Ys­lam Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy­na ag­za döw­let­le­riň döw­let we hö­kü­met baş­tu­tan­la­ry­nyň 13-nji mej­li­si Tür­ki­ýe Res­pub­li­ka­sy­nyň Stam­bul şä­he­rin­de ge­çi­ril­di. Ýur­duň Pre­zi­den­ti Re­jep Ta­ýyp Är­do­ga­nyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da ge­çi­ri­len ýo­ka­ry de­re­je­li mej­li­ste dün­ýä­niň 30-dan gow­rak döw­le­tin­den döw­let we hö­kü­met baş­tu­tan­la­ry, mi­nistr­ler we hal­ka­ra gu­ra­ma­la­ryň we­kil­le­ri gat­naş­dy.
Ap­rel aýy­nyň 14-15-i ara­ly­gyn­da ge­çi­ri­len mej­li­siň bar­şyn­da gu­ra­ma ag­za döw­let­le­riň ara­syn­da­ky yk­dy­sa­dy hyz­mat­daş­ly­gy mun­dan beý­läk-de ös­dür­mä­ge de­giş­li me­se­le­le­riň giň top­lu­my ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy. Gu­ra­ma­nyň ýo­ka­ry de­re­je­dä­ki mej­li­siniň Tür­ki­ýe­de ge­çi­ril­me­gi bi­len oňa dö­wür­le­ýin baş­lyk­lyk et­me­k bu ýur­duň hö­kü­me­ti­ne be­ril­di.
Şeý­le hem ap­rel aýy­nyň 12-13-i ara­ly­gyn­da Stam­bul­da gu­ra­ma ag­za döw­let­le­riň da­şa­ry iş­ler mi­nistr­le­ri­niň du­şu­şy­gy ge­çi­ril­di.
Ys­lam Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy, il­ki bi­len, 1969-njy ýyl­da Ys­lam Kon­fe­ren­si­ýa­sy Gu­ra­ma­sy ady bi­len dö­re­dil­di. Onuň ady 2011-nji ýy­lyň iýun aýyn­da As­ta­na şä­he­rin­de ge­çi­ri­len gu­ra­ma ga­za döw­let­le­riň da­şa­ry iş­ler mi­nistr­le­ri­niň ýyg­na­gyn­da Ys­lam Hyz­mat­daş­lyk Gu­ra­ma­sy diý­lip üýt­ge­dil­di. Gu­ra­ma 57 döw­let ag­za­dyr.