Britan muzeýi meşhur eserleriniň 300 müň suratyny internet ulanyjylary üçinelýeterli etdi. Şeýlelikde onlaýn hödürlenýän eksponatlarynyň sanyny 4,5 milliona ýetirdi. Tölegsiz hödürlenýän ýokary hilli suratlary görüp hem-de göçürip bolýar. Emma olary söwda maksatly ulanmaga rugsat edilmeýär. Dünýä belli muzeý özünde saklanýan dünýäniň dürli ýerlerinden getirilen taryhy eserlerini 2007-nji ýylda onlaýn görnüşde hödürläpdi. Ýokary hilli suratlar taryhy eserleri has ýakyndan görmäge mümkinçilik berýär. Muzeýin direktory Hartwig Fişer häzirki wagtda muzeýi sanly ulgam arkaly görýänleriň sanynyň geçen ýyldakydan 120 göterim artandygy, täze suratlaryň goşulmagy bilen onuň has-da artjakdygyny belledi. Muzeýi aşakdaky salgy arkaly gaýybana gezelenç edip bilersiňiz:

https://www.britishmuseum.org/collection/galleries