Daniýanyň futbol janköýerleri stadiona gaýdyp geldiler. Geçen dynç güni “Brondbýu” bilen “Kopengagen” toparlary duşuşdy. Ýurduň milli çempionatynyň çäklerinde geçirilen duşuşyga janköýerler hem kabul edildi. Adatça, stadion 28 müň tomaşaça niýetlenendir. Ýöne 3 müň janköýere stadiona girmäge rugsat edildi. Stadionda janköýerleriň arasynda 2 metrlik araçäk göz öňünde tutuldy.

– 3 aýdan soň täzeden stadiona dolanyp gelmek meniň durmuşymdaky iň oňat tejribe boldy – diýip, Kris atly janköýer belläp geçýär.

Häzirki wagtda Angliýanyň, Ispaniýanyň, Italiýanyň we Germaniýanyň milli çempionatlary tomaşaçysyz dowam edýär.