Uçup bilýän iň uly guşlaryň biri bolan And kondory ýekeje gezek hem ganat kakmazdan 172 kilometr ýol geçdi. Ýer ýüzünde guşuň ululy-kiçili müňlerçe görnüşi bar. Uly guşlar bilen kiçi guşlaryň uçuşynyň arasynda uly tapawut bolýar. Hünärmenler olary ýakyndan öwrenmäge çalyşýarlar. Bu maksat bilen geçirilen gözlegleriň birinde And daglarynyň eteklerinde ýaşaýan kondor atly guşa ähli hereketini ýazga alýan çip ýerleşdirildi. Beýik Britaniýanyň Uels sebitiniň Suonsi uniwersitetiniň hünärmenleriniň geçiren barlagynda guşuň giden ugry hem anyklandy. Geçirilen ylmy işiň netijeleri “Proceedings of the National Academy of Sciences” žurnalynda çap edildi. Ylmy makalada bu guşlaryň geçýän ýolunyň diňe 1 göteriminde ganat kakýandygy anyklandy. Äpet guşlar uçjak hem-de gonjak wagty ganat kakýar. Kondorlar belli bir belentlige çykandan soňra, howa akymyna girip, ýoluny dowam etdirýärler.