Komp­ýu­ter oýun­la­ry esa­syn­da ek­ran­laş­dy­ryl­ýan film­le­riň ha­ta­ry­na ýe­ne bi­ri go­şu­lar. Hä­zir­ki wagt­da köp­ler ta­ra­pyn­dan oý­nal­ýan oýun­la­ryň bi­ri bo­lan “Unchar­ted” wi­deo-oý­ny esa­syn­da hem film su­ra­ta al­nar. Baş keş­p­de, ýag­ny Na­tan Dreý­kiň keş­bin­de Tom Hol­lan­dyň su­ra­ta düş­jek ki­no­sy­na Tre­wis Naýt re­žiss­ýor­lyk eder. Go­laý­da bu fil­miň ar­tist­le­ri­niň ha­ta­ry­na meş­hur akt­ýor Mark Wol­berg hem go­şul­dy. Ol Wik­tor Sal­li­wa­nyň keş­bi­ni jan­lan­dy­rar. Fil­miň 2021-nji ýyl­da gör­ke­zil­me­gi­ne ga­ra­şyl­ýar.

Gol­li­wu­dyň meş­hur akt­ýo­ry Kea­nu Ri­we­siň iki fil­mi bir gün­de pro­ka­ta çy­kar. Us­sat ar­tis­tiň “Mat­ri­sa – 4” hem-de “Jon Wik – 4” at­ly ki­no­la­ry 2021-nji ýy­lyň 21-nji ma­ýyn­da halk köp­çü­li­gi­ne ýe­ti­ri­ler. Bu ba­ra­da iki fil­mi hem ön­dü­ri­ji “War­ner Bros.” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň ýol­baş­çy­la­ry tarapyndan ha­bar beril­di. Baş­ga­ça aý­dy­lan­da, şol gün Neo (akt­ýo­ryň “Mat­ri­sa” fil­min­dä­ki keş­bi) bi­len Jon Wik (akt­ýo­ryň “Jon Wik” fil­min­dä­ki keş­bi) pro­kat­da göreşer. 55 ýa­şyn­da­ky akt­ýor hä­zir­ki wagt­da “Mat­ri­sa – 4” fil­mi­niň su­ra­ta dü­şü­ri­liş iş­le­ri­ne gat­naş­ýar. Eý­ýäm­den Kea­nu Ri­we­siň muş­dak­la­ry ar­tis­tiň haý­sy fil­mi­ne il­ki to­ma­şa et­me­li­di­gi ba­ra­da gür­rüň­le­re baş­la­dy­lar.

Os­kar baý­ra­gy­na 2 ge­zek da­laş­gär gör­ke­zi­len owa­dan akt­ri­sa Jes­si­ka Çes­teý­niň no­bat­da­ky ki­no­sy “Lo­sing Cle­men­ti­ne” bo­lar. Çes­teýn tä­ze su­ra­ta düş­jek fil­m­de Kle­men­tin Prit­çard at­ly dün­ýä bel­li sun­gat iş­gä­ri­niň keş­bi­ni ýe­ri­ne ýe­ti­rer. Eş­li Ri­miň ady­bir ro­ma­ny esa­syn­da ek­ran­laş­dy­ryl­jak fil­me Lu­si­ýa Pu­en­zo re­žiss­ýor­lyk eder. Fil­miň ede­bi esa­sy­ny Enn Çer­kis ýa­zar. Ek­ran ese­ri­niň 2021-nji ýyl­da gör­ke­zil­me­gi me­ýil­leş­di­ril­ýär.