Fran­si­ýa Res­pub­li­ka­sy ae­ro­kos­mos pu­da­gy­na 15 mil­liard ýew­ro (17 mil­liard dol­lar) möç­be­rin­de ma­li­ýe kö­me­gi­ni ber­me­gi me­ýil­leş­dir­ýär. Öň yg­lan edi­len kä­bir çä­re­le­ri öz içi­ne al­ýan bu ma­li­ýe kö­me­gi­niň ne­ti­je­sin­de, or­ta göw­rüm­li üp­jün edi­ji­le­riň ösü­şi­ni çalt­lan­dyr­mak üçin 1 mil­liard ýew­ro çen­li ma­ýa go­ýum gaz­na­sy­ny dö­ret­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. Şeý­le hem ae­ro­kos­mos pu­da­gyn­da­ky kö­mek­çi pot­rat­çy­la­ra iş­le­ri­ni döw­re­bap­laş­dyr­mak üçin 300 mil­li­on ýew­ro kö­mek ber­mek mak­sat edi­nil­ýär.
– Biz ae­ro­kos­mos pu­da­gy­na ze­rur kö­mek­le­ri be­re­ris – di­ýip, ýur­duň ma­li­ýe mi­nist­ri Bru­no Le Mer gür­rüň ber­di. Mi­nist­riň aýt­ma­gy­na gö­rä, Ýew­ro­pa se­bi­ti “Air­bus” awia­gur­lu­şyk kom­pa­ni­ýa­sy bi­len ABŞ-nyň “Boeing” hem-de bu ba­zar­da ynam­ly ösüş ga­zan­mak ba­bat­da ta­gal­la ed­ýän Hy­ta­ýyň awia­gur­lu­şyk kom­pa­ni­ýa­la­ry bi­len bäs­deş­lik et­me­gi me­ýil­na­ma­laş­dyr­ýar.
Şeý­le hem Fran­si­ýa­nyň hö­kü­me­ti öňü­miz­dä­ki 3 ýyl­da eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa awia­si­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry­nyň önüm­çi­li­gi­niň yl­my-bar­lag iş­le­ri üçin 1,5 mil­liard ýew­ro möç­be­rin­de ma­ýa go­ýum­la­ry öz­leş­dir­mek is­le­ýär. Mu­nuň 300 mil­lio­ny­ny şu ýy­lyň do­wa­myn­da sarp et­mek göz öňün­de tu­tul­ýar. Bu ma­li­ýe kö­me­gi­niň 7 mil­liard ýew­ro­sy “Air France” awia­si­ýa kom­pa­ni­ýa­sy­nyň we “Air­bu­syň” sar­gyt­la­ry­ny ýe­ri­ne ýe­tir­mek iş­le­ri­ni çalt­lan­dyr­ma­ga gö­nük­di­ri­ler.
Fran­si­ýa­nyň Ang­li­ýa, Ger­ma­ni­ýa we Ita­li­ýa bi­len 2020-nji ýy­lyň mart aýyn­dan bä­ri karz agent­lik­le­ri ta­ra­pyn­dan üp­jün edi­len awia­si­ýa karz­la­ry ba­bat­da esa­sy kar­zy üz­mek bo­ýun­ça bir ýyl­lyk tö­leg wag­ty­nyň uzal­dyl­ma­gy ba­ra­da yla­la­şan­dy­gy mä­lim edil­di.

Kemal AKMYRADOW,
S. A. Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk
uniwersitetiniň mugallymy.