“JA­TO Dy­na­mics” kom­pa­ni­ýa­sy­nyň hü­när­men­le­ri Ýew­ro­pa­nyň iň meş­hur aw­tou­lag­la­ry­nyň sa­na­wy­ny taý­ýar­la­dy. Şol sa­na­wa la­ýyk­lyk­da, bi­rin­ji or­ny “Volks­wa­gen Golf” ula­gy eýe­le­di. Ba­har pas­ly­nyň il­kin­ji aý­la­ryn­da bu ula­gyň 23 müň­den gow­ra­gy sa­tyl­dy. Ýew­ro­pa­ly­lar sa­naw­da ikin­ji or­ny eýe­län “Tes­la Mo­del 3” ula­gy­nyň 15 müň­den gow­ra­gy­ny sa­tyn al­dy­lar. Sa­naw­da üçün­ji or­ny “Ford Focus” ula­gy eýe­le­di.
Şeý­le hem “Re­nault Clio”, “Mercedes-Benz A-Class”, “Sko­da Octavia”, “Nis­san Qashqai”, “Toyo­ta Ya­ris”, “Ford Fi­es­ta” we “MI­NI Hatch” ýa­ly ulag­lar sa­naw­da öz or­nu­ny al­dy.
Suraý HUDAÝBERDIÝEWA,
S. A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetiniň ta­ly­by.