Iň go­wy film: “Mugt­hor­lar” (Gi­saengchung)
Iň go­wy re­žiss­ýor: Bon Žun-ho – “Mugt­hor­lar” (Gi­saengchung)
Iň go­wy akt­ýor: Hoa­kin Feniks – “Jo­ker” (Jo­ker)
Iň go­wy akt­ri­sa: Re­ne Zell­we­ger – “Ju­di” (Ju­dy)
Ikin­ji plan­da­ky iň go­wy akt­ýor: Bred Pitt – “Bir wagt­lar Gol­li­wud­da” (Once Upon a Ti­me in Hol­ly­wo­od)
Ikin­ji plan­da­ky iň go­wy akt­ri­sa: Lau­ra Dern – “Öý­le­niş he­ka­ýa­sy” (Mar­ria­ge Sto­ry)
Iň go­wy asyl sse­na­riý: Bon Žun-ho, Han Žin-won – “Mugt­hor­lar” (Gi­saengchung)
Iň go­wy uý­gun­laş­dy­ry­lan sse­na­riý: Tai­ka Wai­ti­ti – “Tow­şan Jo­jo” (Jo­jo Rab­bit)
Iň go­wy ani­ma­si­ýa: “Oý­na­waç­la­ryň he­ka­ýa­sy – 4” (Toy Sto­ry 4)
Iň go­wy hal­ka­ra film: “Mugt­hor­lar” (Gi­saengchung) – Ko­re­ýa Res­pub­li­ka­sy
Iň go­wy saz: Hil­dur Gud­na­d­out­tir – “Jo­ker” (Jo­ker)
Iň go­wy aý­dym: “(I’m Gon­na) Love Me Again” (“Ro­ket­men”, Rocket­man) – El­ton Jon, Ber­ni Tau­pin
Iň go­wy ses mon­ta­žy: “Ford Fer­ra­ri­niň gar­şy­sy­na” (Ford v Fer­ra­ri) – Do­nald Sil­wes­ter
Iň go­wy ses: “1917” (1917) – Mark Teý­lor, Stýu­wart Wil­son
Iň go­wy önüm­çi­lik be­ze­gi: “Bir wagt­lar Gol­li­wud­da” (Once Upon a Ti­me in Hol­ly­wo­od) – Bar­ba­ra Ling, Nen­si Haý
Iň go­wy ope­ra­tor:
“1917” (1917) – Ro­jer Di­kins
Iň go­wy ma­ki­ýaž we saç be­ze­gi: “Gop­gun” (Bombs­hell) – Ka­zu Hi­ro, Enn Mor­gan, Wi­wi­an Beý­ker
Iň go­wy grim: “Ki­çi ze­nan­lar” (Litt­le Wo­men) – Jek­lin Dýur­ran
Iň go­wy mon­taž: “Ford Fer­ra­ri­niň gar­şy­sy­na” (Ford v Fer­ra­ri) – Andr­ýuw Bak­land, Maýkl Mak­Kus­ker
Iň go­wy ýö­ri­te ef­fekt­ler:
“1917” (1917) – Gi­ýom Roş­ron, Greg Bat­ler, Do­mi­nik Tuo­hi
Iň go­wy do­ku­men­tal film: “Ame­ri­kan fab­ri­gi” (Ame­rican Facto­ry) – Sti­wen Bog­nar, Ju­li­ýa Raý­hert, Jeff Raý­hert
Iň go­wy gys­ga göw­rüm­li do­ku­men­tal film: “Le­ar­ning to Ska­te­board in a War­zo­ne (If You’re a Girl)” – Ke­rol Daý­sin­ger, Ýe­le­na And­reý­çe­wa
Iň go­wy gys­ga göw­rüm­li film:
“Gar­şy­da­ky pen­ji­re” (The Neigh­bor’s Win­dow) – Mar­şall Ker­ri
Iň go­wy gys­ga göw­rüm­li ani­ma­si­ýa: “Saç bolan söý­gi” (Ha­ir Love) – Mett­ýu A. Çer­ri, Ka­ren Ru­pert To­li­wer