Türkmenistandaky
iň iri gurluşyk we hojalyk
harytlarynyň söwda
merkezler toplumy
575555 / 575757 / 575553

Dün­ýä bel­li uçar ön­dü­ri­ji kom­pa­ni­ýa “Boing”-iň çak­la­ma­la­ry­na gö­rä, Hy­taý Halk Res­pub­li­ka­sy öňü­miz­dä­ki 20 ýy­lyň do­wa­myn­da umu­my ba­ha­sy 1 tril­li­on dol­la­ra ba­ra­bar bo­lan uçar­la­ryň en­çe­me­si­ni sa­tyn al­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär. Bu ba­ra­da “Sin­hua” ha­bar­lar gul­lu­gy ha­bar ber­ýär.
Ame­ri­ka­nyň kom­pa­ni­ýa­sy­nyň çak­la­ma­la­ry­na gö­rä, Hy­ta­ýyň mil­li ra­ýat awia­si­ýa par­ky­nyň üs­ti tä­ze uçar­lar bi­len ýe­ti­ri­ler. Öňü­miz­dä­ki ýyl­lar­da 6810 uçar sa­tyn al­mak göz öňün­de tu­tul­ýar. Ola­ryň ba­ha­sy 1 tril­li­on dol­la­ra go­laý­la­ýar.
“Boing”-iň mar­ke­ting bo­ýun­ça wi­se-pre­zi­den­ti Ten­di Tin­set Hy­ta­ýyň yk­dy­sa­dy­ýe­ti­niň ösü­şin­de awia­si­ýa­sy­nyň ro­lu­nyň ulu­dy­gy­ny mä­lim et­di. Ol bu ýur­duň awia­si­ýa pu­da­gy­nyň her ýyl 6,4 gö­te­rim ös­jek­di­gi­ni ha­bar ber­di.
“Boing” kom­pa­ni­ýa­syn­da 20 ýy­lyň do­wa­myn­da 39 müň­den gow­rak uçar ön­dür­mek üçin 5,9 tril­li­on dol­lar ma­ýa go­ýu­myň öz­leş­di­ril­me­gi göz öňün­de tu­tul­ýar.