Elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­le­ýän ulag ba­za­ry ýyl­sa­ýyn ös­ýär. Bu ulag­la­ryň ki­çi­räk gör­nüş­le­ri bir ge­zek­ki zar­ýa­dy bi­len 300-350 km ýol geç­ýän bol­sa, kä­bir nus­ga­sy 600 km tö­we­re­gi ýol geç­ýär. Hü­när­men­ler bu ara­ly­gy has hem uzalt­ma­gyň ala­da­sy­ny ed­ýär­ler. “Tri­ton” kom­pa­ni­ýa­sy bir ge­zek­ki zar­ýa­dy bi­len 1126 km ýol ge­çip bil­jek ula­gy iş­läp taý­ýar­la­ýar. Kom­pa­ni­ýa ýol­suz ýer­den sür­mä­ge ni­ýet­le­nen “Mo­del H” at­ly ula­gy bir ýyl­dan gow­rak wagt­dan bä­ri iş­läp taý­ýar­la­ýan­dyk­la­ry­ny, ula­gyň kuw­wa­ty­nyň 1500 at güý­jü­ne ba­ra­bar­dy­gy­ny mä­lim et­di. Kom­pa­ni­ýa­nyň il­kin­ji elekt­rou­la­gy bo­lan “Mo­del H”-de dört sa­ny he­re­ket­len­di­ri­ji otu­rdy­lar. 0-100 km/s tiz­li­ge 2,9 se­kunt­da ýet­ýän ula­gyň uzyn­ly­gy 5 m 690 sm, giň­li­gi 2 m 5 sm, be­ýik­li­gi 1 m 88 sm. “Tri­ton” bu öl­çeg­dä­ki ula­gyň 8 orun­lyk bol­jak­dy­gy­ny bel­le­ýär. 140 müň dol­lar­dan sa­tyl­jak ulag­lar üçin sar­gyt­la­ryň ka­bul edi­lip baş­la­nan­dy­gy ha­bar be­ril­di.