gu­ra­ma­la­ry­nyň işi­ne, dür­li ter­bi­ýe­çi­lik çä­re­le­ri­ne, döw­let de­re­je­sin­dä­ki baý­ram­çy­lyk çä­re­le­ri­ne gat­na­şyp, ýaş­la­ra gö­rel­de gör­kez­mek­le­ri ýaş­lar üçin hem nus­ga­lyk ýö­rel­ge­dir.
Ýur­du­myz­da ze­nan mer­te­be­si­niň şeý­le be­lent tu­tul­ma­gy bag­ty­ýar dur­mu­şyň ber­ka­rar edil­me­gi­niň aý­dyň ny­şa­ny­dyr. Bag­ty­ýar dur­mu­şyň bar ýe­rin­de ra­hat­lyk, asu­da­lyk, ag­zy­bir­lik, dö­re­di­ji­lik hö­küm sür­ýär. Ýa­şa­ýyş-dur­muş mak­sat­ly müm­kin­çi­lik­le­riň, şert­le­riň dö­re­dil­me­gi türk­men ra­ýat­la­ry­nyň, mer­te­be­li ze­nan maş­ga­la­la­ryň ba­şy­ny gö­ge ýe­tir­ýär. Köp ça­ga­ny ös­dü­rip ke­ma­la ge­tir­mek, her bir ça­ga­nyň dur­muş­da­ky or­nu­ny kes­git­le­mä­ge kö­mek ber­mek, il­ki bi­len, ene-ata­nyň baş we­zi­pe­si bo­lup dur­ýar. Döw­le­ti­mi­ziň maş­ga­la bi­len bag­ly me­se­le­ler­de uly gol­da­wy öz üs­tü­ne al­ma­gy jem­gy­ýe­tiň has-da kä­mil­leş­me­gi­ne öz oňaý­ly tä­si­ri­ni ýe­tir­ýär.
“Sag­dyn adam – bu sag­dyn maş­ga­la­dyr, sag­dyn maş­ga­la bol­sa, sag­dyn jem­gy­ýe­tiň ül­şü­dir” diý­ýän mäh­ri­ban Ar­ka­da­gy­my­zyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da paý­tag­ty­myz­da we äh­li we­la­ýat­la­ry­myz­da yzy­gi­der­li gur­lup ula­nyl­ma­ga be­ril­ýän sag­lyk mer­kez­le­ri­niň, enä­niň we ça­ga­nyň sag­ly­gy­ny go­ra­ýan yl­my kli­ni­ka­la­ryň, dün­ýä­niň ösen teh­no­lo­gi­ýa­la­ry bi­len en­jam­laş­dy­ry­lan has­sa­ha­na­la­ryň äh­li­si hem il-gü­nü­miz üçin dö­re­dil­ýän oňyn şert­le­riň we ir­gin­siz ala­da­la­ryň aý­dyň ne­ti­je­si­dir.
Bu gün­ki gün ze­nan­la­ry­myz asu­da dur­mu­şy­my­zyň hö­zi­ri­ni gör­ýär­ler, iş­le­ýär­ler, dö­red­ýär­ler. Ýur­du­myz­da ene­le­re hor­mat goý­mak­da, ge­lin-gyz­la­ry­my­zy mer­te­be­le­mek­de döw­le­ti­miz ta­ra­pyn­dan al­nyp ba­ryl­ýan uly äh­mi­ýet­li iş­ler ýurt­da ze­nan­la­ry­my­zyň ab­ra­ýy­ny has-da be­len­de gö­ter­ýär. Hut şo­nuň ne­ti­je­sin­de, Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de dün­ýä­niň dur­ku­na de­ňel­ýän ene­le­ri­miz, ab­raý-mer­te­be­li ze­nan­la­ry­myz, edep­li-ek­ram­ly uýa­la­ry­myz bag­ty­ýar­lyk aý­dy­my­ny aý­dyp, Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­za al­kyş aýd­ýar­lar.
Türk­men top­ra­gy­ny ösüş­le­riň mes­ge­ni­ne öwür­ýän, şä­her­le­ri­mi­ziň we oba­la­ry­my­zyň keş­bi­ni düýp­li öz­gerd­ýän, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy kuw­wa­ty­ny bar­ha ber­kid­ýän we hal­ky­my­zyň ýa­şa­ýyş-dur­muş de­re­je­si­ni ýo­kar­lan­dyr­ýan Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ja­ny sag, öm­ri uzak bol­sun, bag­ty­ýar dur­mu­şyň hem-de dö­re­di­ji­lik­li ösü­şiň da­ba­ra­lan­ma­gy­ny ala­mat­lan­dyr­ýan tu­tum­ly iş­le­ri ro­waç­lyk­la­ra bes­len­sin!

Gül­şi­rin Aga­ýe­wa,
Türk­men döw­let ulag we ara­gat­na­şyk
ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.