2015-nji ýyl­da tu­tuş dün­ýä bo­ýun­ça su­wuk­lan­dy­ry­lan ga­zyň söw­da­sy 2,5 gö­te­rim ar­typ, 245,2 mil­li­on ton­na ba­ra­bar bol­dy. Bu ba­ra­da su­wuk­lan­dy­ry­lan ga­zy im­port ed­ýän hal­ka­ra to­par ha­bar ber­di.
Ha­sa­bat döw­rün­de Ýew­ro­pa ýurt­la­ry­na ýer­le­nen su­wuk­lan­dy­ry­lan ga­zyň möç­be­ri 16 gö­te­rim ar­typ, 83,15 mil­li­on ton­na go­laý­la­dy. Şeý­le hem de­giş­li dö­wür­de Ýa­kyn Gün­do­gar ýurt­la­ry­na ibe­ri­len muk­dar hem kö­pel­di.
– Umu­man, hä­zir­ki wagt­da dün­ýä ba­za­ryn­da ener­gi­ýa se­riş­de­le­ri­niň ba­ha­sy bir­ne­me pe­se gaç­ýar. Bu dö­wür­de su­wuk­lan­dy­ry­lan gaz se­na­ga­ty­nyň eks­port müm­kin­çi­lik­le­ri art­ýar – di­ýip, su­wuk­lan­dy­ry­lan ga­zy im­port ed­ýän hal­ka­ra to­paryň ýol­baş­çy­sy Do­me­ni­ko Dis­pen­za gür­rüň ber­di.
Ka­tar döw­le­ti su­wuk­lan­dy­ry­lan ga­zyň eks­por­tun­da dün­ýä­de bi­rin­ji orun­da dur­ýar. 2015-nji ýyl­da bu döw­let su­wuk­lan­dy­ry­lan ga­zyň tu­tuş dün­ýä bo­ýun­ça eks­port möç­be­ri­niň 32 gö­te­ri­mi­ne eýe bol­dy. Ýö­ne gel­jek­de ABŞ-nyň bu ba­bat­da Ka­ta­ra bäs­deş bo­lup bil­jek­di­gi çak­la­nyl­ýar. Hä­zir­ki wagt­da bu ugur­da ikin­ji orun­da Awst­ra­li­ýa dur­ýar. Ol hem Ma­laý­zi­ýa­dan oz­dur­ma­gy ba­şar­dy.
2015-nji ýyl­da di­ňe iki ýurt­da su­wuk­lan­dy­ry­lan gaz ön­dür­ýän za­wod ulan­ma­ga be­ril­di. Ola­ryň bi­ri In­do­ne­zi­ýa­da, beý­le­ki­si bol­sa Awst­ra­li­ýa­da gu­rul­dy.
2015-nji ýyl­da Hy­taý su­wuk­lan­dy­ry­lan gaz sa­tyn alan ýurt­la­ryň sa­na­wyn­da öň­dä­ki orun­la­ry eýe­le­ýär. Ola­ryň sa­tyn alan muk­da­ry 5,5 gö­te­rim art­dy. Azi­ýa se­bi­ti­niň iň köp su­wuk­lan­dy­ry­lan gaz sa­tyn al­ýan ýurt­la­ry – Ýa­po­ni­ýa bi­len Gü­nor­ta Ko­re­ýa bu önü­miň im­por­tu­ny de­giş­li dö­wür­de 4,7 we 11,2 gö­te­rim azal­dyp, de­giş­li­lik­de 85 mil­li­on ton­na we 33,4 mil­li­on ton­na çen­li ýe­tir­di­ler. Mu­ňa ga­ra­maz­dan, Azi­ýa se­bi­ti su­wuk­lan­dy­ry­lan ga­zy im­port et­mek­de bi­rin­ji orun­da dur­ýar. Bu se­bit umu­my im­por­tuň 72 gö­te­ri­mi­ni eýe­le­ýär.
Ge­çen ýyl gys­ga wagt­lyk şert­na­ma esa­syn­da 68,4 mil­li­on ton­na su­wuk­lan­dy­ry­lan gaz sa­tyl­dy. Ar­gen­ti­na bi­len Bra­zi­li­ýa gys­ga wagt­lyk şert­na­ma esa­syn­da su­wuk­lan­dy­ry­lan gaz sa­tyn al­ýan esa­sy döw­let­ler­dir.
Mun­dan baş­ga-da 2015-nji ýyl­da 7 sa­ny tä­ze su­wuk­lan­dy­ry­lan gaz ter­mi­na­ly gu­rul­dy. Ola­ryň 2-si Ýa­po­ni­ýa­da, 2-si Mü­sür­de, In­do­ne­zi­ýa­da, Ior­da­ni­ýa­da we Pa­kis­tan­da 1 sa­ny ter­mi­nal ulan­ma­ga be­ril­di.