Türkmenistandaky
iň iri gurluşyk we hojalyk
harytlarynyň söwda
merkezler toplumy
575555 / 575757 / 575553

Tür­ki­ýe Res­pub­li­ka­sy­nyň iň gür ilat­ly şä­he­ri bo­lan Stam­bu­ly ke­sip geç­ýän Bos­for bo­ga­zy­nyň üs­tün­den geç­ýän üçün­ji köp­ri ulan­ma­ga be­ril­di. Ol ýur­duň iň bir de­ňi-ta­ýy bol­ma­dyk gur­lu­şyk tas­la­ma­la­ry­nyň bi­ri­ne öw­rül­di. Sol­tan Ýa­wuz Se­lim adyn­da­ky köp­rü­niň ini 59 metr, uzyn­ly­gy 2 ki­lo­met­re ba­ra­bar­dyr. Onuň sü­tün­le­ri­niň be­ýik­li­gi 322 met­re ýet­ýär. Köp­rü­de 8 sa­ny aw­to­mo­bil zo­la­gy we 2 sa­ny po­lat ýo­ly bo­lup, bu ýer­den hem ulag­lar, hem-de ot­lu­lar ge­çip bil­ýär.
Köp­ri 4 ýyl­da gu­rul­dy we onuň ba­ha­sy 3 mil­liard dol­la­ra ba­ra­bar bol­dy. Ol şä­her­dä­ki ulag dyk­ny­şyk­ly­gy­ny ep-es­li azalt­ma­ga kö­mek eder.