Hal­ka­ra alym­lar to­pa­ry Gren­lan­di­ýa­da­ky ark­tik aku­la­la­ryň oňur­ga­ly haý­wan­la­ryň ara­syn­da iň uzak ýa­şa­ýan jan­dar­lar­dy­gy­ny kes­git­le­di. Ame­ri­ka­nyň met­bu­ga­tyn­da­ky ha­bar­la­ra gö­rä, olar 400 ýyl ýa-da on­da­nam köp ýa­şa­ýar. Alym­lar bu ne­ti­jä gel­män­kä, bir­nä­çe sel­je­riş iş­le­ri­ni ge­çir­di­ler. Olar hä­zir­ki za­man teh­no­lo­gi­ýa en­jam­la­ry­ny ula­nyp, 28 aku­la­nyň ýa­şy­ny kes­git­le­di­ler. Ola­ryň 8-si­niň ýa­şy 200 ýyl­dan gow­rak bol­dy. Bar­lag­dan ge­çi­ri­len aku­la­la­ryň iň gar­ry­sy­nyň 392 ýyl ýa­şan­dy­gy mä­lim edil­di.
Şu wag­ta çen­li oňur­ga­ly haý­wan­la­ryň ara­syn­da iň uzak ýa­şa­ýa­ny kit­le­riň (211 ýyl) bir gör­nü­şi ha­sap­lan­ýardy. Gren­lan­di­ýa­da­ky aku­la­lar ba­ra­da ge­çi­ri­len bar­lag iş­le­ri­niň ne­ti­je­le­ri “Science” yl­my žur­na­lyn­da çap edil­di.