Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde, Diýarymyzyň ylym we bilim ulgamynyň özgerdilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Ýurdumyzda döwrebap bilim düzümleri döredildi, bu ulgamda iň täze usullary özleşdirmekde, ilatyň bilim derejesini ýokarlandyrmakda baý tejribe toplanyldy. Kabul edilen milli maksatnamalaryň çäklerinde ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda orta hem-de ýokary okuw mekdepleriniň, çagalar baglarynyň hem-de dynç alyş-sagaldyş merkezleriniň täze binalary guruldy.

Bi­lim eda­ra­la­ry­ny okuw ki­tap­la­ry we gol­lan­ma­lar bi­len üp­jün et­mek, hal­ka­ra öl­çeg­le­ri­ne ky­bap gel­ýän tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­la­ry we okuw-teh­ni­ki en­jam­la­ry or­naş­dyr­mak bo­ýun­ça mak­sa­da­la­ýyk iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar.
“Ça­ga­la­ry­na aý­ra­tyn söý­gi, aý­ra­tyn ala­da bi­len ga­ra­mak, ola­ra özü­niň iň go­wy zat­la­ry­ny ba­gyş et­mek türk­men­le­riň ga­dym­dan gel­ýän däp­le­ri­niň bi­ri­dir” di­ýip nyg­ta­ýan hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz ge­çen hep­de­de ge­çi­ri­len san­ly wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň mej­li­sin­de Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de mek­de­be çen­li ça­ga­lar eda­ra­la­ry­nyň işi­ni has-da kä­mil­leş­dir­mek, kör­pe­le­re bi­lim we ter­bi­ýe ber­me­giň hi­li­ni ýo­kar­lan­dyr­mak, ola­ryň ir­ki ýaş­dan baş­lap, be­den, akyl we ru­hy-ah­lak taý­dan saz­la­şyk­ly ösü­şi­ni we mek­de­be taý­ýar­ly­gy­ny üp­jün et­mek mak­sa­dy bi­len de­giş­li Ka­ra­ra gol çek­di. Şol res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­tan­da ça­ga­nyň ir­ki ösü­şi­ni we mek­de­be taý­ýar­ly­gy­ny ös­dür­mek ba­bat­da 2020-2025-nji ýyl­lar­da mek­de­be çen­li ça­ga­lar eda­ra­la­ry­nyň işi­ni kä­mil­leş­dir­me­giň mak­sat­na­ma­sy hem-de şu mak­sat­na­ma­ny dur­mu­şa ge­çir­me­giň me­ýil­na­ma­sy tas­syk­la­nyl­dy.
Ýur­du­myz­da in­no­wa­si­on teh­no­lo­gi­ýa­la­ry giň­den ulan­mak, bi­lim we ter­bi­ýä­niň hi­li­ni ýo­kar­lan­dyr­mak, ça­ga­la­ry mek­de­be taý­ýar­la­mak we ola­ryň hem­me­ta­rap­la­ýyn ösü­şi­ni üp­jün et­mek­de mek­de­be çen­li bi­lim we ter­bi­ýe ber­ýän eda­ra­la­ry­na hem uly orun de­giş­li­dir. Gü­neş­li Di­ýa­ry­myz­da mek­de­be taý­ýar­la­ýyş mer­kez­le­ri­niň sa­ny­ny, mek­de­be çen­li bi­lim we ter­bi­ýe ber­ýän eda­ra­la­ryn­da gur­nak­la­ryň sa­ny­ny art­dyr­mak hem-de mil­li we he­re­ket­li oýun­lar ar­ka­ly ça­ga­la­ryň mek­de­be çen­li be­den­ter­bi­ýe sa­pak­la­ry­ny kä­mil­leş­dir­mek ba­bat­da giň ge­rim­li iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Mek­de­be çen­li bi­lim we ter­bi­ýe ber­ýän eda­ra­la­ry­nyň işi­ni kä­mil­leş­dir­mek mak­sat­na­ma­sy­nyň üs­tün­lik­li iş­le­me­gi üçin, ça­ga­nyň ir­ki ösü­şi­ne ýar­dam ber­ýän kö­pu­gur­la­ýyn çe­me­leş­me, şeý­le hem uly ýaş­ly nes­liň tej­ri­be­si­ni we bi­lim­le­ri­ni ös­dür­mek ze­rur­dyr.
Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň taý­syz ta­gal­la­la­ry ne­ti­je­sin­de, ça­ga­la­ryň sag­dyn be­den­li bo­lup ýe­tiş­me­gi ug­run­da hem uly ala­da­lar edil­ýär. Ýur­du­my­zyň äh­li kün­je­gin­de döw­re­bap sag­ly­gy go­ra­ýyş eda­ra­la­ry hyz­mat ed­ýär. Enä­ni we ça­ga­ny go­ra­mak bo­ýun­ça mak­sat­na­ma­nyň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi döw­let sy­ýa­sa­ty­nyň de­re­je­si­ne çy­ka­ry­lan sag­ly­gy go­ra­ýyş ul­ga­my­nyň dü­züm bö­le­gi­dir. Ýur­duň äh­li kün­jek­le­rin­de ýo­ka­ry de­re­je­de en­jam­laş­dy­ry­lan “Ene mäh­ri” mer­kez­le­ri­niň dö­re­dil­me­gi, enä­niň we ça­ga­nyň sag­ly­gy­ny go­ra­ýyş yl­my-kli­ni­ki mer­ke­ziň açyl­ma­gy we iş­jeň iş­le­me­gi hem ýaş kör­pe ne­sil­ler ba­ra­da edil­ýän ala­da­la­ryň aý­ra­tyn su­but­na­ma­sy­dyr.
Di­ýa­ry­myz­da ça­ga­la­ryň şa­dy­ýan, ru­hu­be­lent­lik­de oý­nap, döw­re­bap bi­lim-ter­bi­ýe al­ma­gy üçin äh­li müm­kin­çi­lik­ler bar. Berk be­den­li, sag­dyn ruh­ly ýaş ne­sil­le­ri ter­bi­ýe­läp ýe­tiş­dir­mek­de ir­gin­siz ala­da ed­ýän Gah­ry­man Ar­ka­da­gy­my­zyň ja­ny sag, öm­ri uzak bol­sun!

Sa­par­my­rat SA­PAR­MY­RA­DOW,
S. A. Ny­ýa­zow adyn­da­ky Türk­men oba ho­ja­lyk
uni­wer­si­te­ti­niň mu­gal­ly­my.