Fut­bol bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Ýo­ka­ry li­ga­syn­da 5-nji tap­gy­ryň du­şu­şyk­la­ry oý­nal­dy. Tap­gy­ryň iň köp gol ge­çi­ri­len du­şu­şy­gyn­da “Aş­ga­bat” to­pa­ry öz meý­dan­ça­syn­da “Ne­bit­çi­ni” 5–2 ha­sa­byn­da ýeň­li­şe se­ze­war et­di. Paý­tagt­ly­la­ra ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ry Na­zar To­wa­la­kow, Nur­ýag­dy Mu­ham­me­dow, Bo­ris Iwa­now (2) hem-de Mu­ham­met Işan­gu­ly­ýew der­we­zä gi­riz­di. 22-nji mi­nut­da bir oýun­çy­sy (We­kil Ka­dy­row) gy­zyl kart alan “Ne­bit­çi­niň” adyn­dan Azat Ga­ra­ýew bi­len Mer­dan Gur­ba­now ta­pa­wut­lan­dy. “Şa­ga­dam” bi­len “Mer­wiň” ara­syn­da­ky oýun­da-da ýer eýe­le­ri iň ki­çi ha­sap bilen gar­şy­da­şyn­dan üs­tün çyk­dy. Baý­ram­gel­di Nur­ly­ýe­wiň 67-nji mi­nut­da­ky go­ly bi­len 3 utuk alan “Şa­ga­dam” möw­süm­dä­ki il­kin­ji ýeň­şi­ni ga­zan­dy.
Soň­ky çem­pi­on “Al­tyn asyr” myh­man­çy­lyk­da “Ener­ge­tik” bi­len du­şuş­dy. 69-njy mi­nut­da Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýe­wiň go­ly bi­len öňe saý­la­nan ara­gat­na­şyk­çy­lar ýer eýe­le­ri­ne 90+5-nji minutda ha­sa­by deň­let­di­ler. Bu go­ly Rah­met Şer­me­to­wyň ur­gu­syn­dan soň, Röw­şen­gel­di Hal­mäm­me­dow öz der­we­ze­sine gi­riz­di. Şu du­şu­şy­ga çen­li ýeň­liş­siz bar­ýan iki to­pa­ryň — “Kö­pet­dag” bi­len “Aha­lyň” ara­syn­da­ky oýun­da myh­man­lar 1–0 ha­sa­byn­da ut­dy. Ýe­ke-täk go­ly 35-nji mi­nut­da El­man Ta­ga­ýew 11 metr­lik je­ri­me ur­gu­syn­dan der­we­zä gö­nük­dir­di.
Şeý­le-de 2-nji tap­gy­ryň gal­dy­ry­lan oý­nun­da çem­pi­on­ly­gyň iki esa­sy da­laş­gä­ri “Al­tyn asyr” bi­len “Ahal” du­şuş­dy. Çe­ke­le­şik­li ge­çen oýun­da “Al­tyn asyr” 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­şi­ni baý­ram et­di. Du­şu­şy­gyň 6-njy mi­nu­tyn­da myh­man­çy­lyk­da­ky “Ahal” to­pa­ry öňe saý­lan­dy. Şol pur­sat­da ge­çen möw­süm­de “Al­tyn asyr­da” çy­kyş eden Mu­rat Ýak­şi­ýew bu ge­zek tä­ze to­pa­ry­ny be­gen­dir­di. Ýö­ne ara­gat­na­şyk­çy­la­ryň jo­ga­by gi­jik­me­di. 29-njy mi­nut­da Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýew ha­sa­by deň­le­me­gi ba­şar­dy. Oý­nuň 1-nji ýa­ry­my 1–1 deň­lik­de ta­mam­lan­dy. Ikin­ji ýa­rym­da-da çe­ke­le­şik­li oýun bol­dy. To­par­lar bir­nä­çe gar­şy­lyk­la­ýyn hü­jüm­ler dö­ret­di­ler. Ýö­ne di­ňe şo­la­ryň bi­ri oňyn ne­ti­je ber­di. Oý­nuň 57-nji mi­nu­tyn­da Mi­ha­il Ti­tow ta­pa­wut­la­nyp, “Al­tyn asy­ry” öňe saý­la­dy. Şon­dan soň ha­sa­by deň­le­mek “Ahal” to­pa­ry­na ba­şart­ma­dy. Ne­ti­je­de, du­şu­şyk 2–1 ha­sa­byn­da ta­mam­lan­dy. Şeý­le­lik­de, “Al­tyn asyr” möw­süm­dä­ki 2-nji ýeň­şi­ni ga­za­nyp, çem­pio­na­tyň hä­zir­lik­çe ýeň­liş­siz to­pa­ry bol­ma­gy­ny do­wam ed­ýär. “Ahal” bol­sa şu möw­süm­de il­kin­ji ýo­la ýeň­li­şe se­ze­war bol­up, derwezesinden ilkinji gezek gol geçirdýär.
Möw­sü­miň 6-njy tap­gy­ry­nyň du­şu­şyk­la­ry 4–5-nji maý­da oý­na­lar. Şon­da 4-nji maý­da “Al­tyn asyr”–“Aş­ga­bat”, “Şa­da­gam”–“Kö­pet­dag”, “Merw”–“Ne­bit­çi”, 5-nji maý­da-da “Ahal”–“Ener­ge­tik” du­şu­şyk­la­ry oý­na­lar.