Ita­li­ýa­nyň Prem­ýer-mi­nist­ri Matt­eo Ren­zi Eý­ran­da sa­par­da bol­dy. Eý­ra­nyň Pre­zi­den­ti Ha­san Ru­ha­ny öz myh­ma­ny­ny Sa­daa­bat köş­gün­de da­ba­ra­ly ýag­daý­da gar­şy al­dy. Ita­li­ýa­nyň hö­kü­met baş­tu­ta­ny Mat­teo Ren­zi uly we­kil­çi­lik­li to­par bi­len bu ýurt­da gep­le­şik­ler ge­çir­di. Onuň ýol­baş­çy­lyk ed­ýän we­kil­çi­lik­li to­pa­rynyň ara­syn­da 250-ä go­laý sy­ýa­sy we işe­wür pu­da­gy­nyň we­kil­le­ri bar.
Ýo­ka­ry de­re­je­de ge­çi­ri­len eý­ran-ital­ýan gep­le­şik­le­riniň bar­şyn­da öza­ra bäh­bit­li gat­na­şyk­la­ryň uly top­lu­my ara al­nyp mas­la­hat­la­şyl­dy. Gep­le­şik­le­riň çäk­le­rin­de 7 yla­la­şy­ga gol çe­kil­di. Ta­rap­la­ryň ara­syn­da sy­ýa­hat­çy­lyk we me­de­ni­ýet, se­na­gat we de­mir ­ýol ul­gam­la­ryn­da hyz­mat­daş­lyk et­mek ba­bat­da yla­la­şyk­lar ga­za­nyl­dy.
Eý­ra­nyň Pre­zi­den­ti Ha­san Ru­ha­ni şu ýy­lyň ýan­war aýyn­da Ita­li­ýa­da sa­par­da bo­lup­dy. Şol sa­pa­ryň çäk­le­rin­de umu­my ba­ha­sy 17 mil­liard ýew­ro ba­ra­bar 17 yla­la­şy­ga gol çe­ki­lip­di.