Hal­ka­ra sport göz­leg­le­ri mer­ke­zi – CIES ýaş­lar dü­zü­min­den iň köp oýun­çy­sy Ýew­ro­pa­nyň TOP 5 li­ga­syn­da çy­kyş ed­ýän klub­la­ryň sa­na­wy­ny mä­lim et­di. Sa­naw­da “Aýaks” to­pa­ry 1-nji or­ny eýe­le­ýär. Ni­der­land­la­ryň paý­tag­ty Ams­ter­dam şä­he­ri­niň to­pa­ry­nyň ýaş­lar dü­zü­min­de, ýag­ny “B” to­pa­ryn­da ke­ma­la ge­len fut­bol­çy­la­ryň 22-si hä­zir­ki wagt­da Ýew­ro­pa­nyň TOP 5 li­ga­sy­nyň dür­li klub­la­ryn­da çy­kyş ed­ýär. Ýaş­lar dü­zü­min­de fut­bo­lyň til­sim­le­ri­ni öw­re­nen 21 oýun­çy­sy “Pre­mi­er li­ga­nyň”, “Se­rie A”-nyň, “La Li­ga­nyň”, “Bun­des­li­ga­nyň” hem-de “Li­gue 1”-iň klub­la­ryn­da oý­na­ýan Por­tu­ga­li­ýa­nyň “Ben­fi­ka” to­pa­ry 2-nji, şeý­le-de Awst­ri­ýa­nyň “Red Bull Sals­burg” klu­by 20 oýun­çy bi­len 3-nji ýe­ri eýe­le­ýär.
“Re­al Mad­ri­diň” “B” to­pa­ry, has ta­ky­gy, “Kas­til­ýa­nyň” hem-de Por­tu­ga­li­ýa­nyň “Spor­ting” to­pa­ry­nyň 17, “Gen­kiň” (Bel­gi­ýa) 16 fut­bol­çy­sy ýo­kar­da ady ag­za­lan çem­pio­nat­lar­da çy­kyş ed­ýär. PSW-niň, “Por­to­nyň”, “Ba­ze­liň” 15, “An­der­leh­tiň” 13, “Klub Brýug­ge­niň”, “Di­na­mo Zag­re­biň”, “Bar­se­lo­na­nyň” 11, “Ko­pen­ga­ge­niň” 10 fut­bol­çy­sy Ýew­ro­pa­nyň öň­de­ba­ry­jy 5 çem­pio­na­tyn­da­ky to­par­la­ryň köý­nek­çe­si­ni geý­ýär. Öň­dä­ki orun­la­ra baş­ga yk­lym­dan go­şu­lan ýe­ke-täk to­par “Bo­ko Hu­niors” bo­lup, ar­gen­tin klu­bu­nyň 9 fut­bol­çy­sy Ýew­ro­pa­da Gü­nor­ta Ame­ri­ka­nyň adyn­dan we­kil­çi­lik ed­ýär.