Del­fin­leriň iň köp ýaý­ran gör­nü­şi bo­lan çüý­şe­bu­run del­fin­ler Ark­ti­ka um­ma­nyn­dan baş­ga äh­li se­bit­le­r­de ýa­şa­ýar.
Del­fin­ler suw iç­me­ýär. Se­bä­bi onuň iý­ýän iý­mi­ti­niň dü­zü­min­de ýe­ter­lik de­re­je­de su­wuk­lyk bar.
Del­fin­le­riň diş­le­ri bar bol­sa-da, iý­mit­le­ri çeý­ne­män ýu­wud­ýar­lar.
Del­fin­le­riň iki aş­ga­za­ny bar – bi­ri iý­mit sak­la­mak, beý­le­ki­si iý­mit siň­dir­mek üçin.
Del­fin­ler haý­wa­nat dün­ýä­sin­de iň ýat­keş haý­wan ha­sap­lan­ýar.
Del­fin­le­riň ys alyş uky­by ýok, ta­gam alyş uky­by hem pes.
Del­fin­ler aku­la­ny öl­dür­mek üçin bu­run­la­ry­ny ulan­ýar­lar.
Del­fi­nleriň or­ta­ça öm­ri 25 ýyl bo­lup, kä­ha­lat­lar­da 50 ýy­la çen­li ýa­şa­ýar­lar.
Del­fin­ler ju­da akyl­ly de­ňiz jan­dar­lary bolup, edil adam ýa­ly öw­re­nip, oý­nap, ara­gat­na­şyk sak­lap hem-de gy­na­nyp bil­ýär­ler.
Ýö­ri­te ho­wuz­lar­da del­fin­ler bi­len dür­li gör­kez­me çy­kyş­la­ry ge­çi­ril­ýär. Del­fin­ler bu çykyşlarda tans ed­ýär, top oý­na­ýar.
Del­fin­ler sy­gyr­mak we ara­gat­na­şy­gyň beý­le­ki gör­nüş­le­ri ar­ka­ly ha­bar­laş­ýar­lar.
Del­fin­le­riň duş­ma­ny köp däl. Uly ak aku­la, gap­laň aku­la­sy we ga­ra aku­la ýa­ly has iri de­ňiz jan­dar­la­ry del­fin­le­ri aw­la­ýar.
Del­fin­ler di­ňe ga­har­ly, la­py­keç, ala­da­ly ýa-da gor­kan ýag­da­ýyn­da diş­le­ýär­ler.
Del­fin­ler hak­ynda bir­nä­çe film su­ra­ta dü­şü­ril­di.
Hä­zi­re çen­li iň uzak ýa­şan del­fin bo­lan Nel­li 61 ýyl ýa­şap­dyr.