Dün­ýä­niň ila­ty 7,8 mil­liard ada­ma ýet­di. Ger­ma­ni­ýa­nyň «Ze­mi­niň ila­ty» gaz­na­sy (Stif­tung Welt­bevöl­ke­rung – DSW) Ýe­riň ila­ty­nyň sa­ny­nyň 7,8 mil­liard ada­ma ýe­ten­di­gi­ni ha­bar ber­di. Gaz­na­nyň ha­ba­ryn­da Ýe­riň ila­ty­nyň ýyl­da 82 mil­li­on adam kö­pel­ýän­di­gi bel­le­nil­ýär. Dün­ýä­de her se­kunt­da or­ta­ça 2,6 ça­ga dün­ýä in­ýär.

Do­mi­ni­kan Res­pub­li­ka­sy­nyň tä­ze Pre­zi­den­ti. Do­mi­ni­kan Res­pub­li­ka­sy­nyň Mer­ke­zi saý­law to­pa­ry­nyň mag­lu­mat­la­ry­na gö­rä, «Hä­zir­ki za­man öz­ge­riş­lik» par­ti­ýa­sy­nyň da­laş­gä­ri Lu­is Abi­na­der saý­law­çy­la­ryň 52,52% gol­da­wy­ny alyp, ýur­duň tä­ze Pre­zi­den­ti bol­dy. 5-nji iýul­da ge­çi­ri­len äh­lu­mu­my saý­law­da L. Abi­na­de­riň esa­sy bäs­de­şi do­lan­dy­ry­jy «Do­mi­ni­kan azat ediş par­ti­ýa­sy»-­nyň da­laş­gä­ri Gon­za­lo Kas­til­lo 37,46% se­se eýe bo­lup, döw­let baş­tu­ta­ny we­zi­pe­si­ne al­ty da­laş­gä­riň ara­syn­da ikin­ji ýe­ri eýe­le­di. Tä­ze Pre­zi­dent 16-njy aw­gust­da ka­sam ka­bul eder. Bu ýurt Gai­ti ada­sy­nyň gün­do­gar bö­le­gin­de (Ka­rib deň­zi) we ke­nar­ýa­ka ada­la­ryn­da ýer­leş­ýär. Döw­le­tiň ila­ty tak­my­nan 10,3 mil­li­on adam.

20 gün­de geç­di. Ka­na­da­ly we­lo­si­ped sü­rü­ji ze­nan Býan­ka He­ýs 20 gün­de we­lo­si­ped­de 5900 ki­lo­metr ýol ge­çip, ze­nan­la­ryň ara­syn­da tä­ze re­kord goý­dy. Onuň asyl mak­sa­dy er­kek­le­riň re­kor­dy­ny tä­ze­le­mek­di, ýö­ne mu­nuň üçin ýol 15 gün­den köp bolmaly däl­di. Ol Wan­ku­wer­den baş­lap, Ga­li­faks şä­he­ri­ne gel­di. Hä­zir Býan­ka Heýs bü­tin Ka­na­da­da res­mi taý­dan we­lo­si­pe­di iň çalt sür­ýän ze­nan ha­sap­lan­ýar.

Ber­lin­den Şe­si­na çen­li 2 sa­gat. Ber­lin­den Pol­şa­nyň Şe­sin şä­he­ri­ne çen­li ýol 20 mi­nut gys­ga bo­lar we 2 sa­gat tö­we­re­gi wagt alar. Gel­jek ýyl 5 ýyl do­wam et­jek de­mir ýo­luň tä­ze bö­le­gi­niň gur­lu­şy­gy­na baş­la­nar. Tas­la­ma­nyň ba­ha­sy ýa­rym mil­liard ýew­ro tö­we­re­gi­dir. Onuň 50 mil­li­ony Ber­li­niň we Bran­den­bur­gyň hä­ki­mi­ýet­le­ri ta­ra­pyn­dan bö­lü­nip ber­ler, ga­lan se­riş­de­ler fe­de­ral gaz­na­dan ge­ler.

Ilon Mask öňe geç­di. Ilon Mask mil­li­ar­der­le­riň sa­na­wyn­da Wor­ren Baf­fet­den öňe geç­di. «Bloom­berg Bil­lio­nai­res In­dex»-iň ha­ba­ry­na gö­rä, «Tes­la»-nyň baş di­rek­to­ry dün­ýä­dä­ki ýe­din­ji baý adam bol­dy. Ilon Mas­kyň baý­ly­gy, «Tes­la»-nyň paý­na­ma­la­ry­nyň 11 gö­te­rim ýo­kar­lan­ma­gy­nyň ne­ti­je­sin­de, 6,1 mil­liard dol­lar artdy. Ne­ti­je­de, 70,5 mil­liard dol­lar baý­ly­gy bo­lan Mask iň baý adam­la­ryň sa­na­wyn­da ýedinji orna beýgeldi. «Berks­hi­re Hat­ha­way» ma­ýa go­ýum gaz­na­sy­nyň baş­ly­gy Wor­ren Baf­fet 69,2 mil­liard dol­lar baý­ly­gy bi­len sanawyň onun­jy ha­ta­ry­ny eýe­le­di.

Kö­ne wa­za 9 mil­li­on dol­la­ra sa­tyl­dy. Ni­der­land­la­ryň ýa­şaý­jy­sy kö­ne wa­za­sy­ny tö­tän­den 9 mil­li­on dol­la­ra sat­dy. Ni­der­land­lar­da 80 ýaş­ly bir aýal, mi­ras ga­lan bir­nä­çe hy­taý sun­gat ese­ri­niň ba­ha­sy­ny bil­mek üçin ba­ha ke­sgitleýjini öýü­ne ça­gyr­dy. Şo­la­ryň ara­syn­da 60 ýyl­dan gow­rak wagt hö­küm sü­ren Hy­ta­ýyň im­pe­ra­to­ry Sýan­lun üçin ýa­sa­lan Sin di­nas­ti­ýa­sy­nyň wa­za­sy bar eken. Hü­när­men­ler bu nä­zik ar­te­fak­tyň Mer­ke­zi Ýew­ro­pa­da tak­my­nan, 50 ýyl sak­la­nan­dy­gy­ny bel­le­di­ler. 1954-nji ýyl­da Lon­don­da ge­çi­ri­len auk­si­on­da bu wa­za 56 dol­la­ra, soň­ra 101 dol­la­ra sa­ty­lyp­dyr. In­di bol­sa, «Sot­he­by’s» auk­sio­nyn­da 9 mil­li­on dol­la­ra sa­tyl­dy.