Iň halanýan oýunlaryň biri bolan “Super Mario”-nyň 1985-nji ýylda ýaýradylan nusgasy rekord bahadan satyldy. “Nintendo Entertainment System” (NES) platformasy arkaly hödürlenen oýun öz rekordyny täzeledi. BBC neşiriniň habaryna görä, şol ýyl öndürilen we gutusy hem açylmadyk oýun 114 müň dollara satyldy. Habarda bu satuwyň häzire çenli satylan iň gymmat bahaly “Super Mario Bros.” oýnudygy bellenilýär. “Nintendo” meşhur oýnunyň ýene bir nusgasy geçen ýyl geçirilen auksionda 100 müň dollara satylypdy. 80-nji ýyllarda meşhurlyk gazanyp başlan “italýan agaç ussasy Mario” ilkibaşda “Donkey Kong” hem-de “Mario Bros” atly oýunlaryň baş gahrymany bolupdy. Ilkinji gezek 1981-nji ýylda “Donkey Kong” atly oýunda peýda bolan wagty Mario “Jumpman” diýlip atlandyrylýardy. “Nintendo” kompaniýasy bu oýny amerikan bazaryna hödürläninde Jumpmaniň adyny Mario diýip üýtgedipdirler.