Dün­ýä­de ba­lyk­gu­lak­la­ryň 60 müň­den gow­rak gör­nü­şi bo­lup, olar ulu­ly­gy, daş­ky şe­ki­li, iý­mit­le­ni­şi we ýa­şa­ýan ýe­ri ba­bat­da bir-bi­rin­den ta­pa­wut­lan­ýar­lar. De­ňiz­de ýa­şa­ýan ba­lyk­gu­lak­la­ryň ulu­ly­gy süý­ji suw­lar­da­ky bi­len de­ňe­çer bol­ýar. Ba­lyk­gu­lak­la­ryň iň tä­sin­le­ri­niň bi­ri gül­gü­ne hal­ka­ly diý­lip at­lan­dy­ryl­ýar. Ýu­waş um­ma­nyn­da De­mir­ga­zyk Ame­ri­ka­nyň ke­nar­la­ry­na go­laý ýer­ler­de ýa­şa­ýan bu jan­dar­la­ryň dem alyş ýol­la­ry edil ba­lyk­la­ryň­ka meň­ze­ýär. Ulu­ly­gy 16-35 mm ara­ly­gyn­da bo­lan bu owa­dan jan­dar­la­ryň bir ta­ra­py çü­re­lip gid­ýän tä­sin şe­ki­li bar. Ola­ryň reň­ki al­tyn­sow bo­lup, go­ňur teg­mil­le­ri bol­ýar. Ol de­ňiz­dä­ki go­ňur reňk­li su­wo­tu­la­ryň ara­syn­da ýa­şa­ýar.