Meşhur golland suratkeşi Winsent Wan Goguň 1960-njy ýyllarda 4 funt sterlinge satyn alnan suraty 15 million ýewro satuwa çykaryldy. Niderlandlar Patyşalygynyň Maastrihtde geçirilýän TEFAF Sungat sergisinde satuwa çykarylan surat 1885-nji ýylda döredilipdir. Kartinada obaly aýalyň öýüň içindäki şekili suratlandyrylypdyr. Surat 1960-njy ýyllarda ilkinji gezek bir iňlis söwdagäri tarapyndan satyn alnan wagty onuň kime degişlidigi belli däl eken. Ol bu suraty dükanynda goýupdyr. Täsin surata gözi giden bir italýan žurnalist ony 45 funt sterlinge satyn alypdyr. Soňra ony sungat hünärmenine görkezeninde, Wan Goga degişlidigi anyklanypdyr. Soňra bu surat birnäçe gezek alnan bahasyndan has gymmada satylypdyr. Soňky gezek 2001-nji ýylda 1,7 million dollara satylypdyr.
7-14-nji mart aralygynda öz myhmanlaryny kabul etjek serginiň çäklerinde başga eserler hem satuwa çykarylar. Gaýtalanmajak sungat eserleriniň görkezilýän sergisine her ýylda dünýäniň dürli ýurtlaryndan 70 müňden gowrak myhman gatnaşýar.