Fut­bol bo­ýun­ça Türk­me­nis­ta­nyň Mil­li li­ga­syn­da 7-nji tap­gyr­da 3 du­şu­şyk oý­nal­dy. Tap­gy­ryň iň ga­ra­şyl­ma­dyk ne­ti­je­si “Ne­bit­çi” bi­len “Al­tyn asyr” to­par­la­ry­nyň ara­syn­da­ky oýun­da ha­sa­ba alyn­dy. Çe­ke­le­şik­li ge­çen du­şu­şyk­da ýer eýe­le­ri 1–0 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. Bal­ka­na­bat­ly­la­ra 3 utuk ga­zan­dy­ran ýe­ke-täk pök­gi­ni 14-nji mi­nut­da Mer­dan Gur­ba­now der­we­zä gi­riz­di. Şun­luk­da, “Al­tyn asyr” to­pa­ry şu möw­süm­de il­kin­ji ge­zek ýeň­li­şe se­ze­war bol­dy. Şeý­le ha­sap bi­len ta­mam­la­nan baş­ga bir du­şu­şyk­da “Şa­ga­dam” myh­man­çy­lyk­da “Ener­ge­tik” to­pa­ryny 1–0 ha­sa­byn­da ýeň­di. Ha­zar­ýa­ka şä­he­ri­niň fut­bol to­pa­ry­na ýe­ňiş ge­ti­ren ar­zy­ly go­ly 70-nji mi­nut­da Yh­las Mag­ty­mow öz ady­na ýaz­dyr­dy.
Mun­dan öň­ki 2 tap­gyr­da ýe­ňiş ga­za­nyp bil­me­dik “Kö­pet­dag” öz meý­dan­ça­syn­da “Mer­wi” ka­bul et­di. Ýer eýe­le­ri­niň ar­tyk­maç­ly­gyn­da ge­çen du­şu­şyk­da paý­tagt­ly­lar 3–1 ha­sa­byn­da ýe­ňiş ga­zan­dy. 16-njy mi­nut­da Ba­tyr­gy­lyç Ber­di­ýew ýer eýe­le­ri­ni öňe saý­la­dy. 1-nji ýa­ry­myň ta­mam­lan­ma­gy­na 6 mi­nut ga­lan­da-da Ali­bek Ab­dy­rah­ma­now ha­sa­by deň­le­di. Ikin­ji ýa­rym­da has ti­je­nen “Kö­pet­dag” to­pa­ry soň­ky 21 mi­nut­da 2 gol ge­çir­di. Şol gol­la­ry 69-njy mi­nut­da Ali Bor­ja­kow, 89-njy mi­nut­da-da Meý­lis Di­ni­ýew der­we­zä gi­riz­di. Şeý­le-de bu tap­gy­ryň 4-nji oý­ny, “Aş­ga­bat” bi­len “Ahal” to­par­la­ry­nyň ara­syn­da­ky du­şu­şyk 17-nji iýu­na süý­şü­ril­di.
8-nji tap­gy­ryň du­şu­şyk­la­ryn­da sa­na­wyň öň­de­ba­ry­jy­la­ry myh­man­çy­lyk­da ýe­ňiş ga­zan­ma­gy ba­şar­dy. 1-nji ha­tar­da­ky “Ahal” myh­man­çy­lyk­da “Ne­bit­çi­ni” 2–1 ha­sa­byn­da ýeň­di. “Al­tyn asyr” bilen bolan du­şu­şyk­da ýe­ňiş go­lu­ny ge­çi­ren Mer­dan Gur­ba­now bu ge­zek hem ta­pa­wut­lan­dy. Ol 9-njy mi­nut­da ha­sa­by açyp, ýer eýe­le­ri­ni öňe saý­la­dy. Ýö­ne myh­man­çy­lyk­da­ky “Ahal” to­pa­ry­nyň oýun­çy­la­ry tej­ri­be­li Ar­tur Ge­work­ýa­nyň 38-nji mi­nut­da­ky go­ly bi­len ha­sa­by deň­le­di­ler. Soň­ra-da Söh­bet Al­la­nu­ro­wyň 69-njy mi­nut­da­ky ta­kyk ur­gu­sy bi­len ýe­ňiş ga­zan­ma­gy ba­şar­dy­lar. Ýe­ri ge­len­de aýt­sak, du­şu­şy­gyň 8-nji mi­nu­tyn­da “Ne­bit­çi­niň” ýa­rym­go­rag­çy­sy Aşyr­gel­di Yl­ýa­sow 11 metr­lik je­ri­me ur­gu­sy­ny dürs urup bil­me­di.
“Al­tyn asyr” to­pa­ry­na myh­man­çy­lyk­da “Mer­wi” ýeň­mek kyn düş­me­di. Her ýa­rym­da 2 gol ge­çi­ren ara­gat­na­şyk­çy­lar 4–0 ha­sa­byn­da ýeň­şi­ni baý­ram et­di­ler. Ola­ra uly ha­sap­ly ýe­ňiş ge­ti­ren gol­la­ry Mi­ha­il Ti­tow (34), Al­ty­my­rat An­na­dur­dy­ýew (39), Röw­şen­gel­di Hal­mäm­me­dow (78) hem-de Mer­dan Mu­ha­dow (90+2 p) der­we­zä gi­riz­di. “Aş­ga­bat” bi­len “Şa­ga­da­myň” ara­syn­da­ky oýun­da ýe­ňiş ga­za­nan bol­ma­dy. Şat­lyk Gur­ba­no­wyň 16-njy mi­nut­da­ky go­ly bi­len öňe saý­la­nan “Aş­ga­bat” to­pa­ry­nyň oýun­çy­la­ry Yh­las Mag­ty­mo­wyň 54-nji mi­nut­da­ky go­lu­na çä­re ta­pyp bil­me­di. Tap­gy­ryň jem­leý­ji oý­nun­da “Ener­ge­tik” bi­len “Kö­pet­dag” du­şuş­dy. 1-nji ýarymda 4 gol geçiren paýtagtlylar 4–2 hasabynda ýeňiş bilen dolandylar.