Ýy­lan sö­zi adat­ça, adam­la­ryň ini­ni ti­ke­nek­led­ýän hem-de gor­kunç ha­sap­lan­ýan jan­dar bol­sa-da, peý­da­ly ta­rap­la­ry az däl. Ola­ryň ýa­şaý­şy hem üýt­ge­şik­li­gi bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. Şeý­le bo­lan­soň, do­ku­men­tal film­ler­de bu jan­dar­lar ba­ra­da has köp mag­lu­mat be­ril­ýär. Ýy­lan­la­ryň beý­le­ki jan­dar­lar­dan üýt­ge­şik ta­rap­la­ry­nyň bi­ri hem ola­ryň de­ri­le­ri­ni tä­ze­le­mek­le­ri­dir.
Onuň ha­my­nyň da­şyn­dan sypyry­lyp aý­ryl­ýan ýu­ka­jyk gat­la­ga gow di­ýil­ýär. Bel­ki, ara­ňyz­da oba ýer­le­rin­de ýa­şa­ýan­la­ry­ňyz ýa-da ge­ze­len­je gi­den­le­ri­ňiz ýylanyň go­wuny gö­ren bol­ma­gy­ňyz hem müm­kin. Ýu­ka­jyk gat­lak edil ýy­la­nyň daş­ky gör­nü­şi­ni ýa­da sa­lýar. Se­bä­bi onuň da­şy­nyň “köý­ne­gi” bir ge­zek­de tu­tuş­ly­gy­na ça­lyşýar. Olar azyn­dan ýyl­da bir ge­zek gow taş­la­ýar. Bu aý­ra­tyn­lyk süý­re­ni­ji­le­riň beý­le­ki kä­bir gör­nüş­le­rin­de hem bar. Em­ma kä­bir süý­re­ni­ji­ler öz de­ri­le­ri­ni bölekleýin ça­lyş­ýar­lar.
Ýy­lan­la­ryň ma­ýyş­gak be­den gur­lu­şy bol­sa-da, ola­ryň da­şyn­da­ky gat­lak süýn­me­ýär. Şeý­le bo­lan­soň, ýy­lan ösü­şi­ni bel­li bir de­re­je­den soň­ra tog­tad­ýar. Şol se­bäp­li olar ma­hal-ma­hal öz “köý­nek­le­ri­ni” tä­ze­le­me­li bol­ýar­lar.
Edil ýy­lan­lar ýa­ly pyş­ba­ga­lar, kro­ko­dil­ler hem gow taş­la­ýar. Her jan­da­ryň de­ri­si­ni tä­ze­le­me­gi­niň wag­ty onuň iý­mit­le­ni­şi­ne we ösüş tiz­li­gi­ne bag­ly bol­ýar.