Yk­dy­sa­dy­ýet we pa­ra­hat­çy­lyk ins­ti­tu­ty­nyň ana­li­tik mer­ke­zi dün­ýä­niň iň rahat we howp­suz ýurt­la­ry­nyň sa­na­wy­ny çap et­di. Sa­naw­da 163 ýurt bo­lup, Is­lan­di­ýa ýe­ne-de bi­rin­ji orny, Tä­ze Ze­lan­di­ýa ikin­ji, Por­tu­ga­li­ýa bolsa üçün­ji orny eýeledi. Şeý­le hem, iň rahat ýurt­la­ryň sanawynda il­kin­ji on­lu­ga Awst­ri­ýa, Da­ni­ýa, Ka­na­da, Sin­ga­pur, Çe­hi­ýa, Ýa­po­ni­ýa we Şweý­sa­ri­ýa gir­di. Bu­lar­dan baş­ga-da, sa­na­wa Türk­me­nis­tan, Ga­za­gys­tan, Gyr­gy­z Respublikasy, Azer­baý­jan, Gru­zi­ýa, Er­me­nis­tan, Mol­do­wa, Be­la­rus Res­pub­li­ka­sy gir­di. “Glo­bal Peace In­dex” – Yk­dy­sa­dy­ýet we Pa­ra­hat­çy­lyk Ins­ti­tu­ty­nyň (IEP) hal­ka­ra bi­ler­men­ler to­pa­ry­nyň so­sio­log­la­ry we yk­dy­sat­çy­la­ry ta­ra­pyn­dan iş­le­nip dü­zü­len sa­na­w­dyr. Bu sanaw 2007-nji ýyl­dan bä­ri her ýyl dü­zül­ýär.