“Microsoft”-yň esaslandyryjy Bill Geýts okamak üçin 5 kitaby saýlady. Ol şu eserleriň dünýäde häzirki emele gelen ýagdaýdan ünsüňi sowmaga we peýdaly bilim almaga ýardam berjekdigini aýdýar. Üstünlikli amerikan işewüri Bill Geýts adatça, tomus möwsüminiň öňüsyrasynda dünýäniň okyjylarynyň göwnünden turjak iň gowy kitaplary saýlap, olary okamagy teklip edýär. Millioneriň saýlan kitaplary, esasan, işewürlik, ykdysadyýet we kosmos bilen baglanyşykly eserlerdir. Bu eserler arkaly durmuşyň dürli meselelerini çözmegiň ýollaryny tapyp hem-de ykdysadyýet boýunça öňdebaryjy hünärmenlerden elýeterli usulda maslahat alyp bilersiňiz.

Bill Geýtsiň tomusda okamagy maslahat beren 5 kitaby şulardan ybarat:

“Saýlaw”: mümkinçiliklere gujak aç” (The Choice: Embrace the Possible), Edit Ewa Eger;

“Bulutly atlas” (Cloud Atlas), Dewid Mitçell;

“Ömürboýy gezelenç” (The Ride of a Lifetime), Robert Aýger;

“Uly dümew” (The Great Influenza), Jon Barri;

“Kyn günler üçin gowy ykdysadyýet” (Good Economics for Hard Times), Abhijit Banerji we Ester Dýuflo.